Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi kutatócsoport

Az alapítók:

  • A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
  • A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszékének támogatásával
  • A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar „A MAGYAR JOGRENDSZER MEGÚJÍTÁSA A JOGÁLLAMISÁG ÉS AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ JEGYÉBEN” Doktori Iskolájának támogatásával
  • Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék támogatásával
  • A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék támogatásával

 

TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ

JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORTOT

                                          

hoz létre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az ezen okirat alapján megszerveződő egyetemközi kutatócsoport feladatának tekinti a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár fő, akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken meglévő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplinaritás alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében a tudományterület fejlesztése, a színvonalas oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka hatékonyabbá válásának elősegítése érdekében.

 

CÉLKITŰZÉS

A leendő kutatócsoport tagjai a klasszikus tudományos műhelymunkára szerveződnek, így céljaik is megegyeznek az alapvetően hasonló profilú, más tudományterületeken szerveződő műhelyek célkitűzéseivel.

Hazai és nemzetközi konferenciákat, szakmai találkozási alkalmakat kívánnak szervezni, azok anyagát közzétenni, szakmai fórumot és közös honlapot kívánnak létrehozni, s összehangolni a tudományos feladatokat; közös feladattervekkel pályázni, ezáltal növelve a pályázatok hatékonyságát. Közös kutatást kívánnak folytatni, szakmai műhelyvitákat tartanak, hogy elősegítsék a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz oktatását, a téma iránt érdeklődő hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók tehetséggondozását, a tudományos kutatók, valamint a gyakorló szakemberek együttműködését.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai autonóm kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban egyetemi tanszékeken és doktori programokban dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

A kutatócsoportban regisztrált tagság szakmai erőt és tudományos presztízst jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyanakkor a nyertes pályázatokból a műhely tagjai a pályázat feltételeinek megfelelően természetesen részesedhetnek.

Az együttműködés tanszékközi, karközi és egyetemközi és intézményközi formában zajlik.

 

A kutatócsoport vezetője:

  • Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, egyetemi tanár, PTE KPVK (elnök)
  • Prof. Dr. Mezey Barna, egyetemi tanár, ELTE ÁJK (társelnök)

 

Tudományos titkár:

  • Dr. Bognár Szabina PhD, tudományos főmunkatárs, Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI

 

Tudományos munkatárs:

  • Szabó Ernő, tudományos segédmunkatárs, Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI

 

A kutatócsoport további tagjai:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

Alapító tag

Dr. Bárth János

Alapító tag

Dr. Béli Gábor

Alapító tag

Dr. Homoki-Nagy Mária

Alapító tag

Dr. Frey Dóra

Alapító tag

Dr. Gelencsér József

Alapító tag

Dr. Horváth József

Alapító tag

Kothencz Kelemen

Alapító tag

Dr. Petercsák Tivadar

Alapító tag

Dr. Tárkány Szücs Attila

Alapító tag

Dr. Varga István

Alapító tag

Dr. Batbayar Zeneemyadar

Rendes tag

Bódiné Dr. Beliznai Kinga

Rendes tag

Dr. Csáji László Koppány

Rendes tag

Dr. Deáky Zita

Rendes tag

Dr. Domokos Mariann

Rendes tag

Dr. Falus Orsolya

Rendes tag

Dr. H. Szilágyi István

Rendes tag

Dr. Herger Csabáné

Rendes tag

Dr. Horváth Attila

Rendes tag

Dr. Kiss Anna

Rendes tag

Kováts István

Rendes tag

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Rendes tag

Dr. László Balázs

Rendes tag

Matla Gabriella

Rendes tag

Dr. Örsi Julianna

Rendes tag

Dr. Spindler Zsolt

Rendes tag

Dr. Újváry Zsuzsanna

Rendes tag

Dr. Varga Csaba

Rendes tag

Dr. Völgyesi Levente

Rendes tag

Dr. Kajtár István †

Elhunyt alapító tag

Dr. Szádeczky-Kardoss Irma †

Elhunyt alapító tag

Dr. Tóth Zoltán †

Elhunyt alapító tag

Dr. Nánási László †

Elhunyt rendes tag

 

A kutatócsoport tagjairól adatlap készül, amely tartalmazza eddigi jogi kultúrtörténettel és jogi néprajzzal kapcsolatos publikációikat, pontos tudományos és oktatói kondícióikat, aktuális kutatásaikat, valamint elérhetőségeiket – s ezt szándékaink szerint egy bemutatkozó, tájékoztató füzetben, valamint az interneten közzé is tesszük.

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE Illyés Gyula Kar dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE Illyés Gyula Kar Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

KUTATÁSI PROFIL

A Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevének és célkitűzésének megfelelően elsősorban a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz témaköréhez kapcsolódóan kíván kutatásokat folytatni, szakmai programokat szervezni, honlapot működtetni.

Vizsgálódásai kiterjednek az interdiszciplinaritás alapján a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz témáihoz kapcsolódóan a jogtudományok körében a magyar és az egyetemes állam- és jogtörténet, a jogelmélet és jogbölcselet, a nemzetközi jog, valamint a jogszociológia és jogi antropológia területére. Ezen túl a történettudományok és a néprajztudomány különösképpen kutatási profiljában tartozónak tekintendő, de nyitott a fent fel nem sorolt társtudományokkal való együttműködésre is.

 

KAPCSOLATTARTÁS MÁS TUDOMÁNYOS MŰHELYEKKEL

A Kutatócsoport be kíván tagolódni a hazai tudományosság rendszerébe, és be kíván kapcsolódni a szakirányú hazai és nemzetközi szakmai vérkeringésbe; így szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítására törekszik a közös kutatási profilú szervezetekkel.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE IGYK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

 

A kutatócsoport hivatalos neve:

 

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi kutatócsoport

 

Tárkány Szűcs Ernő Kutatócsoport - az UnivTV riportja