Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
LK:325 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles emberi erőforrás tanácsadó
Képzés célja: 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek szervezetek, vállalatok számára szakszerű segítséget nyújtani. A képzésben a tanácsadással kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek elsajátítása mellett a tervezés, stratégiaalkotás, a változásmenedzsment, a személyzeti munka és az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit  és technikáit ismerhetik meg a hallgatók.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szervezet- és szociálpszivhológia e területhez illeszkedő speciális ismereteire is. Az európai tendenciákkal összhangben hangsúlyt kap a pályaorientáció, a pályalélektan és az életúttervezés. a gyakorlati jellegű ismeretek körében kiemelhető a tanácsadói és a konfliktuskezelési készségek fejlesztése, illetve nagy hangsúlyt kapnak a tanácsadási módszerek.

A tantervben követelményként jelenik meg szakmai gyakorlat elvégzése, ahol az elméletben tanultak kipróbálására, elmélyítésére  kerülhet sor.  

Főbb témakörök: 
 • általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek (bölcsészettudomány, neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, kommunikáció, kutatásmódszertan) 
 • pszichológiai ismeretek 
 • menedzsmentismeretek 
 • társadalmi ismeretek 
 • tanácsadási ismeretek 
 • közgazdasági ismeretek 
 • felnőttképzési ismeretek 
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

 • bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
 • felnőttképzési ismeretek,
 • kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
 • informatika, könyvtárismeret;
 • társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
 • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: főiskolai szintű személyügyi szervező szak, egyetemi szintű humán szervező szak, főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak, főiskolai szintű művelődésszervező szak, egyetemi szintű művelődésszervező szak, emberi erőforrások alapszak (BA) / főiskolai szintű humán erőforrás menedzser szak, andragógia alapszak (BA).

 

 

Elhelyezkedési területek: 

Multinacionális cégek, kis- és középvállalkozások, munkaközvetítő iroda, munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó szervezet, pályaorientációval foglalkozó cégek, munkaügyi központ.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi Képzési Központ:

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301

E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu

Web: www.kpvk.pte.hu felveteli.kpvk.pte.hu