Dékáni utasítás az intézménylátogatás rendjéről, az online oktatás és számonkérés lebonyolításáról

2/2021. sz. dékáni utasítás

az intézménylátogatás rendjéről, az online oktatás és számonkérés lebonyolításáról a 2020/2021 tanév tavaszi szemeszterében, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar ( továbbiakban: Kar) vezetése elkötelezett az Egyetem polgárai élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzése érdekében, ezért a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  Korm. rendeletben foglalt intézkedésekkel összhangban, a következő speciális rendelkezéseket vezetem be:

 

I. Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed:

  1. a Kar oktatóira, tudományos kutatóira, hallgatói jogviszonyban álló hallgatóira, és közalkalmazottaira, valamint az oktatásban, tudományos kutatásban, továbbá a Kar feladatainak megvalósításában részt vevő foglalkoztatottakra;
  2. a Kar teljes területére, minden képzési helyszínen;
  3. a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére.

 

II. Az intézménylátogatás rendje

 

2. § (1) A Kar területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás, munkavégzés, tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés, stb…) lehetséges, és kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat a Kar területén tartózkodás.

 

(2) A Kar épületeit, hivatalait, kurzusait – saját felelősségére – kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

 

(3) A Kar területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.

 

(4) A Kar területén történő tartózkodás során mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt, például orvosi maszkot, textilmaszkot viselni.

 

(5) A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés főszabályként online (elektronikus levelezés útján, illetve a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivétel a biztonsági intézkedések betartása mellett, az  alábbi eseteket:

  1. a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet) meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban,
  2. előzetes telefonos vagy online időpontfoglással, illetve időpontegyeztetéssel.

 

III. Oktatással kapcsolatos rendelkezések

 

3. § (1) Főszabályként a 2020/2021 tanév tavaszi szemeszterének minden kurzusát, - a Neptun Tanulmányi Rendszerben közzétett, és az órarendben megtalálható időbeosztás szerint, -  online oktatás keretében kell megtartani.

 

(2) Az online órák megtartásához a Microsoft Teams és Moodle alkalmazások állnak rendelkezésre.

 

(3) Ez alól kivételt képeznek azon gyakorlatorientált képzések kurzusai, melyeknél nélkülözhetetlen a jelenlétet igénylő gyakorlati oktatás, és melyekre a védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint felmentést kért és kapott a Kar. Ezen kurzusok listája a Tanulmányi Hivatalban elérhető.

 

(4) A jelenlétet igénylő gyakorlati kurzusok esetében, a II. pontban meghatározott védelmi intézkedések, és a mindenkori járványügyi előírások betartása kötelező.

 

IV. A számonkérés, beszámolás rendje

 

4. § (1) Főszabályként a számonkérések online formában kerülhetnek megtartásra.

 

(2) Ez alól kivételt képeznek azon gyakorlatorientált képzések, melyeknél nélkülözhetetlen a jelenlétet igénylő gyakorlati vizsga, és melyekre a védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint - a későbbiek folyamán - felmentést kér és kap a Kar.

 

(3) Az online vizsga esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. sz. mellékletének vonatkozó szakaszai alkalmazandók, mely a következő rendelkezésekkel egészül ki:

Az online vizsga megkezdése előtt a hallgató személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatása kötelező. A számonkérés során abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik, más nem lehet jelen, amiről a vizsgáztatónak lehetőség szerint meg kell győződnie. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, az oktató jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani, és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni.

 

(4) Jelentéti vizsgát a járványügyi szabályok maradéktalan betartása mellett, csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani.  Egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a vizsgáztató(k) és az adminisztratív személyzeten kívül. Egy nap maximum 10 hallgató vizsgázhat, és a vizsga helyszíne minimum 30 fő befogadására alkalmas terem lehet. A vizsgát úgy kell megszervezni, hogy azalatt biztosítani kell, hogy a vizsgázó és a vizsgáztató(k) között is legalább 1,5 méteres távolság legyen.

 

(5) A záróvizsgák lebonyolítási rendjéről külön dékáni utasítás rendelkezik.

              

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 

5. § Jelen utasítás 2021. február 1. napján lép hatályba, és a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszter végéig érvényes.

 

 

Szekszárd, 2021. január 22.                                     

 

Prof. Dr. Szécsi Gábor   

            dékán

magyar