Tanévkezdési információk

A tanévkezdés

A félévet 2019. szeptember 2-án a 10 órakor kezdődő Tanévnyitó Ünnepséggel nyitjuk meg.

Az első évfolyamos nappali tagozatos hallgatók számára kötelező a részvétel, felsőbb éves hallgatóinkat szeretettel várjuk az ünnepségre.

A nappali munkarendben tanuló hallgatók órái a tanév első napján 12 órától kerülnek megtartásra.

A levelező tagozatos hallgatók konzultációs időpontjai jelentősen eltérőek, nekik a saját órarendjük szerint kell megjelenniük.

Gólyahír

Tanévkezdési információk első éves hallgatóink számára – KPVK

A 2019-es felsőoktatási felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára a tanévkezdéshez minden fontos információt itt teszünk közzé.

 

A kar rövid bemutatása

Hivatalos adatok:

Intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem

Intézmény címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Intézményi azonosító: FI 58544

web: www.pte.hu

Kar neve: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Kar címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Kar web oldala: https://kpvk.pte.hu/

Kar központi telefonszám: +36 (74) 528-300

A mellékszámok tárcsázhatók, vagy rövid várakozást követően a központ kapcsolja. A mellékek számai a PTE hivatalon „Telefonkönyv” honlapján érhetők el.

 

A KPVK szervezeti egységei, bemutatkozó oldalaik, adott szervezeti egységen belül az oktatók elérhetők innen: https://kpvk.pte.hu/szervezet

A köz- és felsőoktatási intézmények számára biztosított Tisztaszoftver Program (korábban, illetve máshol Campus) híreiről, a változásokról a Program honlapján érhető el tájékoztatás.

 

Szabályzatok, utasítások

A felsőoktatásnak, az egyetemi életnek is vannak szabályai. Ezek lehetőségeket, jogokat és kötelezettségeket jelentenek mind az egyetem, mind a hallgatók számára. A legfontosabb jogszabályok:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről

A hatályos jogszabályok megtekinthetők és letölthetők a Nemzeti Jogszabálytár oldalán.

A Pécsi Tudományegyetem a hatályos jogszabályok alapján alakította ki saját szabályzatait, melyek fő dokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat. A szabályzatok elérhetőek a PTE központi oldaláról, illetve a kar honlapjáról a Hallgatóknak/Adminisztráció/Szabályzatok menüből.

Feltétlenül fontos a PTE SZMSZ 5. számú mellékletét képező Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) ismeretszintű elsajátítása és a Térítési és juttatási szabályzat (TJSZ) ismerete.

A Pécsi Tudományegyetem a törvényben előírtaknak megfelelően, illetve ezen felül lehetőségeihez mérten támogatja a fogyatékkal élő hallgatók tanulási lehetőségeit. A PTE TVSZ-ben a 27. fejezetben (77-81. §) foglaltak adnak a tanulmányok során elengedhetetlen és részletes tájékoztatót.

A PTE az országban elsőként hozott létre a fogyatékkal élő hallgatók és oktatók életvitelének megkönnyítésére Támogató Szolgálatot.

 

Tanulmányi adminisztráció

A Pécsi Tudományegyetem a tanulmányi adminisztráció megkönnyítése érdekében vezette be a webes felületű Neptun egységes tanulmányi rendszert (a továbbiakban Neptun). A Neptunban a hallgató személyes, tanulmányi és pénzügyi adatait tároljuk és kezeljük.

A Neptunt minden hallgatónak joga és kötelessége kezelni, hiszen ezen a felületen iratkozik be (ld. később), illetve a további félévekben jelentkezik be, vagy éppen szünetelteti hallgatói jogviszonyát, veszi fel/adja le tárgyait, jelentkezik vizsgákra. A belépéshez szükséges a hallgató saját, egységes hallgatói azonosító Neptun kódja, illetve a felvételi határozatban megkapott jelszó. Ezek fontos adatok, kérjük, saját érdekükben NE adják ki illetéktelennek. A kapott jelszó a Neptun felületén szükség esetén, a korábbi jelszó ismeretében megváltoztatható, illetve szükséges esetben új jelszó is igényelhető.

