Dargay Lajos Művészeti Kutatócsoport

DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI KUTATÓCSOPORT

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapítók:

 •  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd
 • Dargay Lajos Művészeti Alapítvány (DLMA), Budapest
 • Budapesti Corvinus Egyetem  Vizuális Kultúra Kutatóközpont, Kommunikáció és Szociológia Intézet
 • ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Hálózat (7636, Pécs, Csikor K. u. 11.; www.elmenymuhely.hu)
 • Experience Workshop Global STEAM Network (40100, Finnország, Jyväskylä, Vaasankatu 25, a16; www.experienceworkshop.org)
 • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
 • SZTE JGYPK Rajz Művészeti Intézet, Rajz művészettörténet tanszék
 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
 • Közelítés Művészeti Egyesület, Pécs
 • SZÖVETSÉG’39. Alapítvány, Budapest
 • Appartman Project, Berlin

 

DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI KUTATÓCSOPORTOT hoz létre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az ezen okirat alapján megszerveződő nemzetközi kutatócsoport feladatának tekinti a tér-idő-fény-mozgás összefüggésű közösségi objektivációk  vizuális  megvalósítása folyamatának megismerését, tanulmányozását, legnagyszerűbb tendenciáinak ébren tartását  és visszavezetését a mindennapokba, a Dargay-féle  új geometriai szemlélet segítségével a közösségi kulturális örökség, helyi érték feltárás alapján részvétel azok kollektív megörökítésében, helyi/térségi jelrendszerek, új komplex vizuális arculati kézikönyvek kidolgozásában és  megvalósításukban, a környezetesztétikai mozgalmak ma is aktuális kezdeményezései  adaptálásainak kutatása, a társadalmi hasznosulás minőségi fejlesztésének előmozdítása.

CÉLKITŰZÉS

A leendő kutatócsoport tagjai a művészettudományi stúdiumok elméleti kutatói és oktatói, másfelől Dargay Lajos (1942-2018) sokoldalú, konstruktivista alapokon nyugvó művészeti munkásságának ismerői, alkotói filozófiájának népszerűsítői, az ebből képződött és transzformálható korszerű tudásanyag, szellemi és tárgyi  produktumainak hiteles szakmai közvetítői, a  geometriai alapú művészet-tudomány-technika együttesében gondolkodó nemzetközi műhely-társulások egy újabb közösségének létrehozói.

 • Ennek érdekében szükség  és lehetőség szerint tematikus kurzusokat tartanak;
 • komplex művészet-technikai műhelynapokat valósítanak meg, amelyhez éves nemzetközi találkozók társulnak (Dargay Szimpóziumok sorozat);
 • speciális témavezetéssel részt vesznek hallgatói és posztgraduális  konceptuális produktumok létrehozásában;
 • alkotói tervcsomagok egyéni és kollektív megvalósítását segítik elő;
 • részt vesznek a vizuális nevelést aktívan folytató kreatív pedagógusok és közösségeik önfejlesztő munkájában;
 • az épített és természetes környezet humanizált fejlesztése legkorszerűbb nemzetközi tendenciáit tanulmányozzák és a szerzett eredményeket megosztják konferenciák, tanulmányutak, rezidens csereprogramok, különböző kiadványok és disszeminációs fórumok segítségével,
 • nyári egyetemeket, műhelyeket szerveznek;
 • közleményekkel segítik a téralkotás, térértelmezés kutatásait és innovációit megjelenítő hazai és nemzetközi kutatásokat, különös tekintettel a Dargay-örökség szobrász képzési vonatozásaira és téri kísérleteire egyaránt;
 • kezdeményezi  a  "Szimmetria / Élmény / Tanulás" kulcsszavak köré szerveződő csoport / kutatási téma struktúrájának létrehozását és működtetését;
 • meglévő szakmai kapcsolataik önkéntesen célirányos megmozgatásával  elősegítik egy, a dél-dunántúli régióban létrejövő tervező és kivitelező team-labor létrehozását és tartós működtetését;
 • ennek érdekében projekt-munkában, közös pályázóként együttműködik a Kar Interdiszciplináris Kultúra- és Művészetelméleti Kutatóközponttal és az IQ Központtal, valamint a PTE más karainak képző és fejlesztő műhelyeivel.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai autonóm kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban egyetemi tanszékeken és doktori programokban dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

A kutatócsoportban regisztrált tagság szakmai erőt és tudományos presztízst jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyanakkor a nyertes pályázatokból a műhely tagjai a pályázat feltételeinek megfelelően természetesen részesedhetnek.

