Dargay Lajos Művészeti Kutatócsoport

DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI KUTATÓCSOPORT

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapítók:

 •  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd
 • Dargay Lajos Művészeti Alapítvány (DLMA), Budapest
 • Budapesti Corvinus Egyetem  Vizuális Kultúra Kutatóközpont, Kommunikáció és Szociológia Intézet
 • ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Hálózat (7636, Pécs, Csikor K. u. 11.; www.elmenymuhely.hu)
 • Experience Workshop Global STEAM Network (40100, Finnország, Jyväskylä, Vaasankatu 25, a16; www.experienceworkshop.org)

•     Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

•     SZTE JGYPK Rajz Művészeti Intézet, Rajz művészettörténet tanszék

 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

•     Közelítés Művészeti Egyesület, Pécs

•     SZÖVETSÉG’39. Alapítvány, Budapest

•     Appartman Project, Berlin

 

DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI KUTATÓCSOPORTOT hoz létre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az ezen okirat alapján megszerveződő nemzetközi kutatócsoport feladatának tekinti a tér-idő-fény-mozgás összefüggésű közösségi objektivációk  vizuális  megvalósítása folyamatának megismerését, tanulmányozását, legnagyszerűbb tendenciáinak ébren tartását  és visszavezetését a mindennapokba, a Dargay-féle  új geometriai szemlélet segítségével a közösségi kulturális örökség, helyi érték feltárás alapján részvétel azok kollektív megörökítésében, helyi/térségi jelrendszerek, új komplex vizuális arculati kézikönyvek kidolgozásában és  megvalósításukban, a környezetesztétikai mozgalmak ma is aktuális kezdeményezései  adaptálásainak kutatása, a társadalmi hasznosulás minőségi fejlesztésének előmozdítása.

CÉLKITŰZÉS

A leendő kutatócsoport tagjai a művészettudományi stúdiumok elméleti kutatói és oktatói, másfelől Dargay Lajos (1942-2018) sokoldalú, konstruktivista alapokon nyugvó művészeti munkásságának ismerői, alkotói filozófiájának népszerűsítői, az ebből képződött és transzformálható korszerű tudásanyag, szellemi és tárgyi  produktumainak hiteles szakmai közvetítői, a  geometriai alapú művészet-tudomány-technika együttesében gondolkodó nemzetközi műhely-társulások egy újabb közösségének létrehozói.

 • Ennek érdekében szükség  és lehetőség szerint tematikus kurzusokat tartanak;
 • komplex művészet-technikai műhelynapokat valósítanak meg, amelyhez éves nemzetközi találkozók társulnak (Dargay Szimpóziumok sorozat);
 • speciális témavezetéssel részt vesznek hallgatói és posztgraduális  konceptuális produktumok létrehozásában;
 • alkotói tervcsomagok egyéni és kollektív megvalósítását segítik elő;
 • részt vesznek a vizuális nevelést aktívan folytató kreatív pedagógusok és közösségeik önfejlesztő munkájában;
 • az épített és természetes környezet humanizált fejlesztése legkorszerűbb nemzetközi tendenciáit tanulmányozzák és a szerzett eredményeket megosztják konferenciák, tanulmányutak, rezidens csereprogramok, különböző kiadványok és disszeminációs fórumok segítségével,
 • nyári egyetemeket, műhelyeket szerveznek;
 • közleményekkel segítik a téralkotás, térértelmezés kutatásait és innovációit megjelenítő hazai és nemzetközi kutatásokat, különös tekintettel a Dargay-örökség szobrász képzési vonatozásaira és téri kísérleteire egyaránt;
 • kezdeményezi  a  "Szimmetria / Élmény / Tanulás" kulcsszavak köré szerveződő csoport / kutatási téma struktúrájának létrehozását és működtetését;
 • meglévő szakmai kapcsolataik önkéntesen célirányos megmozgatásával  elősegítik egy, a dél-dunántúli régióban létrejövő tervező és kivitelező team-labor létrehozását és tartós működtetését;
 • ennek érdekében projekt-munkában, közös pályázóként együttműködik a Kar Interdiszciplináris Kultúra- és Művészetelméleti Kutatóközponttal és az IQ Központtal, valamint a PTE más karainak képző és fejlesztő műhelyeivel.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai autonóm kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban egyetemi tanszékeken és doktori programokban dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

A kutatócsoportban regisztrált tagság szakmai erőt és tudományos presztízst jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyanakkor a nyertes pályázatokból a műhely tagjai a pályázat feltételeinek megfelelően természetesen részesedhetnek.

