Interdiszciplináris Kultúra- és Művészetelméleti Kutatócsoport

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Interdiszciplináris Kultúra- és Művészetelméleti Kutatócsoport olyan szakmai műhelyként kíván működni a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán (PTE KPVK), amelynek alapvető feladata a PTE KPVK és a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) „A kultúra közvetítésének interdiszciplináris megközelítése a XXI. század gazdasági és szociokulturális viszonyrendszerében” elnevezésű, közös kutatási programjának koordinációja, megvalósítása.

A kutatócsoport elsődleges célja, hogy felszínre hozza azokat a tudományos eredményeket, amelyek a művészet – mint a kultúra legfontosabb alappillérének – valamennyi ágának és a tág értelemben vett kultúrának – antropológiai értelemben az emberi cselekedetek és megnyilvánulások összessége, tehát a közösség különböző, egymással szoros összefüggésben álló kifejezési formái – továbbá ez utóbbi átadásának keretet biztosítanak. A kultúra átadása, a „kultúraközvetítés” antropológiai és ontológiai értelmezése szerint a kultúraközvetítés az ember és a természet, az ember és az ember (a társadalom), valamint az ember és önmaga között jön létre, a kultúraközvetítés ez utóbbi legbelső köre az ember önmagára irányuló reflexiója, a gondolkodás, tanulás, memorizálás, a kultúra egyéni elsajátítása. A kultúraközvetítő intézmények a művelődésnek, a szellemi élet egészének vagy meghatározott részének szervezését, irányítását, fejlesztését, valamely művelődési feladat végzését ellátó szervezet, ugyanakkor az egyes intézmények között jelentős különbségek vannak működési területük, tevékenységi körük, felépítésük tekintetében.

A számos eltérő tudományterület, valamint az egyes kultúraközvetítő intézmények képviselőinek bevonásával a kutatócsoport keretében végzett munka lehetőséget teremt arra, hogy a szakemberek komplex képet alakítsanak ki a társadalmat érdemben meghatározó, megváltoztató jelenségekről.

A kutatócsoport várható eredményeinek hasznosítása számos módon elképzelhető: felhasználhatók alapkutatási eredményként, pedagógiai módszerként, szakmapolitikai előkészítő anyagként, valamint további kutatások ösztönzőjeként is.

 

CÉLKITŰZÉS

A kutatócsoport elsődleges célja, hogy felszínre hozza azokat a tudományos eredményeket, amelyek a művészet – mint a kultúra legfontosabb alappillérének – valamennyi ágának és a tág értelemben vett kultúrának – antropológiai értelemben az emberi cselekedetek és megnyilvánulások összessége, tehát a közösség különböző, egymással szoros összefüggésben álló kifejezési formái – továbbá ez utóbbi átadásának keretet biztosítanak. A kultúra átadása, a „kultúraközvetítés” antropológiai és ontológiai értelmezése szerint a kultúraközvetítés az ember és a természet, az ember és az ember (a társadalom), valamint az ember és önmaga között jön létre, a kultúraközvetítés ez utóbbi legbelső köre az ember önmagára irányuló reflexiója, a gondolkodás, tanulás, memorizálás, a kultúra egyéni elsajátítása. A kultúraközvetítő intézmények a művelődésnek, a szellemi élet egészének vagy meghatározott részének szervezését, irányítását, fejlesztését, valamely művelődési feladat végzését ellátó szervezet, ugyanakkor az egyes intézmények között jelentős különbségek vannak működési területük, tevékenységi körük, felépítésük tekintetében.

A számos eltérő tudományterület, valamint az egyes kultúraközvetítő intézmények képviselőinek bevonásával a kutatócsoport keretében végzett munka lehetőséget teremt arra, hogy a szakemberek komplex képet alakítsanak ki a társadalmat érdemben meghatározó, megváltoztató jelenségekről.

A kutatócsoport várható eredményeinek hasznosítása számos módon elképzelhető: felhasználhatók alapkutatási eredményként, pedagógiai módszerként, szakmapolitikai előkészítő anyagként, valamint további kutatások ösztönzőjeként is.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban a PTE KPVK-n, valamint az MMA MMKI-n dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

 

A kutatócsoport vezetője:

Dr. habil Kocsis M. Miklós egyetemi docens, az MMA MMKI igazgatója

 

Tudományos titkár:

Dr. Rippl Dóra PhD adjunktus (PTE KPVK)

 

A kutatócsoport további tagjai:

Prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán (PTE KPVK)

Prof. Dr. Boros János egyetemi tanár (PTE KPVK)

Dr. Falusi Márton PhD tudományos munkatárs (MMA MMKI)

Dr. habil Fehér Ildikó DLA tudományos munkatárs (MMA MMKI)

Dr. habil Wesselényi-Garay Andor PhD tudományos munkatárs (MMA MMKI)

Varga Rita tanársegéd (PTE KPVK)

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

 

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

 

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

 

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

 

A kutatócsoport hivatalos neve:

Interdiszciplináris Kultúra- és Művészetelméleti Kutatócsoport

 

Az alapító okirat kelt:

Szekszárd, 2019.06.14.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT