Tanévkezdési információk

 

Tanévkezdési információk első éves hallgatóink számára

A 2018-as felsőoktatási felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára a tanévkezdéshez minden fontos információt itt teszünk közzé.

 

A kar rövid bemutatása

Hivatalos adatok:

Az intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem
Az intézmény címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Intézményi azonosító: FI 58544
Web: www.pte.hu

A kar neve: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
A kar címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Központi telefonszám: +36 (74) 528-300
A mellékszámok tárcsázhatók, vagy rövid várakozást követően a központ kapcsolja. A mellékek számai a kari honlap „Szervezeti felépítés” menüjében (ld. alább), illetve a PTE Telefonkönyv appjában érhetők el.

A KPVK szervezeti egységei, bemutatkozó oldalaik, adott szervezeti egységen belül az oktatók elérhetők innen.

 

 

Szabályzatok, utasítások

A felsőoktatásnak, az egyetemi életnek is szabályai vannak. Ezek lehetőségeket, jogokat és kötelezettségeket jelentenek mind az egyetem, mind a hallgatók számára. A legfontosabb jogszabályok:

  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
  • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
  • 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről 

 

A hatályos jogszabályok megtekinthetők és letölthetők a MAGYARORSZÁG.HU portál jogszabálykereső oldalán.

A Pécsi Tudományegyetem a hatályos jogszabályok alapján alakította ki saját szabályzatait, melyek fő dokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat. A szabályzatok elérhetőek a PTE központi oldaláról, illetve a kar honlapjáról a Hallgatóknak/Hallgatói Szabályzatok menüből.

 

Feltétlenül célszerű a PTE SZMSZ 5. számú mellékletét képező Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSz) ismeretszintű elsajátítása, és nem kevésbé fontos a 6. számú melléklet, a Térítési és juttatási szabályzat (TJSz) ismerete sem.

 

A Pécsi Tudományegyetem a törvényben előírtaknak megfelelően, illetve ezen felül lehetőségeihez mérten támogatja a fogyatékkal élő hallgatók tanulási lehetőségeit. A PTE TVSZ-ben a 27. fejezetben (77-81. §) foglaltak adnak a tanulmányok során elengedhetetlen és részletes tájékoztatót. 
A PTE az országban elsőként hozott létre a fogyatékkal élő hallgatók és oktatók életvitelének megkönnyítésére Támogató Szolgálatot. 

 

Tanulmányi adminisztráció

A Pécsi Tudományegyetem a tanulmányi adminisztráció megkönnyítése érdekében vezette be a webes felületű Neptun egységes tanulmányi rendszert (a továbbiakban Neptun). A Neptunban a hallgató személyes, tanulmányi és pénzügyi adatait tároljuk és kezeljük.

 

Az Neptunt minden hallgatónak joga és kötelessége kezelni, hiszen ezen a felületen iratkozik be (ld. később), illetve – a további félévekben – jelentkezik be, vagy éppen szünetelteti hallgatói jogviszonyát (halaszt), veszi fel vagy adja le tárgyait, jelentkezik vizsgákra stb. A belépéshez szükséges a hallgató saját, egységes hallgatói azonosító Neptun kódja, illetve a felvételi határozatban megkapott jelszó. Ezek fontos adatok, kérjük, saját érdekükben NE adják ki illetéktelennek. A kapott jelszó a Neptun felületén szükség esetén, a korábbi jelszó ismeretében természetesen megváltoztatható, illetve szükséges esetben új is igényelhető.

 

Az egyetem, illetve a kar a tanév/félév(ek) időbeosztását az aktuális tanulmányi időszak előtt közzéteszi. Az időbeosztás (másként „a Tanév rendje” vagy „ütemezés”) a félév leglényegesebb eseményeit, illetve az azokhoz kapcsolódó dátumokat, időpontokat, határidőket tartalmazza. Egyes elemei fixek, mert törvény, kormány- vagy miniszteri rendelet/határozat mondja ki azokat (ilyen pl. a tanévkezdés dátuma, a munkaszüneti és ünnepnapok stb.), és vannak olyanok, amelyeket az egyetem vagy a karok határoznak meg. Az időbeosztás a félév megkezdése előtt még változhat, félév közben csak rendkívüli esetben és nyomós indokkal történik ilyen. A változásokat természetesen közzétesszük.
Az eseményeket és teendőket és főleg a hozzájuk tartozó határidőket célszerű komolyan venni, tekintve, hogy anyagi és/vagy tanulmányi szempontból „zsebbevágó” vagy visszafordíthatatlan problémák forrásává is válhatnak. Riasztó példaként: a hallgatói jogviszonyt egybefüggően max. két félévben lehet folyamatosan szüneteltetni, és ha ezt követően a hallgató nem jelentkezik be (nem folytatja tanulmányait) legalább egy félévre, az a hallgatói jogviszonyának megszüntetését eredményezheti.