Az egyetem, illetve a kar a tanév/félév(ek) időbeosztását az aktuális tanulmányi időszak előtt közzéteszi. A Tanév rendje a félév leglényegesebb eseményeit, illetve az azokhoz kapcsolódó dátumokat, időpontokat, határidőket tartalmazza. Egyes elemei fixek, mert törvény, kormány- vagy miniszteri rendelet/határozat mondja ki azokat és vannak, amelyeket az egyetem vagy a karok határoznak meg. Az időbeosztás a félév megkezdése előtt még változhat, félév közben csak rendkívüli esetben és nyomós indokkal módosulhat. Kiemelten fontos az eseményekhez és teendőhöz kapcsolódó határidők betartása, határidőn túli ügyintézésre nincs lehetőség. A 2019/2020-es tanév időbeosztása itt tekinthető meg: https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/felev_idobeosztasa/tanev_rendje_2019-2020-20190401.pdf

 

NEPTUN

Kérjük, az „általános információkat” is olvassák el!

Az egyetemi oktatásban az órarendek a Neptun tanulmányi rendszerben érhetők el a Tanulmányok  > Órarend > Intézményi órarend útvonalon.

 

A beiratkozás

Az Ügyintézés > Beiratkozás/bejelentkezés menüpontban megtalálhatóak a korábbi félévekben beadott beiratkozási kérelmek, valamint ezen a felületen tehető meg a következő félévre történő beiratkozás (bejelentkezés/regisztráció) is. Beiratkozni csak akkor lehetséges, ha a képzésen beiratkozási időszak van! Ennek megléte az Információ > Időszakok menüpont alatt ellenőrizhető. Amennyiben nem jelenik meg a beiratkozási lehetőség, annak egyéb adminisztrációs okai is lehetnek, ilyenkor a Tanulmányi Hivatalhoz érdemes fordulni. Az egyes félévekre történő regisztrációs időszakhoz az intézmény meghatározhat teljesítendő feltételeket, melyek a teljesülés hiányában megakadályozhatják a felhasználót a féléves bejelentkezésben. Amennyiben nem teljesül a meghatározott feltétel, akkor erről a következő szöveges üzenetet küldi a program: "Nem teljesül az intézmény által meghatározott beiratkozási feltétel.".

Beiratkozáshoz a Lehetőségek/Beiratkozás linkre (a sorvégi lehetőségek ikonra) kell kattintani. Ekkor egy felugró ablakban majd nyilatkozni szükséges arról, hogy aktív vagy passzív státusszal történjen a regisztráció az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a Nyilatkozom gombot kell megnyomni! Amennyiben az Intézmény feltételt, vagy követelményt támasztott a beiratkozáshoz, a beiratkozási folyamat elején visszajelző üzenetben tájékoztat a program, ha esetleg nem teljesül a feltétel. További információ: https://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet

 

Első éves hallgatóknak a beiratkozási időszak

2019. augusztus 22-én 8:00 órakor kezdődik és szeptember 13-án 23:59 zárul.

Az elmulasztott beiratkozással a felvételi határozat érvényét veszti, a felvételt nyert jelentkező nem válhat egyetemi polgárrá! Bármilyen probléma, akadályoztatás esetén kérjük, mielőbb vegye fel a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatal munkatársaival. 

A költségtérítéses hallgatók a bejelentkezést követően tanulmányaikat úgy tudják megkezdeni, ha a költségtérítés félévre megállapított összeg 40%-át legkésőbb a beiratkozásig befizetik. A költségtérítés további 30%-át október 15-ig, a fennmaradó 30%-át pedig november 15-ig kell az egyetem számára befizetni. A költségtérítés befizetésének késedelme esetén az intézmény késedelmi díjat számol fel (TJSZ). A hallgatói pénzügyekről a Központi Tanulmányi Irodától (KTI) kérhető tájékoztatás.

 

A tantárgyfelvétel (kurzusfelvétel)

A tantárgyfelvételi időszakban a beiratkozás/bejelentkezés után – ld. Tanév rendje – kell a Neptunban a félév tantárgyait/kurzusait felvenni. A felveendő/felvehető tárgyak a szakok mintatantervében tekinthetők meg, és a Neptun tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek. Bár már az első félévben lehetőség nyílik „egyéni tanrend” [ld. TVSZ 41. § (2) bekezdés, de vö. a kedvezményes tanulmányi renddel, TVSZ. 46. §!] alkalmazására, javasoljuk, hogy az első félévben még kövessék inkább a mintatanterv által jelzett irányt. Bővebben: https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok

 

A tantárgyfelvétel a nappali és levelező munkarendű hallgatóknak egyaránt

2019. augusztus 26-án 10:00 órakor kezdődik és szeptember 20-án 23:59 órakor zárul.

