Információ- és Kommunikációtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport munkájában a Paris II Assas Egyetem Információ- és Kommunikáció­tudományi Doktori Iskola később aláírásra kerülő, az alapító okirathoz mellékelt együttműködési megállapodás alapján működik közre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A kutatócsoport profilját tekintve az informatikai és a kommunikációs tudományterületek között helyezkedik el, emellett kapcsolódik a menedzsment oktatásához és kutatásához. A kutatócsoport küldetése a profiljához tartozó tudományterületek magas szintű művelése, nemzetközi együttműködések kialakítása. Ennek keretében az Alapító feladatként határozza meg a kutatócsoport számára a következő tevékenységeket:

a/ kutatások indítása, folytatása, szervezése, eredmények publikálása,

b/ Paris II Assas Egyetem Információ- és Kommunikációtudományi Doktori Iskola kihelyezett tagozataként való működés tervének elkészítése, működtetése (a kutatócsoport tagjainak egy része a szándékok szerint a doktori iskolának is tagja),

c/ hazai és nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése és ápolása a profiljába vágó területeken,

d/ igény szerint kommunikációs tanácsadás az egyetem vezetőségének, a fenntartónak. 

A kutatócsoport munkanyelve a magyaron kívül az EU három ügyviteli nyelve, az angol, a francia és a német.

 

CÉLKITŰZÉS

1. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS OKTATÁS TERÜLETÉN

A kutatásban és oktatásban a kutatócsoport szakok, specializációk megalapozásával és kidolgozásával vesz részt, amelyek a KPVK, illetve szűkebben a KTI munkatársai számára bekapcsolódási lehetőséget jelentenek nemzetközi doktori képzésbe, így biztosítva a tudományos előmenetel ezen fontos kritériumát. Tervezett tevékenységi területek: 1/ szociális informatika, 2/ online média, 3/ információ-menedzsment, 4/ többnyelvű (anyanyelv+angol v. francia v. német) újságíróképzés, 5/ interkulturális kommunikáció, 6/ a kommunikáció antropológiája.

 

2. TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE

Kapcsolat felvétele – egyebek közt – a párizsi Mémorial de la Shoah nevű intézménnyel, mely sokrétű munkát végez, oktatással is foglalkozik. Az említett párizsi doktori iskola egyik törzstagjának, Arnaud Mercier professzornak felkérése arra, hogy Zirkuli Péterrel legyen társ-vezetője a kutatócsoportnak, s e minőségében (magyar) vezetője a doktori iskolának.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban a PTE KPVK-n, valamint a kutatócsoport munkájában együttműködő intézményekben dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

 

Szécsi Gábor, a kutatócsoport vezetője

Zirkuli Péter, a kutatócsoport társ-vezetője

Mercier, Arnaud, (felkérés alatt, társ-vezető)

Boronkai Dóra, vezető kutató

Boros János, vezető kutató

Cseke Péter, vezető kutató

Fenyves Katalin, vezető kutató

Honfi Vid, vezető kutató

Németh István, vezető kutató

Orbán Jolán, vezető kutató

Rostás Zoltán, vezető kutató

Knoch László, kutató, tudományos titkár

Nemeskéri Zsolt, kutató

Schreiner (Aradi) József, kutató

Haffner-Kiss Alexandra, kutató

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

 

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

 

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

 

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRA­STRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

 

A kutatócsoport hivatalos neve:

Információ- és Kommunikációtudományi Kutatócsoport

 

ALAPÍTÓ OKIRAT