A 2018/2019-es tanév időbeosztásának megtekintése »

Kérjük, az „általános információkat” is olvassák el!

 

Az egyetemi oktatásban az órarendek a Neptun tanulmányi rendszerben érhetők el a "Tanulmányok/Órarend/Intézményi órarend" útvonalon.

 

A beiratkozás

Az "Ügyintézés / Beiratkozás/bejelentkezés" menüpontban megtalálhatóak a korábbi félévekben beadott beiratkozási kérelmek, valamint ezen a felületen tehető meg a következő félévre történő beiratkozás (bejelentkezés/regisztráció) is. Beiratkozni csak akkor lehetséges, ha a képzésen beiratkozási időszak van! Ennek megléte az "Információ"\"Időszakok" menüpont alatt ellenőrizhető. Amennyiben nem jelenik meg a beiratkozási lehetőség, annak egyéb adminisztrációs okai is lehetnek, ilyenkor a Tanulmányi Hivatalához érdemes fordulni. Az egyes félévekre történő regisztrációs időszakhoz az Intézmény meghatározhat teljesítendő feltételeket, melyek a teljesülés hiányában megakadályozhatják a felhasználót a féléves bejelentkezésben.

Amennyiben nem teljesül a meghatározott feltétel, akkor erről a következő szöveges üzenetet küldi a program: "Nem teljesül az intézmény által meghatározott beiratkozási feltétel.". Beiratkozáshoz a "Lehetőségek/Beiratkozás" linkre (a sorvégi Lehetőségek ikonra) kell kattintani. Ekkor egy felugró ablakban majd nyilatkozni szükséges arról, hogy "Aktív" vagy "Passzív" státusszal történjen a regisztráció az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a "Nyilatkozom" gombot kell megnyomni! Amennyiben az Intézményed feltételt, vagy követelményt támasztott a beiratkozáshoz, a beiratkozási folyamat elején visszajelző üzenetben tájékoztat a program, ha esetleg nem teljesül a feltétel.

További információ »

 

Első éves hallgatóknak a beiratkozás kezdete és vége a félévben:  

2018. augusztus 21 - szeptember 14.

kezdési időpont: 10.00 óra

zárási időpont: 23.59 óra  

 

Az elmulasztott beiratkozással a felvételi határozat érvényét veszti, a felvételt nyert jelentkező nem válhat egyetemi polgárrá! Bármilyen probléma, akadályoztatás esetén kérjük, mielőbb vegye fel a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatal (Szekszárd) munkatársaival »

A költségtérítéses hallgatók a bejelentkezést követően tanulmányaikat úgy tudják mvegkezdeni, hogy a költségtérítés félévre megállapított összegének 40%-át legkésőbb a beiratkozásig befizetik. A költségtérítés további 30%-át október 15-ig, a fennmaradó 30%-át pedig november 15-ig kell az egyetem számára befizetni. 
A költségtérítés befizetésének késedelme esetén az intézmény késedelmi díjat számol fel (TJSZ).A hallgatói pénzügyekről a KTI-től kérhetnek tájékoztatást. 

 

A tantárgyfelvétel (kurzusfelvétel)

 A tantárgyfelvételi időszakban a beiratkozás/bejelentkezés után – ld. a félév a félév időbeosztását –, kell a Neptunban a félév tantárgyait/kurzusait „felvenni”.

 A felveendő/felvehető tárgyak a szakok tantervében tekinthetők meg, és persze a Neptun tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek. Bár már az első félévben lehetőség nyílik „egyéni tanrend” [ld. TVSZ 41. § (2) bek., de vö. a kedvezményes tanulmányi renddel, TVSZ. 46. §!] alkalmazására, javasoljuk, hogy az első félévben még kövessék inkább a tanterv által jelzett „ösvényt”. Bővebben ld. alább.

 

A tantárgyfelvétel a nappali és levelező munkarendű hallgatóknak egyaránt  

2018. augusztus 28-án 10.00 órakor kezdődik és szeptember 21-én 23:59 órakor zárul.

