Erasmus+ tanulmányi mobilitás pályázati felhívása - 2023/2024 tavaszi félév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2023/2024 tavaszi félév

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanév TAVASZI félévére Erasmus+ tanulmányi mobilitás programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

 

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja.

 

A külföldi tanulmányi mobilitás időtartama: min. 2 hónap – max. 4 hónap és 2 hét

A tanulmányi mobilitásnak meg kell valósulnia: 2024.06.30-ig.

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen).
 • A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámot az adott kari Erasmus Szabályzat rögzíti
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;

 

 Ki nyújthat be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok első évében (egy lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n;
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • megfelel a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,

 Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
 • Oktatói ajánlás

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. 

 

 

Tanulmányi mobilitás

Magas megélhetési költségű célországok

240.000 forint / hó

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia (NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES), Svédország (SE),

Közepes megélhetési költségű célországok

216.000 forint / hó

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

 

 

Forint alapú ösztöndíjkifizetés

Az egyéni támogatás keretében fedezhető egy utazási nap a tevékenységet megelőzően, és egy utazási nap a tevékenységet követően.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók esetén 100.000 forint összegű kiegészítő támogatásra jogosultak az uniós Erasmus+ program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. 

Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

 

Utazási támogatás

Azok a hallgatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást - buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot (diáktársakkal, nem családdal/barátokkal) - választanak, egyszeri, 20.000 forint összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: 2023.10.17. napjának 23:59 órája, a mobility online felületén.

Bővebb felvilágosítás a kari Erasmus koordinátornál: Kis-Pongrácz Tamás (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. telefon: 30/074-65-91)

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények adatai a http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek. 

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság PTE KPVK Külügyi Bizottság által kijelölt Mobilitás Bíráló Bizottság bírálja el az alábbi szempontok szerint.

 

A pályázatokra maximum 100 pont adható, az alábbiak szerinti megosztásban:

 

Nyelvtudás

Nyelvtudásra maximum 25 pont adható.

 

A fogadó intézmény oktatási nyelvéből, vagy angol nyelvből szerzett nyelvvizsgák értékelése:

•          Államilag elismert általános középfokú C típusú nyelvvizsga 10 pont

•          Államilag elismert általános felsőfokú C típusú nyelvvizsga 20 pont

(Abban az esetben, ha a pályázó nem rendelkezik nyelvvizsgával, nyelvi meghallgatás dönt, hogy pályázhat-e a továbbiakban, fenntartva, hogy nem kerül hátrányba emiatt.)

•          Más nyelv(ek)ből meglévő nyelvvizsgá(k)ért összesen 5 pont adható.

 

Tanulmányi eredmény

Tanulmányi eredményre maximum 35 pont adható.

 

A két legutolsó lezárt félév - melynek során a pályázó legalább 15 kreditet teljesített és félévenként elérte a 4,0-es átlagot. Átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján kerül kiszámításra az átlagok alapján adható pontszám.

•          4,000 4,099 15 pont

•          4,100 4,199 17 pont

•          4,200 4,299 19 pont

•          4,300 4,399 21 pont

•          4,400 4,499 23 pont

•          4,500 4,599 25 pont

•          4,600 4,699 27 pont

•          4,700 4,799 29 pont

•          4,800 4,899 31 pont

•          4,900 4,999 33 pont

•          5,000 35 pont

 

Közéleti tevékenység

Közéleti tevékenységre maximum 15 pont adható.

 

Az értékeléshez az adott testület véleményét ki kell kérni, illetve 2 munkatárs, szervezeti tag referencia-személyként való megnevezése szükséges, akik a pályázó közösségi munkáját felelősséggel értékelni tudják.

•          A beutazó külföldi hallgatók mentorálásában részt vevő hallgatók max. 6 pontot kaphatnak a munka rendszerességének és hatékonyságának függvényében.

•          A diákszervezetek, illetve a Kar legjelentősebb programjainak szervezői munkájuk hatékonyságának függvényében max. 3 pontot kaphatnak programonként, de a maximális pontszám nem haladhatja meg a 6 pontot.

•          Egyéb kari szervekben (Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság, Diákjóléti Bizottság, Hallgatói Tanács, Ellenőrző Bizottság, stb.) tisztséget ellátó hallgatóknak összesen 3 pont adható évente.

A tisztségekhez kötődő, automatikusan delegált posztokért külön pont nem jár.

 

Tudományos tevékenység

Tudományos tevékenységre maximum 25 pont adható.

 

•          Tudományos Diákköri Konferencián való részvételéért 4 pont adható.

•          A Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjének első tíz helyezettjének, a kari forduló első három helyezettje illetve a különdíjasoknak legfeljebb további 4 pont adható.

•          Tanulmányi versenyen való részvételért 2 pont, az eredményes - díjazott – részvételért legfeljebb még 4 pont adható.

•          Szakmai folyóiratban megjelent szakmai publikációkért legfeljebb 6 pont;

•          A hallgatónak valamely tanszéken az oktatók által elismert kutatómunkájáért 5 pont adható.

•          Egyéb szakmai rendezvényen, konferencián való igazolt részvételért és előadás tartásáért vagy írásos jelentés, beszámoló elkészítéséért 2 pont, összesen maximálisan 4 pont adható.

 

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni:

Kis-Pongrácz Tamás, PTE KPVK kis-pongracz.tamas@pte.hu

Tel:+36-30/074-65-91