Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat pályázat a 2017-2018-as tanévre

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre

 

Pályázat célja:

A szakmai gyakorlat időszakának eltöltése egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél. A program segítséget nyújt a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, emellett a hallgatók megismerhetik a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúráját. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon, az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Az Erasmus+ pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai gyakorlatukat a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezetinél teljesítsék. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat is lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleg itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

Támogatható tevékenységek:

·        

felsőoktatásban tanuló hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-6 hónap)

·        

tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap)

Pályázhatnak:

·        

a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben

·        

szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni

·        

a hallgatói mobilitás megvalósulásának ideje alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni

·        

a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)

·        

a tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal: a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a hallgató tanulmányait végzi (a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania; erre az időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal)

 

Pályázati feltételek:

·        

benyújtandó dokumentumok: önéletrajz; tudományos és közéleti tevékenység, érdeklődési kör; utolsó két lezárt félév átlagigazolása, nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, meghívólevél/fogadólevél vagy levelezés másolata a külföldi szakmai gyakorlatot biztosító intézménytől, ennek hiányában a pályázat várólistára kerül (fogadó intézmény-kereső adatbázis):

·        

http://erasmus.pte.hu/hu/content/hasznos-linkek)

·        

két példányban kell elkészíteni (magyarul és a megpályázott ország, illetve munkahely hivatalos nyelvén)

·        

csatolni: Neptunból kinyomtatott és a Tanulmányi Osztály által hitelesített teljesítési lapot; hallgató címét (lakcím, értesítési cím /e-mail/, telefonszám) is

·        

frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben (ebben az esetben a pályázatot még diplomaszerzés előtt kell benyújtaniuk)

·        

a pályázat beadásához szükséges a kar belföldi és külföldi hallgatói, valamint a külföldi oktatói ösztöndíjakról és tanulmányokról szóló szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele (www.erasmus.pte.hu)

·        

bármely nyelvből minimum „C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga (mellékelni kell a középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgát, vagy az azzal egyenértékű más nyelvvizsgát igazoló külföldi nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát

·        

az ösztöndíjat elnyerő hallgató karunkon az ösztöndíj tartalmára egyéni tanulmányi- és vizsgarendet kap

·        

hazautazását követően a külföldön folytatott tanulmányokról írásbeli beszámolót kell készítenie

·        

a pályázati kiírás 1. és 2. számú mellékletének kitöltése kötelező

·        

kari kritérium: ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag

·        

további információ az Erasmus szabályzatban: 12. §
http://erasmus.pte.hu/sites/erasmus.pte.hu/files/files/szabalyzatok/pte_erasmusszabalyzat20120419.pdf

Az Erasmus+ program szabályai szerint, minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszakának hosszától és a célországtól. A 2017/2018. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1 hónap mobilitás alatt 30 napot értünk!):

 

 

fogadó ország

 

 

szakmai gyakorlat

 

Magas megélhetési költségű országok:

 

Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)

 

 

600 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok:

 

Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)

 

 

550 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

 

Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)

 

 

500 € / hó

 

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget. Azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat határideje és beadásának módja:

A pályázat beadása folyamatos a tanév során, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal szükséges benyújtani a pályázati dokumentumokat a kari koordinátornak, Dr. Várnagy Péternek (varnagy.peter@kpvk.pte.hu) személyesen vagy postai úton.

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 

A Külügyi Bizottság a pályázatokat az alábbi táblázatban foglalt szempontok alapján bírálja el és pontozza.

Szempont

Elérhető maximális pontszám

1. Főtárgy tanulmányi eredménye/tanulmányi portfólió

30

2. Szóbeli meghallgatás eredménye

20

3. Szakmai, művészeti tevékenység, ambíciók megjelenítése a pályázatban

20

4. Idegen nyelvi kommunikációs készség/nyelvvizsga

20

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatteremtési nyitottság, szociális készségek

10

Mindösszesen:

100

 

1.     

Főtárgy tanulmányi eredménye/tanulmányi portfólió

 

A pályázat beadásáig lezárt félévek, melyek során a pályázó legalább 15 kreditet teljesített és a főtárgy jegye legalább 3-as. Átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján kerül kiszámításra az átlagok alapján adható pontszám.

3,000-3,999 17 pont

4,000-4,099 20 pont

4,100-4,199 21 pont

4,200-4,299 22 pont

4,300-4,399 23 pont

4,400-4,499 24 pont

4,500-4,599 25 pont

4,600-4,699 26 pont

4,700-4,799 27 pont

4,800-4,899 28 pont

4,900-4,999 29 pont

5,000 30 pont

 

2. Szóbeli meghallgatás eredménye

 

A szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítményre maximum 20 pont adható.

 

 

3. Szakmai, művészeti tevékenység, ambíciók megjelenítése a pályázatban

 

 

·               

Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 4 pont

·               

A Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjének első tíz helyezettjének, a kari forduló első három helyezettje illetve különdíj: 4 pont

·               

Tanulmányi versenyen való részvétel: 2 pont, díjazott részvétel: 4 pont

·               

Szakmai, művészeti folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 6 pont

·               

Tudományos diákköri, szakkollégiumi tagság/tevékenység: 3 pont

·               

Egyéb szakmai rendezvényen, konferencián való igazolt részvétel, előadás tartása vagy írásos jelentés, beszámoló elkészítése: 2 pont, összesen max. 4 pont

·               

Köztársasági ösztöndíj: 5 pont

 

 

4. Idegen nyelvi kommunikációs készség/nyelvvizsga

Államilag elismert, középfokú „C” típusú: 5 pont

Államilag elismert, felsőfokú „A” vagy „B” típusú: 7 pont

Államilag elismert, felsőfokú „C” típusú: 10 pont

Amennyiben a pályázó fogadó intézmény oktatási nyelvéből rendelkezik nyelvvizsgával: +5 pont

További „A” vagy „B” típusú középfokú nyelvvizsga: 1 pont

További középfokú „C” típusú nyelvvizsga: 3 pont

További „A” vagy „B” típusú felsőfokú nyelvvizsga: 3 pont

További felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga: 5 pont

Ha a pályázó nem rendelkezik nyelvvizsgával, nyelvi meghallgatás dönt.

 

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatteremtési nyitottság, szociális készségek

 

·        

Hallgatói Önkormányzat elnökségi tagság: 6 pont

·        

Hallgatói Önkormányzat munkájában való aktív részvétel: 4 pont

·        

Bizottsági tagság: 4 pont

·        

Aktív tutori tevékenység: 4 pont

·        

Nemzetközi szervezeti tagság: 8 pont

·        

Egyéb közéleti aktivitás – plusz pont adható, kérjük megnevezni

 

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézmény kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Várnagy Péter, kari Erasmus koordinátor

 

e-mail: varnagy.peter@kpvk.pte.hu

You shall not pass!