Kisebbségkutató Központ

Kisebbségkutató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Az alapítók:

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

KISEBBSÉGKUTATÓ KÖZPONTOT hoz létre

 

Alapelvek, célkitűzések

 

A Kisebbségkutató Központ olyan szakmai, tudományos műhelyként kíván működni a Pécsi Tudományegyetemen, annak Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán, amelynek alapvető feladata a 13 hazai taxált nemzetiség (bolgár, cigány/roma, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, ukrán) és más entitások kulturális, szociológiai, pedagógiai, jogi, statisztikai, demográfiai, politológiai és egyéb problémákkal összefüggő mindennemű viszonyainak tudományos vizsgálata, a tényleges helyzet megismerése a hallgatók, oktatók és külső szakemberek bevonásával.

Baranya és Tolna, de az ország többi részének földrajzi és településszerkezeti sajátosságai, valamint a szélesebb térség és a régió etnikai, nemzetiségi jellegzetességei, kulturális sokszínűsége is indokolttá teszi a kisebbségkutatások egyetemen belüli intézményesülését.

Nem előzmények nélküli a pécsi egyetemen a kisebbségkutatás, 1936-ban a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Jog és Államtudományi Karán belül megalakult a Pécsi Egyetem Kisebbségi Intézete. Ez az intézet elsősorban és mindenekelőtt a Trianon után létrejött földrajzi, politikai, etnikai és egyéb állapotok okán főként magyarságkutató intézetként működött.

A KPVK keretein belül megalakítandó Kisebbségkutató Központ szándéka szerint elkerüli az etnikai kizárólagosságot, de tudomásul veszi a társadalom szerkezetéből adódó nemzetiségi, etnikai, vallási és egyéb sajátosságokat.

A Kisebbségkutató Központ elsődleges célja a hazai kisebbségkutatás elmélete és empirikus módszerek alapján történő egyetemi szintű intézményesülése, a tudományos eredmények felszínre hozása, bemutatása és alkalmazása az oktatás, és a kutatás területein egyaránt.

A Kisebbségkutató Központ célja az egyetemi, állami és egyéb források bevonásával egy stabil és hosszú távon működőképes, az interdiszciplinaritást  alapul vevő kutató központ létrehozása.

A KPVK keretein belül működő Kisebbségkutató Központ törekvése más karok oktatóival és hallgatóival való szakmai együttműködés, más hazai és külföldi egyetemekkel való partneri kapcsolatok kialakítása. Célunk és szándékunk a hazai taxált kisebbségek által létrehozott szakmai műhelyekkel, az MTA keretein belül működő Kisebbségkutató Intézettel és más külföldi kisebbségkutató intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés. Célunk a hallgatók és oktatók bevonása a Kisebbségkutató központ munkájába, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, tudományos igényű periodika létrehozása, oktatási és tudományos művek, segédanyagok létrehozása. Célink a már meglevő és működő szakmai, tudományos kapcsolatok bővítése, újak létrehozása a kölcsönösség alapján.

A Kisebbségkutató Központ várható eredményeinek hasznosítása számos módon elképzelhető és valósítható meg. Beépíthető a KPVK, de más karok BA és MA szakos hallgatók képzési struktúrájába, új eddig kevéssé kutatott területek vizsgálata révén a kisebbségkutatás konvencionális kereteinek bizonyos szintű újra értelmezése is a várható eredmények közé sorolandó. A szakmapolitikai döntéseket is segítő, előkészítő anyagok akár közvetlenül hasznosítható és a mindennapi kisebbségi valóságba beépíthető eredményt is hozhat.

A Kisebbségkutató Központ kezdeményezi és számít a különböző tudományterületek továbbá az egyes tudomány és kultúraközvetítő szervezetek és személyek partneri alapon létrejövő együttműködésére.

A PTE KPVK Kisebbségkutató Központja céljai között szerepel képzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása kisebbségi, nemzetiségi szakemberek, önkormányzati képviselők számára.

A marketing és kommunikációs stratégia, összhangban az egyetem és a kar hasonló jellegű stratégiájával – a Kisebbségkutató Központ fontos feladataként jelenik meg.

A Kisebbségkutató Központ céljai között szerepel a PTE KPVK számára egy az esetlegesen a későbbiekben indítandó kisebbségi, nemzetiségi szakirány szakmai tervezetének kidolgozása.

A Kisebbségkutató Központ munkáját a KPVK-n belül a Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet keretei között végzi.

 

A PTE KPVK Kisebbségkutató Központjának alapító tagjai

A létrejövő szakmai, tudományos műhely tagjai kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók, doktoranduszok, egyetemi dolgozók és külsős szakemberek. A Kisebbségi Központhoz, a kutató csoporthoz szuverén döntés alapján csatlakozhatnak a kutatók és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek.

 

A Kisebbségkutató Központ vezetője:

Dr. Gyurok János

Tagjai:

Prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán

Dr.  Zádori Iván dékánhelyettes

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár, tanszékvezető

Dr. Brachinger Tamás

Dr. Agora Zsuzsanna

Dr. Gönczi Andra

Prof. Dr. Kupa László

Dr. Sokcsevits Dénes

Dr. Bognár Szabina

Inkei-Farkas Márton

Dr. Bali Lóránt

 

A KUTATÓKÖZPONT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a Kisebbségkutató Központ vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a Kisebbségkutató Központ jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a Kisebbségkutató Központ tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a Kisebbségkutató Központ vezető  szavazata dönt.

A Központ tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a Központ nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A Kisebbségkutató Központnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGE

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

 

Záradék:

A  PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT  8/2020.(03.25.)  számú  határozatával  elfogadta  az  alapító okiratot.