Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Kutatási cél

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az elmúlt évtizedekben alapvető változások zajlottak le a magyar társadalom és gazdaság szinte minden területén. Ezek a folyamatok illeszkednek az európai országokban is tapasztalható azon trendhez, amely mélyreható változásokat indított el az alkalmazott technológiákban, a munkaerőpiacon, a szociális és a kulturális szférában. A tudásalapú gazdaság meghatározó tényezője a foglalkoztatás, a jól képzett munkaerő megléte. A nemzetközi és hazai munkaerő-piaci környezetet számos tényező befolyásolja. Társadalmi meghatározottsága alapján lényeges, hogy mekkora a rendelkezésre álló népesség a munkaerőpiacon; milyen elvek és szociális stratégiák hatnak az emberekre, a jólétre és az életszínvonalra; mennyire érvényesül a szociális biztonság; létezik-e társadalmi és szakmai mobilitás.

 

Tudományos fókuszát tekintve a kiválósági centrum a szélesen értelmezett munkatudomány teljes spektrumával kíván foglalkozni, erre jó alapot ad interdiszciplináris megközelítése, sokszínű alkotói közössége és kiterjedt szakmai-tudományos kapcsolatrendszere. A munkatudomány ebben a megközelítésben a diszciplínák lehetséges struktúrái közül olyan rendszerként értelmezhető, amelyet a munka vizsgálati aspektusai szerint kiválasztott – általános rendszertani jelentőségű, vagy gyakran előforduló, többségében számos elemből álló – részterületek alkotnak, és amelyben egyes munkatudományi ágak között a munka jellegzetességének megfelelő sajátos összefüggések vannak. A munkatudománynak kutatásainkban jelentős hangsúllyal megjelenő területei:

 

Munkaélettan: a munka hatására az emberi szervezetben végbemenő jelenségeket vizsgálja.
Munkalélektan: az ember munka közbeni viselkedését és azokat a körülményeket vizsgálja, amelyektől ez a viselkedés függ.
Munkajog: a munkára vonatkozó jogi szabályozást vizsgálja.
Munkaszociológia: a munkát végző emberi közösségek viselkedésével és azoknak a tényezőknek a vizsgálatával foglalkozik, amelyek a közösség magatartását meghatározzák.
Munkaszervezés: a munkatevékenység szervezésének kérdéseivel foglalkozik, ideértve a munkaerő minőségi megfelelőségének vizsgálatát.

 

A kutatócentrum, mint kutatói közösség célja az egészségmegőrzésen, a prevención, a munka- és jogi környezeten, az esélyegyenlőségen alapuló munkaerő-fejlesztés komplex, interdiszciplináris megalapozása, illetve a kapcsolódó tudományágak oksági és horizontális továbbfejlesztése, a szakpolitikai döntések objektivitásának elősegítése.

 

A kutatási cél tudományos jelentősége a holisztikus szemlélet általános kiterjesztésében, az egészségtudományok és a munkatudományok elméleti és a gyakorlati összevetésében, azok hasznosíthatóságában jelentkezik, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. A kutatói közösségünk további célja egyrészt a kutatási eredmények multiplikálása a PTE, mint kutatóegyetem és más egyetemek tudományos életében, az oktatás mindennapjaiban. Másrészt fontos célunk a fiatal kutatói generáció fokozott bekapcsolása a tudományos életbe.

You shall not pass!