Kultúra-Identitás-Történelem Interdiszciplináris Kutatócsoport

 

 

 

Kultúra – Identitás – Történelem

 

Interdiszciplináris Kutatócsoport

 

Alapító okirat

 

2020

 

 

Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

 

Küldetésnyilatkozat

Az ezen okirat alapján a Dienes Zoltán Gyermekkultúra és Élményközpont keretein belül megszerveződő Kultúra-Identitás-Történelem Interdiszciplináris Kutatócsoport elnevezésű egyetemközi és nemzetközi együttműködéseket is működtető kutatócsoport feladatának tekinti, hogy az identitás témakörében kutató oktatókat, kutatókat, nyelvtanárokat, doktoranduszokat, gyakorló pedagógusokat összefogja, és kutatási eredményeiket olyan akkreditált, gyakorlati pedagógiai programokká dolgozza ki, melyek hosszú távon járulhatnak hozzá a társadalmi innováció folyamataihoz. A társadalmi innováció értelmezésünkben olyan új értékek, attitűdök kibontakoztatását jelenti, amelyek a társadalmi szerkezet megváltozását eredményezhetik.

 

A kutatócsoport céljai

A kutatócsoport célja, hogy a tudományágak közötti térben új diszkurzusokat indítson, segítse a diszciplináris eredmények disszeminációját más tudományágakban és a nemzetközi tudományos közösségben. A kutatócsoport programjaival és projektjeivel segíti a dél-dunántúli régió társadalmi innovációs folyamatait, a kisebbségi identitások megőrzését, kutatásaival hozzájárul a köz- és felsőoktatás módszertani megújításához.

 

Kutatási profil

 1. Identitástanulmányok műhely

A kutatócsoport „Identitástanulmányok” elnevezésű műhelyében problémaközpontú szemlélettel közelítünk a társadalmi folyamatok megértéséhez. A csoportidentitások történeti aspektusainak  kutatása azért érdemel különös figyelmet, mert egyrészt hozzájárulhat egy multidiszciplinárisan operacionalizálható identitáskoncepció megalapozásához, másrészt a tudományágak (történelem, filozófia, irodalom, nyelvészet, szociológia, pszichológia és nyelvészet) közötti együttműködéstől azt várjuk, hogy saját korunk társadalmi folyamatainak megértéséhez is új ismeretekkel szolgál majd. Egyén és csoport identitása ugyanis nem csak az azonosság, hanem a nemazonosság dimenziójában is formálódik, és érzékenyen reagál a társadalmi „tükör” változásaira. Mivel a pedagógus a normák és célok tekintetében maga is egyfajta „társadalmi tükörként” működik, ezért fontos, hogy megértse a mindennapi interakciókban zajló identitásfolyamatok hatásait és pozitív módon járuljon hozzá a gyermek identitásfejlődéséhez. Az elméleti kutatások eredményeinek fényében célunk a pedagógusok munkájának segítése, a különböző kommunikációs közegek, szabály- és értékrendszerek ill. eltérő motivációs célok közötti összhang elősegítése. A kutatási eredményeket nem csak tudományos közegben kívánjuk közzé tenni, hanem pedagógiai fórumokon, nyilvános vitaesteken is, hogy a mindennapi tapasztalatok fényében az elméleti kutatások eredményeit konkrét képzési programokká alakíthassuk.

 

 1. Oktatásmódszertani műhely

A kutatócsoport munkájának második legfontosabb célja, hogy az identitástanulmányok eredményeit új oktatási módszerek kidolgozásán keresztül a társadalmi innováció szolgálatába állíthassuk. A módszerek kidolgozása nem korlátozódik tantárgyi specifikációra, hanem minden olyan területet magába foglal, ahol az identitásfolyamatok a világról és az önmagunkról való tudás bővítésének szolgálatába állíthatók. Így a módszertani fejlesztési területek közé tartozhat a közösségépítés, az interkulturális kompetenciák erősítése, kultúraalapú nyelvoktatás, hely- és kisebbségi identitások erősítése, de legfőképp olyan oktatási kultúra támogatása, ahol a személyessé tett tudás értéke nyer jelentőséget.  A kutatócsoport külföldi együttműködő partnereivel célunk a PTE tudományos eredményeinek nemzetközi tudományos disszeminációja, másrészt a dél-dunántúli régió közoktatási szereplőinek bevonásával a pedagógus kollégák számára nemzetközi tapasztalatok szerzése, munkájuk módszertani támogatása.

