10/2020. sz. dékáni utasítás a záróvizsgákról

 

Magyarország Kormányának 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete rendelkezik a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről.

Ezen kormányrendelet felhatalmazása alapján, a benne foglalt speciális szabályok értelmében az alábbiak szerint szabályozom a záróvizsgák szervezésének és lebonyolításának módját a 2020/2021. tanév őszi félévében, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.

1. § (1) A záróvizsgát a hallgató személyes jelenléte mellett az illetékes intézet szervezi meg.

(2)  Különösen indokolt esetben (veszélyhelyzettel kapcsolatos ésszerű, nyomós okra hivatkozással) a hallgató a záróvizsgát elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével (Microsoft Teams) online is teljesítheti. Az online záróvizsga kérelmet a Tanulmányi Bizottságnak címezve –a különösen indokolt eset igazolásával együtt – 2021. január 8. napjáig a Tanulmányi Hivatalba (tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu) elektronikus úton kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról, a Tanulmányi Bizottság döntését követően a Tanulmányi Hivatal 3 munkanapon belül értesítést küld. Pozitív elbírálás esetén az értesítés tartalmazza az online záróvizsga pontos időpontját, mely megkezdésekor a záróvizsga-bizottság kezdeményezi a hallgató Microsoft Teamsen keresztüli hívását. A Bizottság a megadott időpontban, és azt követően maximum 10 percig 3 hívás erejéig próbálkozik kapcsolatot teremteni.

(3) Amennyiben a veszélyhelyzettel kapcsolatos nyomós ok a kérelem benyújtási határidő után, de a vizsga napját megelőző 15 óráig keletkezik, akkor a hallgató köteles azonnal értesíteni a tanulmányi ügyintézőjét, az indok igazolásával. Amennyiben a hallgató vizsgára alkalmas egészégügyi állapotban van, akkor a záróvizsga-bizottság elnökének döntése alapján, a korábban megadott záróvizsga napján, elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével (Microsoft Teams) a záróvizsgát online is teljesítheti.

(4) Az online záróvizsga megkezdése előtt a hallgató személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatása kötelező. A számonkérés során abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik, más nem lehet jelen, amiről a záróvizsga-bizottságnak lehetőség szerint meg kell győződnie. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, a Bizottság elnöke jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani, és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni

(5) Az online záróvizsga esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. sz. mellékletének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

 

2. § Az illetékes intézet a Tanulmányi Hivatal segítségével, a járványügyi szabályok betartása érdekében, előzetesen megtervezi a résztevők száma alapján a záróvizsga menetét, úgy hogy a szóbeli vizsgára a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.

 

3. §  (1) A záróvizsgán kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, oktató, illetve adminisztratív személyzet vehet részt.

(2) A  maszk viselése a vizsga teljes időtartamában minden hallgató, illetve oktató és adminisztratív személyzet számára kötelező!

(3) A záróvizsga során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.

(4) A záróvizsga terembe belépve a kézfertőtlenítés kötelező!

 

4. § A záróvizsga megnyitásától és az eredmények kihirdetésétől el kell tekinteni. A záróvizsgára vonatkozó szabályokat a záróvizsgát megelőzően, a hallgatók részére küldött tájékoztató levélben kell közölni, az eredményről a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót a tanulmányi rendszeren keresztül legkésőbb a vizsgát követő napon.

 

5. § Azon feleletek esetén, ahol szakmailag indokolt a záróvizsga-bizottság további taggal történő bővítése, ott ez úgy is megtörténhet hogy a kérdéses tag  elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével (pl. Microsoft Teams) online kapcsolódik be a záróvizsga menetébe. Az ehhez szükséges technikai felszerelés beszerelése a vizsga megkezdése elött meg kell történjen.

 

6. § (1) A záróvizsgát csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani, és egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a záróvizsga-bizottságon és az adminisztratív személyzeten kívül.

(2) Egy nap maximum 10 hallgató vizsgázhat.

(3) A záróvizsga helyszíne minimum 30 fő befogadására alkalmas terem lehet.

(4) A záróvizsgát úgy kell megszervezni, hogy azalatt biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek (záróvizsga-bizottság, jegyző) között is a legalább 1,5 méteres távolság legyen.

(5) A termet minimum 5 percig tartó időtartamban át kell szellőztetni minden feleletet követően, ennek biztosítás a jegyző feladata.

 

7. § Jelen utasítás 2020. december 18. napján lép hatályba és a 2020/2021. tanév őszi félévében hatályos.

 

Szekszárd, 2020. december 17.

                                                                                                              Prof. Dr. Szécsi Gábor

                                                                                                                              dékán s.k.

magyar