 

A hallgatóink bármely, kizárólag felsőoktatási intézményben korábban teljesített tárgyukat befogadtathatják/elismertethetik a jelenleg folytatott képzésükben, ha a korábban teljesített tárgy tematikája legalább 75%-ban megegyezik a jelen képzésben felvett tárgy tematikájával. Egy korábban teljesített tárgy teljesítése egy képzésben csak egy alkalommal ismertethető el! Felhívjuk a figyelmet, hogy az így befogadott tárgy az tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges átlag számításába nem számít bele! Bővebb információ ld. a PTE TVSZ 54., 55. és 55/A. §-ait.hallgatóknak

 

FONTOS!
A tantárgyfelvétel zárása után, tehát szeptember 21-ét követően a kötelező ellenőrizniük a felvett tárgyaikat a Neptunban. Panasszal, módosítási kérelemmel a zárást követő 8 munkanapon belül élhetnek, azt követően módosításra nincs lehetőség!

 

A tanévkezdés, az orientáció

A félév 2018. szeptember 3-án kezdődik.
A nappali munkarendben tanuló hallgatók e naptól az összeállított órarendjük szerint kell, hogy megjelenjenek az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon, illetve a tréningeken. A levelezős hallgatók konzultációs időpontjai jelentősen eltérőek, nekik a saját órarendjük szerint kell megjelenniük!

Az első éves nappali tagozatos hallgatóknak az első tanítási nap egyben az Orientációs Nap is. Ők 10:00-kor részt vesznek a Kar tanévnyitó ünnepségén, majd ezt követően (külön forgatókönyv szerint) a kart, a képzéseket és a felsőoktatási tanulmányaikat bemutató tájékoztatáson vesznek részt.

 

A tanrend és az órarend, az oktatás rendje

A tantárgyfelvétel, illetve a saját órarend összeállítása a mintatanterv alapján folyik. A hallgatónak lehetősége van a mintatanterv követésére vagy ettől eltérően az ún. egyéni tanrend összeállítására. A hallgató a mintatanterv alapján történő teljesítés esetén jó eséllyel szerezheti meg a szakképzettségét és oklevelét (BA és SZT képzések) vagy bizonyítványát (FOKSZ képzések) a tantervben előírt tanulmányi időtartam végén. Az egyéni tanrendben ilyen garancia nincs, a teljesítés a hallgató tervezésén és a teljesítésén múlik.

 

A felsőoktatásban az oktatás képzési időszakokra bontható. Gyakorlatban ezek a tanév, illetve a félév (szemeszter). A tanév rendesen szeptember elejétől június végéig tart. Egy (tanulmányi) félév 4+1 hónapból, azaz a 13–15 hét szorgalmi időszakból és az azt követő min. 25 nap vizsgaidőszakból áll.

 

A hallgatók a szorgalmi időszakban tanórákon (kontakt óra) vesznek részt, illetve önálló, egyéni felkészülést folytatnak. Ennek aránya jellemző a képzés munkarendjére. A nappali képzésben több a tanóra, a levelező képzésben pedig az önálló, egyéni felkészülés. A kontakt óra az a tanóra, amely oktató jelenlétében (irányításával) folyik.
A vizsgaidőszak a félév(ek) során szerzett ismeretekről történő számadás időszaka. (A vizsgák típusait ld. alább.)

 

A tanórák általában reggel 8.00 órakor kezdődnek, és 20.00 óra után oktatás már nem folyhat. A tanórák 45 percesek, több egymás utáni óra összevonható. A hallgatók egy napon maxium 8 tanórán vehetnek részt. A Karon jelenleg teljesidejű (nappali munkarend) és részidős (levelező munkarend) képzés folyik.

 

A nappali munkarendben az oktatás (szaktól, képzéstől függetlenül) a hét munkanapjain, hétfőtől péntekig, levelező munkarendben (képzéstől függetlenül) szintén a munkanapokon, továbbá a szabadnapon is, azaz csütörtök déltől szombat délig tart. A levelező munkarendű képzés – a szorgalmi időszakon belül – az ún. konzultációs napokon zajlik. Általánosan félévenként 4 konzultációs alkalom van, ahol a hallgatók általában 3 (csütörtök, péntek, szombat) napon kontakt órákon vesznek részt. Ettől pl. teremkihasználtság és oktatói leterheltség függvényében eltérő oktatási rend is előfordulhat.

