Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Köszöntő

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

2015. szeptember 1-től a Pécsi Tudományegyetem két karának (Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a szekszárdi Illyés Gyula Kar) integrációját követően megalakult a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK). Magyarország első egyetemének legújabb kara megőrzi és átörökíti mindazokat a szellemi, kulturális értékeket, hagyományokat, amelyeket a jogelőd karok létrehoztak.

A szekszárdi Illyés Gyula Kar jogelődjét 1977-ben alapították. 2000-ben az akkori országos felsőoktatási integrációs fo-lyamat során létrejött a Pécsi Tudományegyetem a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főiskola egybeolvadásával, így vált az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karává. Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézményeként működő kar a kezdeti profilt és oktatási programokat folyamatosan fejlesztve képzett óvodapedagógusokat, német nemzetiségi óvodapedagógusokat, tanítókat, német nemzetiségi tanítókat csecsemő- és kisgyermek nevelőket, általános szociális munkásokat és 2002-től közgazdász- és kommunikációs szakembereket (kommunikáció és médiatudomány, környezetkultúra) is. A karon később a Gazdaságtudományi Intézet belső átalakulásával megindult a turizmus-vendéglátás

 

képzés is.  A kezdetben csak pedagógusképzést (előbb csak tanító, majd óvodapedagógus szakon) folytató intézmény 2015-re már öt tudományterületen, 13 szakon képzettmagas színvonalon szakembereket.

 

A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar története a Pécsi Tanárképző Főiskola 1973/74-es tanévében kezdődött a „Közművelődési szakcsoport” megalakulásával. A főiskola egyetemi karrá átalakulásakor a szakcsoport Közművelődési Tanszékké vált a Janus Pannonius Tudományegyetem keretein belül. A tanszékből 1998-ban jött létre az önálló karközi intézetként a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. 2001-től 2005-ig az Intézet a Természettudományi Kar önálló szervezeti egységeként működött. 2005 májusában megalakult a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, mely az akkor 4500 fős hallgatói létszámával a Pécsi Tudományegyetem második legnagyobb kara volt. A FEEK felkészült oktatókkal, igényes infrastrukturális háttér mellett nyújtott minőségi felsőoktatási szakképzéseket, alap- és mesterképzést, illetve kínált felnőttképzési programokat a felnőttképzés, az emberi erőforrás-gazdálkodás, a kultúra, a könyvtár és információtudomány, valamint a turizmus területén.

 

2015 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem struktúraátalakítási és intézményfejlesztési programjának eredményeképpen létrejött Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar a két jogelőd intézmény képzési irányainak megtartása mellett új szerepkörökkel kibővülve működési területén kiemelt feladatának tartja a térség társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődésének elősegítését, képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumként ellátva azokat a tevékenységet, amelyet egy regionális feladatokat felvállaló, több telephellyel működő felsőoktatási intézmény folytat. A Kar szerepet vállal a térségi kohézió erősítésében, a társadalmi kihívásoknak eleget téve folyamatosan fejleszti képzési portfólióját, korszerű válaszokat adva a térség társadalmi, gazdasági kihívásaira. Ennek értelmében a Kar feladata:

 

  • a felsőoktatási képzések folytatása a pedagógia, szociálpolitika, gazdaságtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány és agrártudomány területén;
  • az egyetemi fejlesztési irányoknak megfelelő képzési profil kialakítása, innovatív, a hallgatói igényeknek és speciális elvárásoknak megfelelő oktatási programok kidolgozása;
  • az egyetemes és nemzeti kultúra közvetítésével felkészítés a közéleti aktivitást is vállaló értelmiségi létre;
  • a tudományok művelése, megújítása és fejlesztése, áthagyományozása;
  • tehetséggondozásban, szakemberek továbbképzésében és a felnőttképzésben való részvétel;
  • nemzetközi kapcsolatok építése és erősítése, aktív közreműködés hazai és nemzetközi kutatásokban és szervezetekben.

 

A Kar oktatási és tudományos feladatainak ellátása érdekében együttműködik az Pécsi Tudományegyetem társkaraival, az egyetem képviseletében más felsőoktatási és tudományos kutatóintézményekkel, valamint a régióban található, az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatkörrel rendelkező szervezetekkel.

 

A Kar oktatási feladatait a vonatkozó szabályok szerint a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusainak megfelelően alap- és mesterképzés, továbbá felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés keretében valósítja meg. A Kar multidiszciplináris doktori iskolában kívánja összefogni az oktatott, kutatott tudományterületeket.

 

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a Pécsi Tudományegyetem polgáraiként részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál. Magyarország első egyetemének legújabb kara a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi kihívásokra reagálva olyan piacképes, jól hasznosítható tudást kíván adni, amely egyéni és közösségi szinten is kamatoztatható Magyarországon és külföldön egyaránt.

 

Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

PTE KPVK

 

EGY RÉGIÓ - EGY KAR - EZERNYI LEHETŐSÉG

 

 

 

 

Minőségpolitikai nyilatkozat

 

You shall not pass!