Gyermekkultúra Kutatócsoport

 

Gyermekkultúra Kutatócsoport

 

Alapító okirat

 

Küldetésnyilatkozat

A Gyermekkultúra Kutatócsoport (a továbbiakban: kutatócsoport) feladatának tekinti a gyermekkultúra témakörében egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, hogy az interdiszciplinaritás alapján, sokféle tudományterületen a szellemi és egyéb erőforrásokat egyesítse e terület fejlődése, a színvonalas oktatói-előadói tevékenység és a kutatómunka fejlesztése érdekében.

 

Célkitűzés

A kutatócsoport célja az egyetemes emberi kultúra részeként jelenlévő és a gyermekkor sajátosságaira épülő gyermekkultúra kutatása, és ezzel a gyermekek kulturális életének gazdagítása.

Ebben követi azokat a haladó gondolatokat és gyakorlatokat, amelyek a felvilágosodástól kezdve a gyermeket valóban gyermeknek, nem pedig kis felnőttnek tekintik, és ennek megfelelően foglalkozik vele, felhasználva – többek közt – a gyermeklélektan, a gyermektanulmány, a reform- és alternatív pedagógiák eredményeit. A kutatócsoport tevékenysége nem korlátozódik egy vagy két speciális témára, hanem kiterjed számos tudományterületre, felhasználva különböző elméleti kereteket és módszereket. Sőt, a művészetek jelentős hatását is bekapcsolja a tevékenységébe.

A kutatócsoport elsősorban a hazai kutatás eredményeinek kíván nyilvánosságot adni, valamint kutatási tevékenységével hozzájárulni a gyermekkultúra ismertségéhez és elismertségéhez.

A kutatócsoport alapvető feladatának tekinti a tudományos műhelymunkát. Ennek jegyében nemzetközi és hazai konferenciák, szimpóziumok szervezése, konferenciákon való részvétel, honlap működtetése és kiadványok megjelentetése, közös pályázatok előkészítése is szerepel a kutatócsoport tevékenységi körében. Mindezek elősegítik a gyermekkultúrát kutatók számára a témában való elmélyülést, a jobb kutathatóságot, valamint a magasabb szintű oktatást. A kutatócsoport tagjai nagy hangsúlyt helyeznek a téma iránt érdeklődő hallgatók, doktoranduszok kutatásba való bevonására, a tehetséggondozására.

 

A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoport tagjai egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek. A kutatócsoporthoz egyéni döntésük alapján csatlakoztak, és abból indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek.

 

A kutatócsoport vezetője (elnöke):

Dr. Bús Imre PhD főiskolai tanár, PTE IGYK

 

Tudományos titkár:

Dr. Klein Ágnes PhD főiskolai docens, PTE IGYK

 

Szervező titkár:

Tancz Tünde egyetemi tanársegéd

 

A kutatócsoport további tagjai:

Adorjáni Endre főiskolai docens, PTE IGYK

Müller János főiskola adjunktus, PTE IGYK

Király Gabriella egyetemi tanársegéd, PTE IGYK

Tóthné Lázár Noémi művésztanár, PTE IGYK

Dr. habil. Trencsényi László CSc tanszékvezető egyetemi docens, ELTE PPK

Dr. habil. Kéri Katalin CSc tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK, Pécs

Dr. Kriston-Vizi József játékkutató, etnográfus, múzeumigazgató, Városi Múzeum, Dombóvár

Dr. T. Szabó Júlia PhD művelődéstörténész, egyetemi adjunktus, ELTE PPK, Budapest

Mgr. Orsovics Yvette  ének-zene tanár, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

 

A kutatócsoport létrehozása és működése

A kutatócsoport 2011. szeptember 29-én alakult meg, és folyamatosan fejlődik. Felvesz tagjai közé olyan szakembereket, akik egyetértenek céljaival, feladataival és tevékenységeivel. A kutatócsoport létszámának növekedése, illetve csökkenése nem módosítja az alapító okiratot.

A kutatócsoport tagja az lehet és maradhat, aki aktívan részt vesz tevékenységeiben, céljainak és feladatinak megvalósításában. A kutatócsoport egyszerű többséggel hozza meg döntéseit valamennyi kérdésben. Szuverén módon dönt az alapszabályáról, a szervezetéről és a működéséről is. A napi ügyeket a kutatócsoport vezetője (elnöke), társelnöke és titkárai intézik.

Működésének a PTE IGYK ad hátteret, infrastruktúrát, amely támogatja eszközállományával, hálózatával, pályázati és intézményi lehetőségeivel. Ugyanakkor a kutatócsoport kapcsolódik minden olyan hazai és külföldi felsőoktatási, kutató és más intézményhez, amely a kölcsönös előnyök alapján segíti működését.

A kutatócsoport tagjai a tudományos tevékenységükben és a kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak tagságukra.

 

Kutatási profil

A Gyermekkultúra Kutatócsoport nevének és célkitűzésének megfelelően a kultúra azon tárgyi, anyagi, szellemi javait és értékeit igyekszik kutatni, amelyek számot tarthatnak a gyermekek érdeklődésére, illetve nekik készülnek, vagy amelyeket ők készítenek, de mindenféleképpen az ő javukat, fejlődésüket és érdekeiket szolgálják. Az interdiszciplinaritás alapján ez magában foglalja a pedagógia, pszichológia, játék, irodalom, zene- és képzőművészet területeit. A kutatócsoport ezekben kíván kutatásokat folytatni, ezek eredményeit konferenciákon, publikációkban, honlapján közzétenni. Továbbá nyitott más tudományágakkal való együttműködésre, amelyek a fenti céloknak megfelelnek.

 

Kapcsolattartás más tudományos műhelyekkel

A kutatócsoport együttműködik hazai és nemzetközi hasonló témában kutató műhelyekkel, kutatócsoportokkal szakmai kapcsolatok kialakítása, közös projektek megvalósítása céljából.

 

Logisztikai háttér, technikai feltételek, infrastruktúra

A kutatócsoport számára a PTE IGYK helységei, infrastruktúrája biztosítják a bázisát. Nyertes pályázat esetén törekszik a fenti feltételek önálló megvalósítására.

 

A kutatócsoport elérhetőségei

Postacím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Telefon: 30/310-82-70

e-mail: bus.imre@pte.hu

 

Szekszárd, 2012. március 5.

 

 

A Gyermekkultúra Kutatócsoport nevében:

Dr. Bús Imre PhD főiskolai tanár elnök, kutatócsoport-vezető sk.