A hallgatóink bármely, kizárólag felsőoktatási intézményben korábban teljesített tárgyukat befogadtathatják/elismertethetik a jelenleg folytatott képzésükben, ha a korábban teljesített tárgy tematikája legalább 75%-ban megegyezik a jelen képzésben felvett tárgy tematikájával. Egy korábban teljesített tárgy teljesítése egy képzésben csak egy alkalommal ismertethető el! Felhívjuk a figyelmet, hogy az így befogadott tárgy a tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges átlag számításába nem számít bele! Bővebb információ ld. a PTE TVSZ 54.-55. és 55/A. §.

 

FONTOS!

A tantárgyfelvétel zárása után, tehát szeptember 20-át követően a hallgatóknak kötelező ellenőrizniük a felvett tárgyaikat a Neptunban! Panasszal, módosítási kérelemmel a zárást követő 8 munkanapon belül élhetnek, azt követően módosításra nincs lehetőség!

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokon

Amennyiben csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy óvodapedagógus alapképzési szakra nyert felvételt, akkor a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy Ön a PTE Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által végzett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen.

Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra Szekszárdon, a Kar épületében kerül sor az alábbi beosztásban:

 • nappali tagozatos óvodapedagógus, nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint levelező tagozatos csecsemő és kisgyermeknevelő szakokra felvételt nyert jelentkezőknek: 2019.08.28. 9 óra
 • levelező tagozatos óvodapedagógus szakra, valamit a pótfelvételi eljárásban felvételt nyert jelentkezőknek: 2019.09.12. 9 óra

Amennyiben a beosztás szerinti időpont nem felel meg Önnek, jelezze azt augusztus 25-ig a tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu e-mail címen, indokolt esetben átkerülhet a másik időpontra.

További időpontokban nem szervezünk kihelyezett vizsgálatot, ha egyik alkalommal sem tud megjelenni, akkor a vizsgálaton való részvételt egyénileg kell megoldania. Az alkalmassági vélemény a beiratkozás feltétele!   

A vizsgálat elvégzéshez az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum (Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
 • egy éven belüli tüdőszűrő lelet
 • háziorvosi igazolás, hogy szenvednek-e krónikus betegségben
 • Hepatitis B oltási igazolás
 • egészségügyi kiskönyv (papírboltban kapható)
 • akinek van gondozott betegsége, akkor az arról szóló dokumentáció bemutatása
 • ha szemüveges, kérjük hozza magával, mert a távol, illetve közellátás vizsgálathoz szükséges

A felsorolt dokumentumok hiányában nem áll módunkban alkalmassági véleményt kiadni!

A vizsgálat részleteiről a http://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata címen tájékozódhat.

 

A tanévkezdés, az orientáció

A félév 2019. szeptember 2-án kezdődik.

A nappali munkarendben tanuló hallgatók e naptól az összeállított órarendjük szerint kell, hogy megjelenjenek az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon, illetve a tréningeken. A levelezős hallgatók konzultációs időpontjai jelentősen eltérőek, nekik a saját órarendjük szerint kell megjelenniük.

 

A tanrend és az órarend, az oktatás rendje

A tantárgyfelvétel, illetve a saját órarend összeállítása a mintatanterv alapján folyik. A hallgatónak lehetősége van a mintatanterv követésére vagy ettől eltérően az ún. egyéni tanrend összeállítására. A hallgató a mintatanterv alapján történő teljesítés esetén jó eséllyel szerezheti meg a szakképzettségét és oklevelét a tantervben előírt tanulmányi időtartam végén.

Az egyéni tanrendben ilyen garancia nincs, a teljesítés a hallgató tervezésén és teljesítésén múlik. A felsőoktatásban az oktatás képzési időszakokra bontható. Gyakorlatban ezek a tanév, illetve a félév (szemeszter). A tanév rendesen szeptember elejétől június végéig tart. Egy (tanulmányi) félév 4+1 hónapból, azaz legalább 13 hét szorgalmi időszakból és az azt követő min. 20 munkanap vizsgaidőszakból áll. A hallgatók a szorgalmi időszakban tanórákon (kontakt óra) vesznek részt, illetve önálló, egyéni felkészülést folytatnak. Ennek aránya jellemző a képzés munkarendjére. A nappali képzésben több a tanóra, a levelező képzésben pedig az önálló, egyéni felkészülés. A kontakt óra az a tanóra, amely oktató jelenlétében (irányításával) folyik.