 

A foglalkozások és típusaik

Az egyetemen főként az elméleti ismeretek átadására az előadás szolgál. Az előadásokon kérdéseket, hozzászólásokat az oktató engedélyével lehet (fel)tenni.
Szeminárium: a gyakorlati foglalkozások egyik formája, mely az előadásokon vagy azokon kívül megszerzett ismeretek összevetésére, elmélyítésére szolgál. A munkaforma lehet önálló vagy csoportos, a jellemző feladatok a felkészülést követő véleménycsere, vita, dokumentum és forráselemzés, kiselőadás, házidolgozat készítése stb.
Gyakorlat: A megszerzett ismeretek használatára, a szakmai ismeretek kiegészítésére, e téren tapasztalatok megszerzésére vonatkozó foglalkozástípus, oktató (gyakorlatvezető) vezetésével, órai foglalkozásokon vagy (részben) önállóan is. A gyakorlatok végezhetők az egyetem (kar) helyiségeiben (tanterem, könyvtár, labor stb.), de külső helyszíneken (oktatási vagy más intézmény, vállalat, terep, stb.) is.

 

A foglalkozások jellemzően tanórákon (kontaktórákon), azaz oktató jelenlétében, vezetésével folynak, de lehetséges – főként levelező munkarendben –, hogy az egyéni vagy csoportos hallgatói munkára alapozott a tárgy teljesítése. Ilyenkor is lehetséges, hogy egy vagy több tanórán vagy konzultációk alkalmával beszélik meg a foglalkozásra való felkészülést, a részeredményeket, illetve az eredményeket, a teljesítést.
Az egyetemen biztosított a virtuális oktatási tér használata, ez általában a Neptun Meet Streatfelületén folyik.

 

A teljesítésről:
A foglalkozásokon a megjelenés (és az aktív munka) hallgatói kötelesség. A tárgy/kurzus meghirdetésekor az intézmény a tanrendben köteles megadni a tárgy teljesítésének típusát: vizsga- vagy gyakorlati jegy, illetve a teljesítés egyéb kritériumait (évközi feladatok: beszámoló, házidolgozat, illetve részteljesítmény értékelés: órai munka, zárthelyi dolgozat stb.). Ugyancsak jelölni kell, hogy mennyi hiányzás engedélyezett (max. az összes órák 15–30%-a). Az elmaradt feladat(ok), ismeretellenőrzés(ek) pótlására a TVSZ-ben foglaltak szerint lehetőséget kell nyújtani. Ha a kar órarendet (nem tanrendet) tesz közzé, az adott tárgy tantárgyleírását (tanrendi információit) az oktatóktól kell elektronikus és/vagy nyomtatott formában megkapniuk a hallgatóknak.

 

Egyéb fontos információk:
A tanórákon (foglalkozásokon) hang- és/vagy képfelvételt készíteni kizárólag az oktató előzetes engedélyével lehet!
Az egyetem szabályzata szerint hallgatóink külön engedély nélkül részt vehetnek bármely kar, szak előadásain. A szemináriumokon/gyakorlatokon csak az oktató előzetes engedélyével lehetséges részt venni. Ha a hallgató a tárgyat/kurzust a tanrendjébe nem vette fel, teljesítése értékelésére, és kredit megszerzésére nincs lehetősége.
Ha a hallgatók a tanórák (foglalkozások) során olyan adat birtokába jut(hat)nak, melyek nyilvánosságra kerülése mások személyiségi jogait, méltóságát sértené, vagy a bizalmukkal való visszaélést jelentené, vagy egyéb ok alapján titoknak minősül, kötelesek az adatot (titkot) megőrizni. A titkotartási kötelezettség megsértése esetén a jogi következményeket a hallgatónak kell viselnie. 

 

A vizsgára jelentkezés, a vizsgák

A szorgalmi időszakban megszerzett ismeretek bemutatására, visszaadására (ellenőrzésére) a vizsgaidőszak szolgál. Ennek tartama tanulmányi félévenként legalább (illetve: csak) 25 munkanap.

Az ismeretek ellenőrzése az évközi értékeléssel (ld. fent) vagy a vizsgaidőszakban tett vizsgával, szigorlattal és végül a záróvizsgával lehetséges (részletesebben ld. TVSZ 47–53. §). Az ismeretek ellenőrzéséről, a tanulmányok értékeléséről a tanrendben a tárgyak/kurzusok meghirdetésekor tájékoztatni kell a hallgatókat.

