Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlatos pályázati felhívások a 2020/21-es tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre

 

Pályázat célja:

A szakmai gyakorlat időszakának eltöltése egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél. A program segítséget nyújt a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, emellett a hallgatók megismerhetik a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúráját. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon, az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Az Erasmus+ pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai gyakorlatukat a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezetinél teljesítsék. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat is lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleg itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

Támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatásban tanuló hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-6 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap)

Pályázhatnak:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben
 • szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni
 • a hallgatói mobilitás megvalósulásának ideje alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • a tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal: a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a hallgató tanulmányait végzi (a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania; erre az időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal)

 

Pályázati feltételek:

 • benyújtandó dokumentumok: szakmai önéletrajz; tudományos és közéleti tevékenység, érdeklődési kör, motivációs levél, nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről (transzkript), meghívólevél/fogadólevél vagy levelezés másolata a külföldi szakmai gyakorlatot biztosító intézménytől, ennek hiányában a pályázat várólistára kerül (fogadó intézmény-kereső adatbázis):
 • http://erasmus.pte.hu/hu/content/hasznos-linkek)
 • két példányban kell elkészíteni (magyarul és a megpályázott ország, illetve munkahely hivatalos nyelvén)
 • frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben (ebben az esetben a pályázatot még diplomaszerzés előtt kell benyújtaniuk)
 • a pályázat beadásához szükséges a kar belföldi és külföldi hallgatói, valamint a külföldi oktatói ösztöndíjakról és tanulmányokról szóló szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele (www.erasmus.pte.hu)
 • bármely nyelvből minimum „C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga (mellékelni kell a középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgát, vagy az azzal egyenértékű más nyelvvizsgát igazoló külföldi nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát
 • az ösztöndíjat elnyerő hallgató karunkon az ösztöndíj tartalmára egyéni tanulmányi- és vizsgarendet kap
 • hazautazását követően a külföldön folytatott tanulmányokról írásbeli beszámolót kell készítenie
 • a pályázati kiírás 1. és 2. számú mellékletének kitöltése kötelező
 • kari kritérium: ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag
 • további információ az Erasmus szabályzatban
 • Szakmai gyakorlat kereső adatbázis: https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak

Az Erasmus+ program szabályai szerint, minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszakának hosszától és a célországtól. A 2020/2021. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1 hónap mobilitás alatt 30 napot értünk!):

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

620 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), (Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)

 

570 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

520 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget. Azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat határideje és beadásának módja:

A pályázat beadása folyamatos a tanév során, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal szükséges benyújtani a pályázatot az outgoing.pte.hu online felületen. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 

A Külügyi Bizottság a pályázatokat az alábbi táblázatban foglalt szempontok alapján bírálja el és pontozza.

Szempont

Elérhető maximális pontszám

1. Főtárgy tanulmányi eredménye/tanulmányi portfólió

30

2. Szóbeli meghallgatás eredménye

20

3. Szakmai, művészeti tevékenység, ambíciók megjelenítése a pályázatban

20

4. Idegen nyelvi kommunikációs készség/nyelvvizsga

20

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatteremtési nyitottság, szociális készségek

10

Mindösszesen:

100

 

 1. Főtárgy tanulmányi eredménye/tanulmányi portfólió

A pályázat beadásáig lezárt félévek, melyek során a pályázó legalább 15 kreditet teljesített és a főtárgy jegye legalább 3-as. Átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján kerül kiszámításra az átlagok alapján adható pontszám.

3,000-3,999 17 pont

4,000-4,099 20 pont

4,100-4,199 21 pont

4,200-4,299 22 pont

4,300-4,399 23 pont

4,400-4,499 24 pont

4,500-4,599 25 pont

4,600-4,699 26 pont

4,700-4,799 27 pont

4,800-4,899 28 pont

4,900-4,999 29 pont

5,000 30 pont

 

2. Szóbeli meghallgatás eredménye

A szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítményre maximum 20 pont adható.

 

3. Szakmai, művészeti tevékenység, ambíciók megjelenítése a pályázatban

 • Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 4 pont
 • A Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjének első tíz helyezettjének, a kari forduló első három helyezettje illetve különdíj: 4 pont
 • Tanulmányi versenyen való részvétel: 2 pont, díjazott részvétel: 4 pont
 • Szakmai, művészeti folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 6 pont
 • Tudományos diákköri, szakkollégiumi tagság/tevékenység: 3 pont
 • Egyéb szakmai rendezvényen, konferencián való igazolt részvétel, előadás tartása vagy írásos jelentés, beszámoló elkészítése: 2 pont, összesen max. 4 pont
 • Köztársasági ösztöndíj: 5 pont

 

 

4. Idegen nyelvi kommunikációs készség/nyelvvizsga

Államilag elismert, középfokú „C” típusú: 5 pont

Államilag elismert, felsőfokú „A” vagy „B” típusú: 7 pont

Államilag elismert, felsőfokú „C” típusú: 10 pont

Amennyiben a pályázó fogadó intézmény oktatási nyelvéből rendelkezik nyelvvizsgával: +5 pont

További „A” vagy „B” típusú középfokú nyelvvizsga: 1 pont

További középfokú „C” típusú nyelvvizsga: 3 pont

További „A” vagy „B” típusú felsőfokú nyelvvizsga: 3 pont

További felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga: 5 pont

Ha a pályázó nem rendelkezik nyelvvizsgával, nyelvi meghallgatás dönt.

 

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatteremtési nyitottság, szociális készségek

 

 • Hallgatói Önkormányzat elnökségi tagság: 6 pont
 • Hallgatói Önkormányzat munkájában való aktív részvétel: 4 pont
 • Bizottsági tagság: 4 pont
 • Aktív tutori tevékenység: 4 pont
 • Nemzetközi szervezeti tagság: 8 pont
 • Egyéb közéleti aktivitás – plusz pont adható, kérjük megnevezni

 

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézmény kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Bajner Mária, kari Erasmus koordinátor

e-mail: bajner@kpvk.pte.hu

Telefon: +3674/528300/1211

 

Jelentkezés és információk

magyar