A vizsgaidőszak a félév(ek) során szerzett ismeretekről történő számadás időszaka. (A vizsgák típusait ld. alább.) A tanórák általában reggel 8.00 órakor kezdődnek, és 20.00 óra után oktatás már nem folyhat. A tanórák 45 percesek, több egymás utáni óra összevonható. A hallgatók egy napon maxium 8 tanórán vehetnek részt. A Karon jelenleg teljes idejű (nappali munkarend) és részidős (levelező munkarend) képzés folyik. A nappali munkarendben az oktatás (szaktól, képzéstől függetlenül) a hét munkanapjain, hétfőtől péntekig, levelező munkarendben (képzéstől függetlenül) szintén a munkanapokon, továbbá a szabadnapon is, azaz csütörtöktől szombatig tart. A levelező munkarendű képzés – a szorgalmi időszakon belül – az ún. konzultációs napokon zajlik. Általánosan félévenként 4 konzultációs alkalom van, ahol a hallgatók általában 3 napon (csütörtök, péntek, szombat) kontakt órákon vesznek részt. Ettől pl. teremkihasználtság és oktatói leterheltség függvényében eltérő oktatási rend is előfordulhat.

 

A foglalkozások és típusaik

Az egyetemen az elméleti ismeretek átadására főként az előadás szolgál. Az előadásokon kérdéseket, hozzászólásokat az oktató engedélyével lehet (fel)tenni. A szeminárium a gyakorlati foglalkozások egyik formája, mely az előadásokon vagy azokon kívül megszerzett ismeretek összevetésére, elmélyítésére szolgál. A munkaforma lehet önálló vagy csoportos, a jellemző feladatok a felkészülést követő véleménycsere, vita, dokumentum- és forráselemzés, kiselőadás, házidolgozat készítése. A gyakorlat a megszerzett ismeretek használatára, a szakmai ismeretek kiegészítésére, e téren tapasztalatok megszerzésére vonatkozó foglalkozástípus, oktató (gyakorlatvezető) vezetésével, órai foglalkozásokon vagy (részben) önállóan is. A gyakorlatok végezhetők az egyetem (kar) helyiségeiben (tanterem, könyvtár, labor stb.), de külső helyszíneken (oktatási vagy más intézmény, vállalat, terep, stb.) is. A foglalkozások jellemzően tanórákon (kontaktórákon), azaz oktató jelenlétében, vezetésével folynak, de lehetséges – főként levelező munkarendben –, hogy egyéni vagy csoportos hallgatói munkára alapozott a tárgy teljesítése. Ilyenkor is lehetséges, hogy egy vagy több tanórán vagy konzultációk alkalmával beszélik meg a foglalkozásra való felkészülést, a részeredményeket, illetve az eredményeket, a teljesítést. Az egyetemen biztosított a virtuális oktatási tér használata, ez általában a Neptun Meet Street felületén folyik.

 

A teljesítésről:

A foglalkozásokon a megjelenés (és az aktív munka) hallgatói kötelesség. A tárgy/kurzus meghirdetésekor az intézmény a tanrendben köteles megadni a tárgy teljesítésének típusát: vizsga- vagy gyakorlati jegy, illetve a teljesítés egyéb kritériumait (évközi feladatok: beszámoló,

házidolgozat, illetve részteljesítmény értékelés: órai munka, zárthelyi dolgozat stb.). Ugyancsak jelölni kell, hogy mennyi hiányzás engedélyezett (max. az összes órák 15–30%-a). Az elmaradt feladat(ok), ismeretellenőrzés(ek) pótlására a TVSZ-ben foglaltak szerint lehetőséget kell biztosítani. Ha a kar órarendet (nem tanrendet) tesz közzé, az adott tárgy tantárgyleírását (tanrendi információit) az oktatóktól kell elektronikus és/vagy nyomtatott formában megkapniuk a hallgatóknak.

 

Egyéb fontos információk:

A tanórákon (foglalkozásokon) hang- és/vagy képfelvételt készíteni kizárólag az oktató előzetes engedélyével lehet! Az egyetem szabályzata szerint hallgatóink külön engedély nélkül részt vehetnek bármely kar, szak előadásain. A szemináriumokon/gyakorlatokon csak az oktató előzetes engedélyével lehetséges részt venni. Ha a hallgató a tárgyat/kurzust a tanrendjébe nem vette fel, teljesítése értékelésére és kredit megszerzésére nincs lehetősége.

Ha a hallgatók a tanórák (foglalkozások) során olyan adat birtokába jut(hat)nak, melyek nyilvánosságra kerülése mások személyiségi jogait, méltóságát sértené, vagy a bizalmukkal való visszaélést jelentené, vagy egyéb ok alapján titoknak minősül, kötelesek az adatot (titkot) megőrizni. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a jogi következményeket a hallgatónak kell viselnie.

