Humántudományi Innovációs Kutatócsoport

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító:

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Humántudományi Innovációs Kutatócsoport-ot

hoz létre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A kutatócsoport feladata, hogy olyan kutatásokat és projekteket tervezzen és hajtson végre, amelyek a humántudományi területen végzett innovációs tevékenységek körét tágítják és hatékonyságát növelik. Az innováció napjainkra fontos tényezővé vált a humántudományokban is: az új módszertani eljárások, megközelítések lehetővé teszik az emberi viselkedés, kultúra és társadalom jobb megértését. Az innováció a humántudományok terén nem csak a kutatási folyamatokra és eredményekre van hatással, hanem a társadalomra is - az innovatív megközelítések és technológiák alkalmazása lehetővé teszi, hogy a kutatási eredmények hatékonyabban hasznosuljanak az üzleti és a kormányzati döntéshozói fórumokon, közvetve az általános társadalmi jólétre gyakorolva pozitív hatást.

A kutatócsoport fő célja az innovációs potenciál feltárása a humántudományi területeken, illetve az általa végzett kutatások és a gyakorlati innovációs tevékenység összekapcsolása és támogatása. További cél a társadalmi kihívásokra adott innovatív megoldások kidolgozása és ezek alkalmazása például a szociális igazságosság, az oktatás, az egészségügy, az etika vagy a környezetvédelem területén.

Ennek keretében az Alapító feladatként határozza meg a kutatócsoport számára a következő tevékenységeket:

 1. Az intézmény innovációs potenciál feltárást segítő kutatások végzése
 2. Inkubációs tevékenység végzése: innovatív ötletek kidolgozásának támogatása, mentorálása
 3. Új oktatási módszerek kidolgozása
 4. Új tananyagok és kurzusok kidolgozása
 5. Oktatóanyagok fejlesztése: játékok, applikációk, online kurzusok, videók és egyéb interaktív eszközök kidolgozása.
 6. Hallgatói kutatások támogatása
 7. Kapcsolatok kiépítése az iparral és más intézményekkel, kapcsolattartás döntéshozói fórumokkal
 8. Oktatói és kutatói kapacitásfejlesztés: az innovációshoz kapcsolódó tréningek, workshopok és egyéb oktatási tevékenység végzése
 9. Aktív forrásfeltárás és forrásszerzési tevékenység
 10. Nemzetközi (angol nyelvű) szakmai folyóirat (Humanities & Innovation) kiadása

 

1. CÉLKITŰZÉS

A kutatócsoport tevékenységei a következő területekre terjednek ki:

 1. Humántudományi kutatási projektek tervezése és végrehajtása az innovációval fókuszban - ezek a kutatások lehetnek elméleti vagy gyakorlati jellegűek (pl. alkalmazások, új módszertanok vizsgálata), és céljuk az egyéni és szervezeti innovációs tevékenység támogatása.
 2. Innovatív alkalmazások és szolgáltatások fejlesztése: ezek lehetnek például módszertani újítások, oktatási vagy kulturális alkalmazások, amelyek segítségével az jobban megérthetjük az emberi viselkedés és kultúra jelenségeit; oktatási-pedagógiai segédanyagok, amelyek pl. a gamification eszközeit alkalmazva oktatásmódszertani újításokat hoznak létre.
 3. Az eredmények és az innovációk terjesztése és népszerűsítése: a kutatócsoport célja, hogy az eredményeit a legszéleseb – nem kizárólagosan akadémiai - körben megismertesse, és hozzájáruljon a humántudományok területéről érkező innovációk  megértéséhez a társadalom szélesebb rétegeinek körében.  A kutatócsoport feladata, hogy a tudományos közösség számára bemutassa az innováció és a humántudományok közötti kapcsolatot, és rámutasson azokra az előnyökre, amelyeket az innováció hozhat a humántudományok terén.
 4. Kapcsolatépítés és együttműködés más intézményekkel: a kutatócsoport célja, hogy szoros együttműködést alakítson ki más intézményekkel, mint például a vállalatokkal, a kormányzati szervekkel és más kutatóintézetekkel. Ennek az az előnye, hogy a közös kutatások, projektek és erőforrások révén az innováció és a humántudományok terén elért előrehaladás gyorsabb és hatékonyabb lehet.
 5. Az innováció etikai dimenzióinak vizsgálata: Az innováció etikai dimenzióinak vizsgálata azért fontos, mert az innováció hatása nem csak pozitív lehet, hanem számos etikai kérdést is felvet. Az innováció hatásainak és előnyeinek értékelése során az etikai szempontoknak kiemelt szerepet kell kapniuk. Az innováció etikai dimenzióinak vizsgálata magában foglalhatja a felelős innováció szempontjait is, amely figyelembe veszi az innováció etikai, társadalmi és környezeti hatásait. Az innováció etikai dimenzióinak vizsgálata fontos szerepet játszik az innováció tervezésében, fejlesztésében és értékelésében, mivel az etikai szempontok figyelembevétele biztosítja, hogy az innováció a társadalom érdekeit szolgálja, és az innováció hatása pozitív és fenntartható hosszú távon is.

 

2. A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban a PTE KPVK-n, valamint a kutatócsoport munkájában együttműködő intézményekben dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

 

3.  A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A kutatócsoport vezetője:

Prof. Dr. Szécsi Gábor, egyetemi tanár, dékán, PTE KPVK

A kutatócsoport társvezetője:

Szilágyi Tamás, PTE FDI

A kutatócsoport alapító tagjai:

Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt, egyetemi tanár, PTE KPVK

Dr. habil. Zádori Iván, egyetemi docens, PTE KPVK

Dr. Dudok Fanni, adjunktus, SZTE-JGYPK

Dr. habil. Nagy Gábor Dániel, egyetemi docens, SZTE-JGYPK

Függ Zsolt Péter, PTE FDI

 

4. A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

A kutatócsoport céljai megvalósításában együttműködik az Illyés Gyula Alapítvánnyal.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

Kapcsolat

A kutatócsoport központja:

7633 Pécs, Szántó K J. u. 1/b.

A kutatócsoport hivatalos neve:

Név: Humántudományi Innovációs Kutatócsoport- (HUMINK)

Angol név: Humanities Innovation Research Group

 

Az alapító okirat kelt:

Pécs, 2023. március 14.

Az alapítók nevében:

Prof. Dr. Szécsi Gábor

egyetemi tanár, dékán, PTE KPVK

Záradék:

A PTE KPVK Kari Tanácsa a KT 14/2023. (04.05.) számú határozatával elfogadta az alapító okiratot.