Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport

 

ALKALMAZOTT ONTOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosítva 2020. június 1. napjával

 

Az alapítók:

  • A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
  • IACM Humántanácsadó Egyesület

 

 

ALKALMAZOTT ONTOLÓGIA KUTATÓCSOPORT-ot

hoz létre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az ezen okirat alapján megszerveződő Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport célja a humántudományok eredményeinek empirikus megközelítése és gyakorlati alkalmazása, igazodva ahhoz a jelenkori elváráshoz, hogy az egyes kutatások eredménye explicit módon is hasznosítható legyen. A műhely interdiszciplináris – egyszerre humán- és reáltudományos - jellege lehetővé teszi a különböző tudományterületek és intézmények közötti hatékony együttműködést, amely mind az egyetem, mint pedig a vonatkozó diszciplínák számára perspektivikus távlatokat nyithat.

 

CÉLKITŰZÉS

Az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport célja, hogy áthidalja a humán- és reáltudományok között – egyre mélyebben – húzódó szakadékot. A filozófia, szociológia és egyéb társtudományok becsatornázása az alkalmazott tudományok közé termékeny lehetőséget kínál a vonatkozó diszciplínák számára.  Az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport céljai közé tartozik, hogy a különböző filozófiai programokat olyan empirikus eljárások keretében vizsgáljuk, mint például az ágens alapú modellezés, a neurálisháló-elemzés vagy éppen a strukturális egyenletek modellezése. 

Másrészt fontosnak tartjuk, hogy a filozófiát újrapozícionálva az életvezetési képzések és tanácsadások egyre növekvő piacába is hatékonyan integráljuk. Más szavakkal az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport a humántudományok eredményeinek alkalmazhatóságát kínálja az élet számtalan területének vonatkozásában. Legyen szó alkalmazott kutatások megvalósításáról, komplex szociálpolitikai programok előkészítéséről, vagy személyre szabott tanácsadásról.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai autonóm kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban egyetemi tanszékeken és doktori programokban dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

A kutatócsoportban regisztrált tagság szakmai erőt és tudományos presztízst jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyanakkor a nyertes pályázatokból a műhely tagjai a pályázat feltételeinek megfelelően természetesen részesedhetnek.

Az együttműködés tanszékközi, karközi és egyetemközi és intézményközi formában zajlik.

 

A kutatócsoport vezetője:

  • 2020. május 31-ig Dr. Mák Kornél PhD, egyetemi adjunktus, PTE KPVK (elnök)
  • 2020. június 1-től Dr. Dergez-Rippl Dóra PhD, egyetemi adjunktus, PTE KPVK (elnök)
  • 2020. november 10-től Dr. Kollár József PhD Life és Business Design Intézet Kft. (elnök)

 

A kutatócsoport titkára:

Kollár Dávid, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PhD hallgató

 

A kutatócsoport további tagjai:

A kutatócsoport további tagjait az Alapító Okirat mellékletét képező Névsor tartalmazza.

 

Déri Krisztina IACM Egyesület

Prof. Dr. Demeter Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem

Prof. Dr. Hidas Zoltán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Kurucz Attila PhD, Széchenyi István Egyetem

Miskolczi Bernadett, CEU

Dr. Pillók Péter PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Takács László, PhD, Lantmännen Unibake Magyarország Zrt.

Zenovitz Lili, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Magyary István habil PhD, PTE KPVK

 

 

 

A kutatócsoport tagjairól adatlap készül, amely tartalmazza eddigi publikációikat, pontos tudományos és oktatói kondícióikat, aktuális kutatásaikat, valamint elérhetőségeiket – s ezt szándékaink szerint egy bemutatkozó, tájékoztató füzetben, valamint az interneten közzé is tesszük.

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

KUTATÁSI PROFIL

Az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport nevének és célkitűzésének megfelelően elsősorban arra a digitális IKT ( információs és kommunikációs) technológiák által előidézett ontológiai fordulatra reagál, amely lényegi módon változtatja meg az intellektuális klímát és a fizikai valóságot.  Például a dolgok internete, a Web 2.0, a szemantikus Web, a felhő alapú számítástechnika, az önvezető autók létünk ontológiai alapjait érintik. Az IKT által előidézett kulturális forradalom újfajta válaszokat igényel. Viszont ahhoz, hogy válaszaink növelni tudják életünk lehetőségterét, meg kell tanulnunk olyan kérdéseket föltenni, amelyek összhangban vannak korunk – folyamatos rekonceptualizációra kényszerítő –„hipertörténelmével”.  Kutatásaink általános keretét arra az átfogó kérdésre adott lehetséges válaszok adják, hogy az információs és kommunikációs technológiák által előidézet komplexitás kezelésére az egyének, illetve a társadalmak milyen stratégiákat alkalmaznak, illetve használhatnak majd a sikeresebb jövőbeli adaptáció érdekében. A konkrét kutatási irányok felsorolásszerűen: Az idő, események és folyamatok ontológiája; Az információs társadalom ontológiája; Ágensek és cselekvések ontológiája; Biomedikális ontológia; A mentális entitások ontológiája; Szervezetek és a társadalmi valóság ontológiája; A business és az e-kereskedelem ontológiája; A történelem, a kultúra és  az evolúció ontológiája; Ontológia és a természetes nyelvek szemantikája; Szemantikus Web; Tudásmenedzsment, Ontológiai alapú tervezés, Ontológiai alapú tanácsadás.

Ezen felül fontos célkitűzés a rendszeres szakmai programok megszervezése, a kutatási eredmények publikációja és a szakmai információk elérhetősége érdekében honlap működtetése.

 

KAPCSOLATTARTÁS MÁS TUDOMÁNYOS MŰHELYEKKEL

A Kutatócsoport be kíván tagolódni a hazai tudományosság rendszerébe, és be kíván kapcsolódni a szakirányú hazai és nemzetközi szakmai vérkeringésbe; így szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítására törekszik a közös kutatási profilú szervezetekkel.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

Tel: 74/528-300

E-mail: rippl.dora@pte.hu

 

A kutatócsoport hivatalos neve: Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport

 

Az alapító okirat kelt:

Szekszárd, 2019-06-14.

 

Az alapítók nevében:

Dr. Mák Kornél PhD, egyetemi adjunktus           

           elnök, kutatócsoport-vezető sk.                                      

 

Záradék:

A  PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT  82/2019.(06.26.)  számú  határozatával  elfogadta  az  alapító okiratot.

 

Az alapító okirat ITT tölthető le PDF formátumban.

 

Módosítva Szekszárdon, 2020. június 1-jén

 

Az alapítók nevében:

Dr. Dergez-Rippl Dóra PhD, egyetemi adjunktus           

           elnök, kutatócsoport-vezető sk.