Környezetfilozófia, Bioetika és Zöld Filozófia Kutatócsoport

Környezetfilozófia, Bioetika és Zöld Filozófia Kutatócsoport

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Alapító:

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK)

 

Környezetfilozófia, Bioetika és Zöld Filozófia KUTATÓCSOPORTOT hoz létre.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A kutatócsoport küldetése, hogy Roger Scruton konzervatív zöld filozófiai munkásságára támaszkodva vizsgálja a fenntarthatóság elméleti és gyakorlati kérdéseit.

 

CÉLKITŰZÉS

A kutatócsoport létrehozásának célja az angol nyelven „sustainability studies”-ként definiált tudományterület, mint szemlélet koordinált megjelenítése a kari kutatásokban. A tudományos, műszaki, gazdasági fejlesztés szerves része az a szemlélet és annak kutatása, hogy a Föld bolygó, a környezet, mit bír el a lehetséges fejlődési irányok közül. A koronavírus krízis rámutatott az új, a határokat tiszteletben tartó olyan gondolkodásmód szükségességére, amely ugyanakkor a lehető legtöbb embernek biztosítja az emberhez méltó jólétet és jól létet. A fenntarthatósági gondolkodás humanizálja azt a technikát, amely az emberért dolgozik, miközben szigorú szakmai törvényeit követi. Kapcsolódva a karon működő Filozófia Doktori Iskola (FDI) fenntarthatósági programjához, a Környezetfilozófia, Bioetika és Zöld Filozófia Kutatócsoport a jó cselekvés törvényszerűségeit vizsgálja a jelen kor körülményei közt.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

Prof. Dr. Boros János, egyetemi tanár, a Filozófia Doktori Iskola vezetője, PTE KPVK

Prof. Dr. Szécsi Gábor, egyetemi tanár, dékán, PTE KPVK

Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt, egyetemi tanár, a kutatócsoport vezetője, PTE KPVK

Dr. Zádori Iván, egyetemi docens, PTE KPVK

Szabó Balázs, doktorandusz, PTE FDI

Horváth Péter János, elnök, MEKH

Dr. Tóth Tamás, alelnök, MEKH

Prof. Dr. Kovács Gusztáv, főiskolai tanár, rektor, PPHF

Szép Attila, tanársegéd, PPHF

A létrejövő tudományos műhely tagjai autonóm kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban egyetemi tanszékeken és doktori programokban dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

A kutatócsoportban regisztrált tagság szakmai erőt és tudományos presztízst jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyanakkor a nyertes pályázatokból a műhely tagjai a pályázat feltételeinek megfelelően természetesen részesedhetnek.  Az együttműködés tanszék-, kar- és egyetemközi, valamint intézmények közti hálózat formájában zajlik.

 

A kutatócsoport vezetője: Dr. Nemeskéri Zsolt

Tudományos titkár: Dr. Tóth Tamás

Adminisztrátor: Schmieder Réka, ügyvivő szakértő

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának. A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

KUTATÁSI PROFIL

A filozófia tudományra alapozó, több tudományterületet integráló inter- és multidiszciplináris kutatások.

 

KAPCSOLATTARTÁS MÁS TUDOMÁNYOS MŰHELYEKKEL

PTE Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRASTRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b.

Tel: 72/501-500

 

A kutatócsoport hivatalos neve:

Magyar nyelven: Környezetfilozófia, Bioetika és Zöld Filozófia Kutatócsoport

Angol nyelven: Environmental Philosophy, Bioethics and Green Philosophy Research Group

 

Az alapító okirat kelt:

Pécs, 2020. december 10.

 

Az alapítók nevében:

Dr. Nemeskéri Zsolt, egyetemi tanár, a kutatócsoport vezetője

 

Záradék:

A PTE KPVK Kari Tanácsa a KT 65/2020.(12.14.) számú határozatával elfogadta az alapító okiratot.