Felvételi felhívás doktori képzésekre - Filozófiai Doktori Iskola

 

Felvételi felhívás doktori képzésekre

a 2019/2020.  tanévre

Filozófia Doktori Iskola

A jelentkezés feltételei:

  1. Kitöltött, aláírt jelentkezési lap 2 eredeti példánya, továbbá elektronikus formában a felvételi_jelentkezési_lap_2019.docx file kitöltve, aláírás nélkül, szöveg formátumban mentve.

Kizárólag a megadott útmutató szerint hibátlanul kitöltött, hiánytalan, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó, mellékletekkel ellátott jelentkezéseket fogadunk el!

b) Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata 2 példányban:

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt, a hiánypótlás mulasztása esetén a felvételi eljárásból kizárja magát.

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata 2 példányban:

legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolja.) 

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell, különben a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárjuk.

d) Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e) A tervezett kutatási téma minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél;  legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél. (Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

f) Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (pl. szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

g) Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot kitöltve, kinyomtatva, kizárólag aláírt példányban fogadjuk el).

h) A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: 140071  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

Munkaszám (Filozófia Doktori Iskola): 140071

A pályázatokat legkésőbb 2019. május 31-én 12 óráig várjuk a következő címre: PTE KPVK Filozófia Doktori Iskola, Schmieder Réka,7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.  A jelentkezési lap megküldése file formátumban a schmieder.reka@pte.hu címre ugyanezzel a beérkezési határidővel történjen.

A doktori képzésre a felvételi eljárás a doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható. A jelentkezőket a szervezők emailben értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.

magyar