Alkalmassági vizsga

Pedagógus szakokra jelentkezők alkalmassági vizsgája

 

Időpont: 2019. május 16. és 17.

Regisztráció: 8:00-tól

Helyszín: PTE KPVK Főépület (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

 

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra jelentkezőknek csak beszédalkalmassági, óvodapedagógus és tanító szakra jelentkezőknek beszédalkalmassági, testnevelés (testnevelés felszerelés szükséges!) és ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük. Az egészségügyi alkalmasság igazolása minden jelentkező esetében kötelező!

 

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítményt nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelik.

 

A vizsgára az egyetem behívó levelet fog küldeni e-mailben várhatóan április második felében.

 

Vizsgadíj: 4000,- Ft.

A díjat utalással kell befizetni:

Bankszámlaszám: 10024003 – 00282716 – 00000000 (Magyar Államkincstár)

Kedvezményezett: PTE

A megjegyzés rovatban az alábbiakat tüntesse fel: név, „KPVK alkalmassági vizsga, 250085”

 

Sikeres előzetes alkalmassági vizsga esetén a jelentkezőnek már nem kell részt vennie a májusi alkalmassági vizsgán.

 

  

Az alkalmassági vizsga követelményei (felvi.hu):

 

Általános tudnivalók

 

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak alkalmassági vizsgája

 

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl. a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

 

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.

 

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező: 

aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik,

akik a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú előalkalmassági vizsgát tettek és ezt igazolják.

 

Figyelem! A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak alkalmassági vizsgája minden intézményben azonos, és egymás vizsgáit elfogadják, tehát annak, aki több helyre is jelentkezik, ezt egyszer kell letennie.

 

Tanító és óvodapedagógus alapképzési szakok alkalmassági vizsgája

A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, fizikai, egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. 

 

Az alkalmassági vizsga 3 elemből áll

 

1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
 • szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

 

2. A beszédalkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

 

3. A fizikai alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

 • A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

A vizsgához tornafelszerelés szükséges.

 

Az alkalmassági vizsgán a jelentkezőnek be kell mutatnia egy nyilatkozatot arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban. Amennyiben a jelentkező felvételre kerül, akkor foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, s az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni.

Nyilatkozat letöltése »

 

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • mindennemű szívbillentyű hiba,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok.

 

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb részképesség zavar.

 

Az alkalmassági vizsgákkal kapcsolatos bármilyen további információ:

 

PTE KPVK Tanulmányi Hivatal, Mohai Kinga tanulmányi előadó

mohaik@kpvk.pte.hu    vagy    06-74-528-300 / 1122 mellék