Gyógypedagógia alapszak logopédia szakirány előzetes képességfelmérése, az első évfolyam második félévében

Logopédiai szakirány előszűrésének eljárásrendje

 

Logopédiai alkalmasság vizsgálat során a hallgató beszéd és nyelvi képességének szűrése történik. A felmérés célja a jelentkező beszéd- és nyelvi állapot pályaalkalmasságának megállapítása. A beszéd vizsgálata elsősorban a jelentkező mintaadó, tiszta artikulációs képességét méri, a nyelvi képesség felmérése az írott nyelvi kompetencia színvonalát szűri. A vizsgálat a Logopédia szakirány vezető oktatói irányításával történik.

 

A beszéd és nyelvi képesség vizsgálatának szakaszai:

 1. Beszéd és artikulációs képesség felmérése
 • A vizsgálat során a jelölt beszéd alkalmasságának színvonalát egy prózai szöveg felolvasásával, illetve spontán beszélgetés keretében zajló megfigyeléssel dönti el a Bizottság.
 • A prózai szöveg a Jelölt saját választása, amelyet az alkalmassági vizsgára magával hoz. A szöveg terjedelme legfeljebb egy gépelt A/4 méretű.

A logopédia szakterületre vonatkozó alkalmasság a következő szempontok értékelésével történik:

 • Beszédlégzés, illetve a levegőbeosztás képessége
 • Hangadás jellemzői
 • Tiszta artikuláció
 • Beszédritmus
 • Felolvasás kifejező, értelmező minősége
 • Spontán szövegalkotó képesség

 

A beszéd alkalmasság eredménye a vizsgát követő második napon kihirdetésre kerül.

A felmérés szempontjai a Beszédalkalmassági felmérőlapon megtekinthető és a Kar honlapján elérhető.

A beszéd-, és artikulációs képesség, illetve a helyes beszédlégzésre való felkészülés ajánlott irodalma:

 • Montágh Imre (2016). Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, Budapest. ISBN: 9789633490457

 

 1. Írott nyelvi képesség felmérése

A vizsgálat során a jelölt helyírás-, és szókincsvizsgálata a Bizottság által szerkesztett feladatlap megírásával történik. A teszt megírása során a hallgatónak ügyelnie kell olvasható írásképre.

Továbbá felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy az átjavított választ a Bizottság nem értékeli és nem fogadja el. A helyesírási szűrésen való megfelelés feltétele, a kritikus ponthatár elérése.

A tesztlapon nyújtott teljesítményt a Bizottság A magyar helyesírás szabályai. Új magyar helyesírás – 12. kiadás. (Akadémia Kiadó Zrt. Budapest, 2015) alapján értékeli.

A felmérés a meghirdetett időpontban csoportosan, meghatározott idői keretben (20 perc) történik.

A teszt kijavítása és az eredmények közlése megközelítően maximum egy hét időintervallumban történik.

 

Az írásbeli készség felmérésére való felkészülés ajánlott irodalma:

 • A magyar helyesírás szabályai. Új magyar helyesírás – 12. kiadás. (2015). Akadémia Kiadó Zrt. Budapest. ISBN: 9789630596312
 • Cs. Nagy Lajos. (2016). Helyesírási gyakorlókönyv A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához. Trezor Könyvkiadó, Budapest.
 • Magyar helyesírási szótár A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása szerint. (2017). Akadémia Kiadó Zrt. Budapest
 • Fercsik Erzsébet (2016). Helyesírási munkafüzet – Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 • www.helyesiras.mta.hu

 

Esztétikai paraméterek szűrése

A pályaalkalmasság további feltétele, hogy egyes esztétikai szempontok érvénysüljenek.

A felmérés során alapvető rendellenességek kizáró tényezőként szerepelnek, mint:

 • Fogállományi és fogsorzáródási rendellenességek
 • Aszimmetrikus arc
 • Aszimmetrikus arc- és ajakmozgások

 

Egyéb feltételek szűrése

A beszéd felmérése során kizáró tényezők között szerepel

 • Beszéd ritmusának zavarai:
  • dadogó, akadozó kifejezésmód,
  • gyors és/vagy nehezen érthető beszéd
 • Beszédhangok eltérő, vagy hibás ejtése
 • Rekedtség, erőtlen hangzású és orrhangzós beszéd

 

További kritérium:

 • Egészséges érzékszervi működés: pl. ép hallás, látás (enyhe fokú korrigált – szemüveges látás nem kizáró tényező)

 

Alkalmassági vizsga kiegészítő információi

A jelentkezők a beszédállapotuk szintjéről határozatot kapnak a Bizottságtól.

Amennyiben az alkalmatlanság megállapításra kerül a Bizottság javaslatot tesz a célzott korrekció lehetőségére. Ez alapján a megfelelő logopédiai, fogászati, vagy foniátriai megsegítés után a hallgató újra kérelmezheti a következő évi szakirány-választás alkalmassági vizsgára való jelentkezését.

 

Az alkalmasság feltétele, hogy mindkét részvizsgán a jelentkező eleget tegyen az elvárt követelményeknek.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

 • Elérhető beszédalkalmassági vizsgapont: 50 pont, minimum kritérium: 40 pont
 • Elérhető helyesírási alkalmassági vizsgapont: 30 pont, minimum kritérium: 20 pont
 • Maximálisan elérhető alkalmassági vizsgapont: 80 pont, minimum kritérium: 60 pont

 

Az alkalmassági vizsga megfelelése és felmérés alapján megszületett döntés kihirdetése a vizsga napjától legkésőbb számított egy héten belül megtörténik.

 

Alkalmassági vizsga lebonyolítása

A felmérés időpontja az alapképzés első évfolyamának második félévében történik.

A hiányzás csakis igazolt (orvosi, hatósági) távolléttel fogadható el, azonban a második, pótvizsga kiírása után tovább nem halasztható.

 

A hallgató köteles 8 napon belül az igazolását a Bizottság számára bemutatni.

Új alkalmassági vizsga lehetősége a következő évi szakirány-választási időszakban lehetséges.

A Bizottság elutasító́ döntése ellen a hallgató́ fellebbezéssel élhet, a döntés kihirdetésétől számított 15 munkanapon belül.

 

Sikertelen alkalmassági vizsga estében

A logopédiai alkalmasság hiányában a hallgató nem választhat és a képzés során nem tanulhat a logopédiai szakirányról specifikus szakismeretet, diagnosztikai és terápiás gyakorlati készséget.

 

Alkalmassági vizsga Logopédiai Vizsgabizottságának tagjai:

 • Vizsgabizottság elnöke: Logopédiai szakirányának szakfelelőse
 • Vizsgabizottság tagja: Logopédia szakirány logopédus oktatója