 

A kutatócsoport feladatai röviden összefoglalva

 • Multidiszciplináris kutatásokat folytat a szociális és személyes identitás témakörében, különös tekintettel a változó társadalmi kontextusok hatásaira;
 • Segíti az elméleti kutatások eredményeinek pedagógiai gyakorlatba ültetését;
 • Hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket kutat fel, elkészíti és lebonyolítja a pályázatokat;
 • Konferenciát szervez, tanulmánykötetek, monográfiák, forráskiadványok publikálását vállalja;
 • Együttműködik hazai és nemzetközi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, műhelyekkel, új kapcsolatokat alakít ki és közös projektekkel erősíti a már meglévőket;
 • Közreműködik egyetemi kurzusok, nyári egyetemi előadások, ismeretterjesztő előadások szervezésében, lebonyolításában;
 • Hallgatói, oktatói, kutatói (csere)programokat bonyolít;
 • A tudományos utánpótlás segítéséhez bevonja a hallgatókat a folyó kutatásokba, számukra is biztosít publikációs lehetőséget, hazai és nemzetközi kapcsolati rendszerével segíti a karrierjüket;
 • Oktatási anyagokat, programokat, és kutatási módszereket dolgoz ki;
 • Társadalmi szerepet vállal a helyidentitások és kisebbségi identitások erősítésében.

 

A kutatócsoport tagjai

A létrejövő tudományos műhelyek tagjai autonóm kutatók, oktatók, doktoranduszok, és oktatási szakemberek, akik a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. Tudomásul veszik, hogy a regisztrált tagság szakmai többletmunkát jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyanakkor a nyertes pályázatokból a műhelyek tagjai a pályázat feltételeinek megfelelően természetesen részesedhetnek.

 

A kutatócsoport vezetője:

 • Dr. Agora Zsuzsanna, egyetemi adjunktus (PTE KPVK)        

 

Tudományos titkár:

 • Géczy Dorottya szociálpszichológia predoc

 

A kutatócsoport alapító tagjai:

 • Prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár (PTE KPVK)
 • Dr. habil. Bús Imre egyetemi docens (PTE KPVK)
 • Dr. Gyurok János egyetemi adjunktus (PTE KPVK)
 • Géczy Dorottya doktorandusz hallgató (PTE BTK)
 • Dr. habil. Dömők Csilla egyetemi docens (PTE BTK)
 • Dr. habil. V. Gilbert Edit egyetemi docens (PTE BTK)
 • Herr Judit egyetemi nyelvtanár (PTE ETK)
 • Dr. habil. Schmidt Andrea (PTE BTK)
 • Pókay Marietta ny. egyetemi nyelvtanár (PTE ÁJK)

Tiszteletbeli alapító tag:

 • Prof. em. Gerhard Wanner (PTE díszdoktora)

A kutatócsoport tagjairól adatlap készül, amely tartalmazza eddigi publikációikat, pontos tudományos és oktatói kondícióikat, aktuális kutatásaikat, valamint elérhetőségeiket – s ezt weboldalunkon közzé is tesszük.

Külső kutató tag:

 • Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének alelnöke

 

A kutatócsoport létrehozásának módja és működése

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

A kutatócsoport partnerszervezetei

A kutatócsoport kutatási és módszertani projektjeiben folyamatos kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi partnerszervezetekkel, közös rendezvényeket (konferenciák, workshopok) szervez és közös pályázatokat is indíthat.

 • Associazione Giochi Antichi/Tocatì Verona (Olaszország)
 • Erdősmecskei Német Nemzetiségi Önkormányzat
 • European Network Remembrance and Solidarity (Lengyelország)
 • Gesellschaft für Psychohistorie und Politische Psychology  e.V. (Németország)
 • Hetvehely Általános Iskola
 • Debreceni Egyetem Kulturális Archeológia Kutatócsoport
 • Pécs-decentrum Kulturális Egyesület
 • Fachhochschule Vorarlberg (Ausztria)
 • Internationales Bildungsforum Spielmarkt Potsdam (Németország)
 • Szigetvári Tankerület
 • University of West Bohemia in Pilsen (Cseh Köztársaság)

 

Infrastruktúra és finanszírozás

A kutatócsoport mindenkor a gazdaintézet intézetvezetője által kijelölt helyen működik.  Kutatási projektjeit, publikációs tevékenységét és rendezvényeit pályázati forrásokból finanszírozza. Mivel Kari szinten nem rendelkezik önálló státussal, és gazdálkodási lehetőséggel, ezért sem személyi, sem dologi kiadás tekintetében nem fogalmaz meg igényt.

 

Logisztikai háttér, technikai feltételek, tudományos infrastruktúra

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik.

 

A kutatócsoport elérhetőségei

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Tel: +36 72 501-500

Mobil: +36 20 590-5077

E-mail: agora.zsuzsanna@pte.hu

 

 

A kutatócsoport hivatalos neve:

Kultúra – Identitás – Történelem Interdiszciplináris Kutatócsoport

angolul: Culture – Identity – History Interdisciplinary Research Group

Az alapító okirat kelt:

Pécs, 2020. június 9.

 

Az alapítók nevében:

Dr. Agora Zsuzsanna PhD, egyetemi adjunktus

kutatócsoport-vezető sk.

 

Záradék:

A  PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT  37/2020.(06.22.)  számú  határozatával  elfogadta  az  alapító okiratot.