 

A vizsgára jelentkezés, a vizsgák

A szorgalmi időszakban megszerzett ismeretek bemutatására, visszaadására (ellenőrzésére) a vizsgaidőszak szolgál. Ennek tartama tanulmányi félévenként legalább 20 munkanap. Az ismeretek ellenőrzése az évközi értékeléssel (ld. fent) vagy a vizsgaidőszakban tett vizsgával, szigorlattal és végül a záróvizsgával lehetséges (részletesebben ld. TVSZ 47–53. §). Az ismeretek ellenőrzéséről, a tanulmányok értékeléséről a tanrendben a tárgyak/kurzusok meghirdetésekor tájékoztatni kell a hallgatókat.

A vizsga a vizsgaidőszakban, az egyetem hivatalos helyiségében zajlik, amelyen a tárgy/kurzus félév során elsajátított ismereteit ellenőrzi a vizsgáztató (általában az kurzus oktatója). Lehet írásbeli vagy szóbeli. Az oktató a felkészüléshez megadhat külön vizsga témaköröket, de ez nem kötelező. A szóbeli vizsgán jellemzően tételhúzás, majd felkészülési idő után adhatnak számot a hallgatók tudásukról, de a vizsgáztatónak jogában áll a félév teljes anyagából kérdezni, tétel és felkészülési idő megadása nélkül is.

A szigorlat, ha a képzés tanterve előírja általában több (nem feltétlenül azonos félévben teljesített) tantárgy együttes (komplex) számonkérési formája, mely csak bizottság előtt tehető le. Teljesítéséért tantervtől függően jár kredit. A szigorlat a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei szempontjából tantárgyfelvételnek minősül.

A vizsgák meghirdetése: a kar által kihirdetett félévi időbeosztásban tájékoztató adatként szerepel a vizsgára jelentkezés kezdete is. Ez azt jelenti, hogy a tárgy/kurzus oktatója vizsgaidőpontokat hirdet meg a Neptunban, melyre a megadott dátumtól jelentkezhetnek a hallgatók. A vizsgára jelentkezés után át lehet jelentkezni másik alakalomra, ha az adott vizsgaidőpont mégsem felel meg és a másik időpontban van még szabad hely. A vizsgaalkalomról a rendszer a vizsga időpontját megelőző 36 óráig engedi a lejelentkezést, és 24 órával a vizsgaidőpont előtt zárja a feljelentkezést.

 

FONTOS!

A vizsgára jelentkezés megkezdése előtt, időben célszerű ellenőrizni, hogy a Neptunba történő belépéshez szükséges adatok rendben vannak-e (neptun kód a jelszó).

A karon a tanulmányok ideje alatt a leckekönyvet („index”) már nem adjuk ki a hallgatóknak, helyette az ún. hallgatói teljesítménylap használható.

A vizsgaidőszakban egy tárgy/kurzus ismereteinek ellenőrzésére a hallgatóknak három vizsgaidőpontot kell biztosítani. A hallgatónak a vizsgáit úgy kell szerveznie, hogy a meghirdetett időpontok alapján – szükség szerint – a három vizsgalehetőséget ki tudja használni. Ha a hallgató az elsőként vagy másodikként meghirdetett vizsgalehetőséget nem veszi igénybe, lehetőségeinek száma csökken, és az oktató (a Kar) nem kötelezhető további időpontok meghirdetésére.

A hallgató számára az adott félévben az adott tárgy/kurzus első, és – ha szükséges – második vizsgaalkalma (javítóvizsga) ingyenes. A harmadik alkalom (ismétlő javítóvizsga) díjköteles, ennek mértékét a TJSZ 1. számú melléklete tartalmazza. A díj átutalással, vagy az egyetemi pénztárakban történő befizetéssel teljesíthető. A díj befizetését a vizsga megkezdése előtt igazolni kell!

 

Nyelvi követelmények, nyelvtanulás

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Ftv.) 51. § (1) bekezdése alapján a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvvizsgát, mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett. A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.

A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. (Ftv. 49. § (8) bek.) Bővebben: PTE Támogató Szolgálat

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet állapítja meg*.

 

*A hatályos magyar jogszabályok térítésmentes szolgáltatásként érhetők el a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

 

Ha a tanterv mást nem ír elő a nyelvi képzettség megszerzése a hallgató feladata. A Pécsi Tudományegyetemen akkreditált nyelvvizsgahelye az Idegen Nyelvi Titkárság, illetve szakmai nyelvvizsgák esetében a kari nyelvi lektorátusok állnak rendelkezésre.

A sikeres nyelvvizsga eredeti dokumentumát a kari Tanulmányi Hivatalban kell bemutatni. A teljesített nyelvi feltételek hivatalos rögzítése a Neptunban ellenőrizhető.