Az együttműködés tanszék-, kar- és egyetemközi, valamint intézmények közti hálózat formájában zajlik.

 

 

A kutatócsoport vezetője: Dr. Zádori Iván egyetemi docens ( PTE KPVK)/ Dr. Kriston-Vízi József (DLMA)

Tudományos titkár: Varga Rita

Adminisztrátor: Bogdán Andrea

 

A kutatócsoport további tagjai:

PTE KPVK részéről:

Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor, dékán

Dr. habil Boronkai Dóra, docens

Imre Péter, mestertanár

Dr. habil. Klein Ágnes, docens

Dr. Maksa-Egri Petra, adjunktus

Sebestyén András DLA, óraadó

Dr. Varga Tünde DLA, adjunktus

Varga Rita DLA, tanársegéd

PTE MK, Képzőművészeti Intézet, Szobrászat Tanszék részéről:

Dr. Palatinus Dóra DLA, tanársegéd

Dr. Aknai Tamás, művészettörténész, egyetemi tanár

PTE MK, Képzőművészeti Intézet, Festészet Tanszék részéről:

Dr. Ernszt András DLA

PTE BTK, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék részéről:

Dr. Doboviczki Attila pHD, adjunktus

PTE MIK részéről:

Dr. Németh Pál DLA, egyetemi docens

SZTE JGYPK Rajz Művészeti intézet, Rajz Művészettörténet Tanszék részéről:

Dr. Orosz Klára, főiskolai docens

A Dargay Lajos Alapítvány részéről:

Dr. Kriston-Vízi József kultúraközvetítő, ny. főmuzeológus

Továbbá:

Dr. Kárpáti Andrea DSc, egyetemi tanár, BCE MKI

Dr. Fenyvesi Kristóf, Finn Oktatáskutató Intézet, Jyväskyläi Egyetem; ÉlményMűhely / Experience Workshop Global STEAM Network, Magyarország-Finnország

A kutatócsoport további tagjait az Alapító Okirat mellékletét képező névsor tartalmazza.

A kutatócsoport tagjairól adatlap készül, amely tartalmazza eddigi publikációikat, pontos tudományos és oktatói kondícióikat, aktuális kutatásaikat, valamint elérhetőségeiket – s ezt szándékaink szerint egy bemutatkozó, tájékoztató füzetben, valamint az interneten közzé is tesszük.

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

KUTATÁSI PROFIL

Együttműködés Dargay Lajos Művészeti Alapítvánnyal az új geometria, a kibernetikus művészeti és alkotói műfajokkutatása és kiterjesztése, a humanizált környezetesztétikai elvek s jó gyakorlatok átültetésével  változatos pedagógiai tevékenységek  és szuverén alkotói tehetséggondozás révén.

 

KAPCSOLATTARTÁS MÁS TUDOMÁNYOS MŰHELYEKKEL

A Kutatócsoport be kíván tagolódni a hazai tudományosság rendszerébe, és be kíván kapcsolódni a szakirányú hazai és nemzetközi szakmai vérkeringésbe; így szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítására törekszik a közös kutatási profilú szervezetekkel, pl. 

ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Hálózat (7636, Pécs, Csikor K. u. 11.; www.elmenymuhely.hu)

Experience Workshop Global STEAM Network (40100, Finnország, Jyväskylä, Vaasankatu 25, a16; www.experienceworkshop.org)

AMASS - Acting on the Margins - Arts as Social Sculpture  (HORIZON2020-as projekt)

Experience Workshop - International STEAM Movement. Website: www.experienceworkshop.org

GeoGebra Arts & STEAM: https://www.facebook.com/groups/325518611193409/

STEAMnet Global Education Network. https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/ile/projects/steamnet

Research Group for Innovative Learning Environments. https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/ile

Research Group for Education, Assessment & Learning: https://www.researchreal.fi/index.php/en/

TIT

Rendszeresen publikálnak az anyaintézmény (PTE-KPVK) fórumain, valamint a Vizuális Kultúra online folyóiratban.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. 107. iroda

Tel: 74/528-300

 

A kutatócsoport hivatalos neve: DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI KUTATÓCSOPORT

 

Az alapító okirat kelt:

Szekszárd, 2020. június 08

 

Az alapítók nevében:

Varga Rita DLA, tanársegéd

Dr. Kriston-Vízi József, kultúraközvetítő, ny. főmuzeológus      

 

Záradék:

A  PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT  36/2020.(06.22.)  számú  határozatával  elfogadta  az  alapító okiratot.