15/2022. sz. dékáni utasítás a számonkérések és záróvizsgák szervezésének és lebonyolításának módjáról

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar) vezetése elkötelezett a Kar gazdaságos működése/működtetése mellett. A Kart is érintő megnövekedett energiaköltségek okán, a Karra előirányzott rezsicsökkentés érdekében, a zavartalan és folyamatos működés mellett, a következő speciális rendelkezést vezetem be.

 

I. Számonkérések a vizsgaidőszakban

1. § (1) A vizsgaidőszak a 2/2022. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás alapján 2022. december 5. napjától 2023. január 13. napjáig tart.

(2) Főszabályként – az (1) bekezdésben hivatkozott utasítással összhangban - a vizsgák, szigorlatok jelenléti formában kerülnek lebonyolításra.

(3) A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) 47. §-a alapján a (2) bekezdésben rögzítettek tekintetében kivételt képezhetnek azon indokolt esetek, ahol a tantervvel összhangban a számonkérés a tanórán tett írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati beszámolóval, illetve otthoni munkával készített feladat, valamint gyakorlaton végzett munka értékelésével, vagy online vizsgáztatással is teljesíthető.

2. § (1) Szekszárdon a főépület 2022. december 5. napjától 2023. február 5. napjáig tartó bezárása okán, a jelenléti vizsgák helyszínéül a Kollégium épületét jelölöm ki.

(2) A Tanulmányi Hivatal 2022. november 4. napjáig felméri a vizsgázó hallgatók létszámának megadásával az igényelt termek nagyságát és darabszámát, az egyes vizsgák időpontjait, időtartamát és a szükséges eszközöket.

(3) A felmérést követően a Tanulmányi Hivatal terembeosztást készít, melynek rendelkezésre állásáról egyeztet a Kollégium munkatársaival.

(4) Számítógépen történő jelenléti vizsgáztatás esetén a Tanulmányi Hivatal a vizsga időpontját, valamint az igényelt gépek darabszámát, és rendelkezésre állását az informatikus kollégákkal egyezteti.

(5) A Tanulmányi Hivatal a vizsgahelyszín rendelkezésre állásáról visszajelez az oktató kolléga számára.

(6) A Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatókat a vizsga helyszínéről és időpontjáról.

3. § (1) Az online számonkérések esetében a TVSZ vonatkozó szakaszai alkalmazandók, mely a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéssel egészül ki.

(2) Az online vizsga megkezdése előtt a hallgató személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatása kötelező. A számonkérés során abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik, más nem lehet jelen, erről a vizsgáztatónak lehetőség szerint meg kell győződnie. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, az oktató jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani, és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni.

 

II. Záróvizsgák

4. § (1) A záróvizsga 2023. január 16. napjától 2023. január 20. napjáig szervezhető.

(2) Főszabályként a záróvizsgák jelenléti formában kerülnek megtartásra. A záróvizsgát a hallgató személyes jelenléte mellett az illetékes intézet a Tanulmányi Hivatal segítségével szervezi meg.

5. § (1) Szekszárdon a főépület bezárása okán a záróvizsga helyszínénül a Kollégium épületét jelölöm ki.

(2) A Tanulmányi Hivatal 2022. december 16. napjáig, - a záróvizsgára jelentkezett hallgatói létszám alapján, - egyezteti a záróvizsga napját és a szükséges eszközöket az érintett intézettel. Az egyeztetést követően a terembeosztásról és a teremberendezési igényekről egyeztet a Kollégium munkatársaival.

6. § Jelen utasítás 2022. október 17. napján lép hatályba és a 2022/2023. tanév őszi félévében hatályos.

 

 

Szekszárd, 2022. október 17.

Prof. Dr. Szécsi Gábor

dékán

magyar