A vizsga: a vizsgaidőszakban, az egyetem hivatalos helyiségében zajlik, amelyen a tárgy/kurzus félév során elsajátított ismereteit ellenőrzi a vizsgáztató (általában az kurzus oktatója). Lehet írásbeli vagy szóbeli. Az oktató a felkészüléshez megadhat külön vizsga-témaköröket, de ez nem kötelező. A szóbeli vizsgán jellemzően tételhúzás, majd felkészülési idő után adhatnak számot a hallgatók tudásukról, de a vizsgáztatónak jogában áll a félév teljes anyagából kérdezni, „tétel” és felkészülési idő megadása nélkül is.
A szigorlat, ha a képzés tanterve előírja, általában több (nem feltétlenül azonos félévben teljesített) tantárgy együttes (komplex) számonkérési formája, mely csak bizottság előtt tehető le. Teljesítéséért tantervtől függően jár kredit. A szigorlat a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei szempontjából tantárgyfelvételnek minősül.

A vizsgák meghirdetése: a kar által kihirdetett félévi időbeosztásban tájékoztató adatként szerepel a vizsgára jelentkezés kezdete is. Ez azt jelenti, hogy a „TO” az oktatókkal egyeztetett vizsgaidőpontokat hirdet meg a Neptunban, melyre a megadott dátumtól jelentkezhetnek a hallgatók. A vizsgára jelentkezés után, ha az adott vizsgaidőpont nem felel meg, és másik időpontban még van hely, átjelentkezésre van lehetőség. A vizsgaalkalomról a rendszer a vizsga időpontját megelőző 36 óráig fogad „lejelentkezést”, és 24 órával a vizsgaidőpont előtt zárja a „feljelentkezést”.

 

FONTOS!
A vizsgára jelentkezés megkezdése előtt, időben célszerű ellenőrizni azt, hogy a Neptunba történő belépéshez szükséges adatok rendben vannak-e (Neptun-kód, és főleg a jelszó).

A karon a tanulmányok ideje alatt a leckekönyvet („index”) már nem adjuk ki a hallgatóknak, helyette az ún. hallgatói teljesítménylap használható. Ennek, illetve a vizsgaidőszak részleteiről, a határidőkről, teendőkről a kar minden vizsgaidőszak előtt a honlapon külön tájékoztatja a hallgatókat.

 

A vizsgaidőszakban egy tárgy/kurzus ismereteinek ellenőrzésére a hallgatóknak három vizsgaidőpontot kell biztosítani. A hallgatónak a vizsgaidőszakát úgy kell szerveznie, hogy a meghirdetett időpontok alapján a három vizsgalehetőséget – szükség szerint – ki tudja használni. Ha azonban a hallgató az elsőként vagy másodikként meghirdetett vizsgalehetőséget nem veszi igénybe, a lehetőségeinek száma csökken, és az oktató (a Kar) nem kötelezhető további időpontok meghirdetésére!
A hallgató számára az adott félévben az adott tárgy/kurzus első, és – ha szükséges – a második vizsgaalkalma (javítóvizsa) ingyenes. A harmadik alkalom (ismétlő javítóvizsga) díjköteles, ennek mértékét a TJSZ 1. számú melléklete tartalmazza. A díj átutalással, vagy az egyetemi pénztárakban történő befizetéssel teljesíthető. A díj befizetését a vizsga megkezdése előtt igazolni kell!

 

Nyelvi követelmények, nyelvtanulás

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Ftv.) 51. § (1) bekezdése alapján a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapit meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex nyelvvizsgát, mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett. A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.

 

A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. [Ftv. 49. § (8) bek.]

Bővebben: PTE Támogató Szolgálat »

 

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet állapítja meg*.

* A hatályos magyar jogszabályok térítésmentes szolgáltatásként érhetők el a MAGYARORSZAG.HU" portál jogszabálykeresőjében.

 

Ha csak a tanterv mást nem ír elő, a nyelvi képzettség megszerzése a hallgató feladata. A Pécsi Tudományegyetemen akkreditált nyelvvizsgahelye az Idegen Nyelvi Központ, illetve szakmai nyelvvizsgák esetében a kari nyelvi lektorátusok állnak rendelkezésre.

 

A sikeres nyelvvizsga eredeti dokumentumát kérjük, a KTI-n mutassa be. A teljesített nyelvi feltételek hivatalos rögzítése a Neptunban ellenőrizhető.