Az együttműködés tanszék-, kar- és egyetemközi, valamint intézmények közti hálózat formájában zajlik.

 

 

A kutatócsoport vezetője: Dr. Zádori Iván egyetemi docens ( PTE KPVK)/ Dr. Kriston-Vízi József (DLMA)

Tudományos titkár: Varga Rita

Adminisztrátor: Bogdán Andrea

 

A kutatócsoport további tagjai:

PTE KPVK részéről:

Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor, dékán

Dr. habil Kocsis Miklós, docens

Dr. habil Boronkai Dóra, docens

Imre Péter, mestertanár

Dr. habil. Klein Ágnes, docens

Sebestyén András DLA, óraadó

Dr. Varga Tünde DLA, adjunktus

Varga Rita DLA, tanársegéd

PTE MK, Képzőművészeti Intézet, Szobrászat Tanszék részéről:

Dr. Palatinus Dóra DLA, tanársegéd

Dr. Aknai Tamás, művészettörténész, egyetemi tanár

PTE MK, Képzőművészeti Intézet, Festészet Tanszék részéről:

Dr. Ernszt András DLA

PTE BTK, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék részéről:

Dr. Doboviczki Attila pHD, adjunktus

PTE MIK részéről:

Dr. Németh Pál DLA, egyetemi docens

SZTE JGYPK Rajz Művészeti intézet, Rajz Művészettörténet Tanszék részéről:

Dr. Orosz Klára, főiskolai docens

A Dargay Lajos Alapítvány részéről:

Dr. Kriston-Vízi József kultúraközvetítő, ny. főmuzeológus

Továbbá:

Dr. Kárpáti Andrea DSc, egyetemi tanár, BCE MKI

Dr. Fenyvesi Kristóf, Finn Oktatáskutató Intézet, Jyväskyläi Egyetem; ÉlményMűhely / Experience Workshop Global STEAM Network, Magyarország-Finnország

A kutatócsoport további tagjait az Alapító Okirat mellékletét képező névsor tartalmazza.

A kutatócsoport tagjairól adatlap készül, amely tartalmazza eddigi publikációikat, pontos tudományos és oktatói kondícióikat, aktuális kutatásaikat, valamint elérhetőségeiket – s ezt szándékaink szerint egy bemutatkozó, tájékoztató füzetben, valamint az interneten közzé is tesszük.

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

KUTATÁSI PROFIL

Együttműködés Dargay Lajos Művészeti Alapítvánnyal az új geometria, a kibernetikus művészeti és alkotói műfajokkutatása és kiterjesztése, a humanizált környezetesztétikai elvek s jó gyakorlatok átültetésével  változatos pedagógiai tevékenységek  és szuverén alkotói tehetséggondozás révén.

 

KAPCSOLATTARTÁS MÁS TUDOMÁNYOS MŰHELYEKKEL

A Kutatócsoport be kíván tagolódni a hazai tudományosság rendszerébe, és be kíván kapcsolódni a szakirányú hazai és nemzetközi szakmai vérkeringésbe; így szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítására törekszik a közös kutatási profilú szervezetekkel, pl. 

ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Hálózat (7636, Pécs, Csikor K. u. 11.; www.elmenymuhely.hu)

Experience Workshop Global STEAM Network (40100, Finnország, Jyväskylä, Vaasankatu 25, a16; www.experienceworkshop.org)

AMASS - Acting on the Margins - Arts as Social Sculpture  (HORIZON2020-as projekt)

Experience Workshop - International STEAM Movement. Website: www.experienceworkshop.org

GeoGebra Arts & STEAM: https://www.facebook.com/groups/325518611193409/

STEAMnet Global Education Network. https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/ile/projects/steamnet

Research Group for Innovative Learning Environments. https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/ile

Research Group for Education, Assessment & Learning: https://www.researchreal.fi/index.php/en/

TIT

Rendszeresen publikálnak az anyaintézmény (PTE-KPVK) fórumain, valamint a Vizuális Kultúra online folyóiratban.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. 107. iroda

Tel: 74/528-300

 

A kutatócsoport hivatalos neve: DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI KUTATÓCSOPORT

 

Az alapító okirat kelt:

Szekszárd, 2020. június 08

 

Az alapítók nevében:

Varga Rita DLA, tanársegéd

Dr. Kriston-Vízi József, kultúraközvetítő, ny. főmuzeológus      

 

Záradék:

A  PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT  36/2020.(06.22.)  számú  határozatával  elfogadta  az  alapító okiratot.