Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Vizsgaspecifikáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Belső nyelvi záróvizsga

Vizsgaspecifikáció

 Vizsganyelvek: angol, német

Szakirányok:

művelődésmenedzsment/könyvtár

humán erőforrás management

pedagógia/andragógia 

ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ:

1. Olvasott szöveg értése: a vizsgázó át tud tekinteni hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, megtalálja a kívánt információt, meg tud érteni a szakterületével foglalkozó cikkeket, megérti a főbb következtetéseket, összefüggéseket.

Szövegfajták: informatív-instruktív szövegek (pl. közlemény, felhívás), levelek, hosszabb, igényesebb, általános témájú újságcikkek, riportok, beszámolók. Autentikus vagy kismértékben adaptált szövegek.

Feladat: két tíz itemes, a szövegekkel kapcsolatos feladat megoldása.

Item típusok: nyitott kérdés megválaszolása, megkezdett mondat befejezése/kiegészítése megadott szókészletből, hiányos információk kiegészítése, a szövegből kivett mondatrész helyének azonosítása a szövegkohéziós eszközök segítségével.

Terjedelem: a két szövegre összesen 700 - 1000 szó

Elérhető pontszám: 20 (2 x 10 x1) pont

 

2. Fogalmazás: a vizsgázó világos, részletekbe menő szöveget tud írni változatos, a szakterületét érintő témákban, véleményét ki tudja fejteni, tud egyszerűen érvelni. Ki tud fejezni különböző érzelmi fokozatokat, adatokat és érveléseket összegez és értékel.

Lehetséges szövegtípusok: levél, fogalmazás, blog bejegyzés, e-mail

Terjedelem: 200 szó

Elérhető pontszám: 20 pont

 

Az értékelési skála elemei: nyelvhelyesség/helyesírás, szókincs, szövegszerkesztés, kommunikatív hatékonyság (0-5 pont szempontonként)

Az írásbeli vizsgarészek időtartama: 120 perc

Elérhető össz-pontszám: 40

Megfelelési határ a két készség eredményének összesítése után: 60% (24 pont)

A feladatok utasításának nyelve magyar.

A vizsgán nyomtatott szótár használható.

 

SZÓBELI VIZSGARÉSZ:

 

1. Hallott szövegértés:

 

Meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd, és közvetített hanganyagok főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont, szakterületével összefüggésben álló témában.

 

Feladat: egy tíz itemes, a hangzó szöveggel kapcsolatos feladat megoldása.

Item típusok: nyitott kérdés megválaszolása, megkezdett mondat befejezése/kiegészítése megadott szókészletből, hiányos információk kiegészítése, három opciós feleletválasztós feladat).

 

Szövegfajták: médiaközlemények, riportok, interjúk, beszámolók, beszélgetések, telefonbeszélgetések. Autentikus vagy kismértékben adaptált szövegek.

A feladatok utasításának nyelve magyar.

A hangfelvétel kétszer hallgatható meg, a felvétel tartalmazza a feladat elolvasására és a megoldásra szánt időt.

Terjedelem: 700 - 1000 szó

Elérhető pontszám: 20 (10 x 2) pont. Részben helyes válaszért egy pont adható.

A hallott szövegértés vizsgarész időtartama: kb. 20 perc

 

2. Szóbeli kommunikáció:

 

1. feladat: a vizsgázó hatékony, folyékony párbeszédet tud folytatni a szakterületével kapcsolatos, a témajegyzékben megadott témákról a vizsgáztatóval. Ki tudja fejteni, fel tudja építeni gondolatait a vizsgáztató különösebb segítsége nélkül is.

2. feladat: el tudja mondani egy szakterületével összefüggő képpel, ábrával, grafikonnal kapcsolatos asszociációit, meg tudja indokolni véleményét megfelelő magyarázatokat és érveket szolgáltatva.

 

Az értékelési skála elemei: nyelvhelyesség, kiejtés/folyamatosság, szókincs, kommunikatív hatékonyság

Elérhető pontszám: 20 pont (0-5 pont értékelési szempontonként).

A szóbeli vizsgarészben elérhető össz-pontszám: 40

Megfelelési határ a két készség eredményének összesítése után: 60% (24 pont)

A vizsga időtartama: 8-10 perc

 

A nyelvvizsga menete

 

Belső szakmai nyelvvizsgát Pécsett az Idegen Nyelvi Központon (továbbiakban INYK) az előre meghirdetett vizsgaidőpontokban lehet letenni.

A nyelvvizsga két részből áll: az írásbeli vizsgából, mely az olvasott szöveg értését és az íráskészséget méri, valamint a szóbeli vizsgából, mely a beszédkészséget és beszédértési készséget méri.

A szóbeli vizsgát két főből álló bizottság bonyolítja le. A szóbeli vizsga részét alkotja, de attól elkülönül a hallott szövegértés, vagyis "beszédértés" vizsgafeladat.

Az írásbeli vizsgán minden feladat megoldásához lehet nyomtatott (egy- és kétnyelvű) nyomtatott szótárt használni. A feladatlapok szintenként eltérő színűek, fotót és grafikát tartalmazhatnak.

A piszkozatot kizárólag a feladatlap megadott részére lehet írni, az értékelő nem veszi figyelembe az értékeléskor. Csak akkor vehető figyelembe a piszkozat, ha pótlapnak használta a vizsgázó, mert a feladatlapon nem volt elegendő hely a szövege számára.

Az írásbeli vizsgadolgozatok javítását - az előre elkészített javítási útmutató és értékelési kritériumok alapján – az INYK munkatársai végzik.

A vizsgaeredmény a vizsga utáni 15. naptól elérhető a FEEK honlapján.

 

 

Időtartam

Készség/feladat

Terjedelem

Pontszám

Szóbeli

kb. 8-10 perc

beszédkészség:

a/ társalgás a vizsgáztatóval

4-5 perc

20 pont (négy értékelési szempont szerint)

b/ képek, grafikonok, ábrák értelmezése, önálló témakifejtés/monológ

4-5 perc

kb. 20 perc

hallott szövegértés:

normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szakszöveg kétszeri meghallgatása és a hozzá kapcsolódó magyar nyelvű feladatlap megoldása

10 item

20 pont

Összesen: 40 pont, megfelelési minimum 60% = 24 pont

Írásbeli

120 perc

szótár használható

olvasott szövegértés:

2 szöveg egyenként 10 item

20 pont

íráskészség:

egy fogalmazás 200 szóval

20 pont

Összesen: 40 pont, megfelelt 60% = 24 pont

 

You shall not pass!