Megvalósítani kívánt eredmények

Nemzetközi Társadalmi Innovációs Közösség szervezése. Célunk olyan partnerségen alapuló nemzetközi társadalmi innovációs közösség létrehozása, amely kutató, elemző, módszertani és előremutató munkával segíti a fiatal felnőttek tanulásban történő aktív részvételét, cselekvő ismeretszerzését, hozzájárulva e fiatalok foglalkoztathatóságának elősegítéséhez, közvetve szociális biztonságuk javításához. További célja, hogy hazai és külföldi tudományos műhelyek közreműködésével egy olyan szakmai hálózatot alakítson ki, amelyen belül minden eddiginél eredményesebbé válhat az adott kérdéskörrel foglalkozó kutatók együttműködése, a neveléstudományi, pszichológiai, kognitív tudományi, ismeretelméleti kutatásokat átfogó interdiszciplináris kutatási projektek megvalósítása. Hangsúlyok: az élethosszig tartó tanulás szakpolitikájának elősegítése; az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása; a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása; a kreativitás és az innováció fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén.

 

Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport munkavállalásának elősegítésére. Az európai és a hazai népesség elöregedésének folyamata felgyorsult, az aktív korú népesség és a nyugdíjasok száma közötti egyensúly negatív irányban változik. Ennek eredményeképpen a munkaképes korú lakosság aránya várhatóan tovább csökken, ami a munkaerő rendelkezésre állását veszélyezteti. Ezért az elöregedés komoly kihívást jelent az egészségügyi szolgáltatások, a gazdasági növekedés, valamint a szociális jól-léti (well-being) rendszerek finanszírozása szempontjából. Mindebből adódóan célunk egy olyan módszertan kimunkálása, amely az elkülönülten működő fizikai és szellemi kompetenciákat egzakt és komplex módon, egymásra gyakorolt hatásaiban vizsgálja az időskori munkavállalás, munkahely megőrzés és az időskori tanulás  elősegítésében. Háttérkutatásokat végzünk az időskori munkavállalás kockázatai, a munkakörelemzések, a munkaerő-kiválasztások gyakorlatának a területén. Igénybe kívánjuk venni azokat a további támogatási lehetőségeket, amelyek a fizikai és szellemi kompetenciákat mérni képes core facilitás megteremtését elérhetővé teszik.

 

EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban keretében a specifikus, a PTE profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást valamint azok használhatóságát és hasznosságát - a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában - bemutató alkalmazások kialakítása, kommunikáció biztosítása, jövőkutatás, életpálya-tanácsadói rendszerek fejlesztése.

 

További, megvalósítás és előkészítés alatt álló kutatási területek:

  1. A munkáltató jogviszonyalakítási hatalmának gazdasági és munkajogi alapelemei, a munkajogviszony teljesítése során bekövetkező érdekváltozások és érdekmúlás OTKA kutatás.
  2. Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21. században.
  3. Kapcsolódóan az EFOP 3.6.1 programhoz a munkavédelmi prevenciós vizsgálatok fejlesztése, módszertani katalógus készítésével.
  4. A foglalkozások egészségi tényezői meghatározásának elkészítése ágazati vagy szakmacsoportos (munkaköri) szinten, a jogi (munkabiztonsági) szabályzóknak megfelelően.
  5. Pályaorientáció és az iskola-egészségügy helyzetének, szabályozási rendszerének vizsgálata különös tekintettel annak minőségére és hatékonyságára.
  6. ProfilPass pályaorientációs rendszer bevezetési lehetőségének vizsgálata, kapcsolódó magyar tananyagfejlesztés és tanácsadói képzés.
  7. Tanuló régió címmel, kutatás, fejlesztés, innováció keretében olyan európai kitekintéssel és meghatározással bíró, nemzetközi tudományos, szakmai együttműködés kialakítása és fejlesztése, amely hozzájárul az egyetemi képzés és a társadalmi, gazdasági igények jobb összehangolásához, az egész életen át tartó tanulás rendszerének kialakításához.
  8. Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő eszközrendszer kutatása, fejlesztése, innovációja nemzetközi és hazai tapasztalatok vizsgálata alapján.
  9. A nemek közötti egyenlőség értékelése és fejlesztési lehetőségei a szellemi munka területén Európa egyes országaiban kutatás.
  10. A szociális gazdaság munkajogi aspektusai, ellentmondásai és fejlesztési lehetőségeinek feltárása, szakpolitikai javaslatok készítése.