Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Könyvtárostanár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

A képzés célja:

Könyvtárostanárok képzése, akik szaktudományos és informatikai ismereteik mellett olyan szakmódszertani képzésben részesülnek, ami alkalmassá teszi őket a nevelési-oktatási intézményekben végzendő speciális munkák hatékony ellátására, akik képesek az információs társadalom kihívásainak magas szinten megfelelni, és az egész életen át tartó tanulás elkötelezett híveiként a jövő generációját is e szellemben nevelni. A szakmai szakmódszertani tudás mélyítése a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban végzendő speciális pedagógiai munkában történhet meg. Hagyományos értelemben a cél olyan szakemberek képzése is, akik elméleti és gyakorlati felkészültségük birtokában képesek az iskolai könyvtár (médiatár) hatékony bevonására az iskolai nevelőmunkába mind az oktatás segítése, mind a tanulók rendszeres olvasóvá nevelése által. A képzés felkészít e tanári szakképzettségnek megfelelő szakképzési, felnőttképzési szakmai tantárgyak oktatására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

A könyvtárostanár általános szakterületi, sajátos ismeretek:

A könyvtár-pedagógia (mint elméleti tudományág és gyakorlati diszciplína) nemzetközi és hazai helyzete. A könyvtári környezetben történő tanítás-tanulás sajátosságai, a könyvtárpedagógus feladatai. A különböző típusú könyvtári foglalkozások elemzése, az ott folyó tanítási-tanulási folyamat, a könyvtári órák során alkalmazható eljárások. Az iskolai könyvtár szerepe a megújuló oktatásban, az információs társadalomban, a szabadidő hasznos eltöltésében. A modern iskolai könyvtár szervezete, helye az oktatási intézményben; kapcsolata a könyvtári rendszer más könyvtártípusaival, valamint a modern tömegkommunikációs és digitális gyűjteményekkel, kultúraközvetítéssel. A könyvtárakban őrzött kulturális javak, az iskolai oktatást és tanulást segítő információk gyűjtésének, a gyűjtött anyag tudományos feldolgozásának, rendszerezésének és szolgáltatásának módszerei. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok szervezésének módszerei. A gyakorlati foglalkozásokon: a hagyományos és az elektronikus könyvtári ismeretek szintetizálása, a specifikus, a szaktárgyi tanárok bevonásával megvalósuló, konkrét könyvtári körülményekhez igazodó tantárgyi programok tervezése, kivitelezése és értékelése.

 

Szakmódszertani ismeretek:

A szakmai szakmódszertani tudás elmélyítése a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban végzendő speciális pedagógiai munkában történhet meg. Itt nyílik lehetőség annak megismerésére és begyakorlására, hogy megfelelő információs technológiák használatával hogyan lehet megszerezni és terjeszteni a szakirodalmi információkat; melyek a megfelelő gyakorlati és menedzsment technikák az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban; milyen konkrét módszertani felkészültséggel lehetséges színvonalas könyvtári órák tartása, a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezése, az elsajátítás segítése.

 

Sajátos kompetenciák:

A könyvtárostanár képes

  • a tanári munka pedagógiai információforrásokkal történő támogatására,
  • a hozzáférhető és költséghatékony pedagógiai információs szolgáltatások fejlesztésére és szervezésére, a felhasználók képzésére,
  • a megfelelő információs technológia használatával megszerezni, szervezni és terjeszteni a szakirodalmi információt,
  • az információs szolgáltatások fontosságának az elismertetése érdekében megfelelő gyakorlati és menedzsment technikák alkalmazására az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban,
  • speciális információs termékek fejlesztésére az oktatási-nevelési intézményen belüli és kívüli használat céljára vagy egyedi igények szerint,
  • a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére és tanítására, forrásalapú könyvtári tanórák tervezésére és megtartására, a könyvtári óra tartalmának leginkább megfelelő eszközök megválasztására, és alkalmazására, a könyvtári órán a tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közötti interaktivitást inspiráló tanulási környezet biztosítására,
  • értékelni az információhasználat eredményeit mind a pedagógusok, mind a tanulók körében, és ennek eredményeként folyamatosan fejleszti az információs szolgáltatásokat,
  • ellátni a tanácsadó szerepét az oktatás-nevelési intézmény információs ügyeiben.

 

Főbb tárgyak:

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba; Olvasástudomány; Az információtörténelem, a művelődés- és könyvtártörténet új kutatási eredményei; Az információs műveltség tartalma; Információforrások és információk kritikai szemléletű értékelése; Tantárgypedagógia; Dokumentumleírás, formai feltárás; Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek; Könyvtártan; Könyvtári informatika; Tájékoztatás, információforrások; Információkeresési stratégiák.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Közoktatási intézmények könyvtáraiban, könyvtárostanár munkakörben

 

Képzési idő: 10 félév (osztatlan - jelentkezés a PTE BTK-n), 4 félév (levelező munkarenden jelentkezés a PTE BTK-n!)

Teljes költség: nappali tagozaton 300.000,- Ft

Az adatok tájékoztató jellegűek.

 

További információ Mészárosné Szentirány Zitánál

email: szentiranyi.zita@kpvk.pte.hu

telefon: 72/501-500/22542 és 22549

You shall not pass!