Erasmus+ rövidtávú doktori mobilitás pályázati felhívása - 2023/2024 tavaszi félév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2023/2024 tavaszi félév

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanév TAVASZI félévére Erasmus+ rövidtávú doktori mobilitás programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik ország felsőoktatási intézményében. A mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén mobilitásban részt venni. A mobilitás célja kutatás, a disszertáció elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi mobilitást a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja.

 

A külföldi rövidtávú mobilitás lehetséges időtartama 7-14 nap.

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 7-14 napot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • a külföldi mobilitással az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a küldő és fogadó fél a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató milyen feladatot, kutatómunkát fog végezni a külföldi egyetemen).
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen
 • konferenciarészvétel nem támogatható

 

A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Egyesült Királyság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

 

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Ki nyújthat be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • PhD képzésben résztvevő hallgató,
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok első évében lehetséges (egy lezárt félévet követően);
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni a PTE-n; a diploma nem szerezhető meg a mobilitási időszak befejezése előtt,
 • megfelel a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
 • Témavezetői ajánlás
 • Fogadólevél

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így, ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj mértéke:

 

A fizikai tevékenység időtartama

Ösztöndíj támogatás összege

a tevékenység 14. napjáig

28.000.- Ft/nap

 

 

Forint alapú kifizetés 

Az egyéni támogatás keretében fedezhető egy utazási nap a tevékenységet megelőzően, és egy utazási nap a tevékenységet követően.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók 7–14 napos fizikai mobilitási tevékenység esetén 40.000 forint összegű kiegészítő támogatásra jogosultak az uniós Erasmus+ program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

 

Utazási támogatás

Azok a hallgatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást - buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot (diáktársakkal, nem családdal/barátokkal) - választanak, egyszeri, 20.000 forint összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 2 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: 2023.10.17. napjának 23:59 órája, a mobility online felületén. A pályázatról bővebb információt a kari koordinátor ad.

 

Elérhetőségi adatok:

Bővebb felvilágosítás a kari Erasmus koordinátornál: Kis-Pongrácz Tamás (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. telefon: 30/074-65-91)

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények adatai a http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek. 

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Professzori ajánlás

Motivációs levél

Nyelvismeret (B2 vagy annál magasabb szint)