Pályázat gyógypedagógus-képzés - 2021

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a hálózatba, mely intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2022. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE PARTNERINTÉZMÉNYE címmel rendelkező intézményeknek nem kell újból pályázniuk, amennyiben a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelnek. Új mentorpedagógus pályázatát benyújthatják, a kiírásban szereplő dokumentumok beküldésével.

A pályázat beérkezésének határideje (elektronikus és postai úton egyaránt):

2021. november 3. szerda

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa. A pályázat eredményéről 2021 novemberében küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírások és a mellékletek megtalálhatók a Tanárképző Központ és a PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

PTE Tanárképző Központ

Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

Tel.: (72) 501-500/12433

E-mail: tanarkepzo.kozp@pte.hu

Honlap: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

7100   Szekszárd, Rákóczi út 1. 

Tel.: +36-74/ 528-300/1116

Mobil: +36-30/9362 495

E-mail: mozolai.annamaria@pte.hu

 

Honlap: http:/https://kpvk.pte.hu/pedagoguskepzo_alkozpont

 

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE - PÁLYÁZAT

 GYÓGYPEDAGÓGUS KÉPZÉS

 

Pályázati feltételek: a Partnerintézményi kritériumoknak és a Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumoknak való megfelelés, az együttműködés vállalása.

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a köznevelési intézmény,

 • amely gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány, logopédus szakirány) jelölteket fogad az Egyetemről a gyógypedagógus képzés előírt szakmai gyakorlatainak teljesítésére.

Rendelkezik:

 • a fenntartó hozzájárulásával;
 • a pedagógus/gyógypedagógus közösség hozzájárulásával;
 • intézményi szakmai ajánlattal, amely tartalmazza, hogy
  • mely alapfeladatokat lát el,
  • mely alapfeladatok ellátásához, milyen nevelési-oktatási és gyógypedagógiai módszereket alkalmaz,
  • milyen egyedi, példaértékű gyógypedagógiai tevékenységekkel, nevelési-oktatási programokkal, integrált, inkluzív személettel rendelkezik,
  • milyen, a tudás megosztására alkalmas gyógypedagógiai hálózatban, oktatásfejlesztési programokban, mely módszerek átadásában és beépítésében rendelkezik gyakorlattal,
  • a hallgatók gyógypedagógiai (tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája, logopédiai tevékenység) szakmai gyakorlatának teljesítését milyen szervezeti keretek és milyen oktatásszervezési formák között tudja biztosítani;
  • legalább egy gyógypedagógus rendelkezik olyan gyógypedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel,
  • a gyógypedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a gyógypedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyógypedagógiai gyakorlat teljesítéséhez szükséges korai fejlesztési eszközökkel, óvodai fejlesztő eszközökkel, iskolai fejlesztő eszközökkel és dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel, fejlesztésre alkalmas helységgel);

 

 Előnyt jelent, ha a partnerintézmény rendelkezik

 • referencia intézményi címmel.

 

Nyilatkozik arról, hogy

 • a fenti kritériumoknak megfelel, vagy azokat a keret-megállapodás megkötésétől számított egy éven belül teljesíti,
 • a partnerintézményi elektronikus adatbázisban adatait az Egyetem közzé teheti,
 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével.

 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A gyakorlatvezető mentorpedagógus rendelkezik

 • olyan gyógypedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy az ez irányú képzést elkezdte;
 • gyógypedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év kiemelkedő szakmai gyakorlattal, intézményvezetői ajánlással,
 • szakmai bemutatkozó anyaggal, mely röviden tartalmazza, mely gyógypedagógusi kompetenciák fejlesztését tudja személyesen a leghatékonyabban támogatni.

 

Vállalja, hogy

 • kapcsolatot tart a gyógypedagógus jelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • részt vesz a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken,
 • munkájáról szakmai bemutatkozó anyagot készít, mely röviden tartalmazza, mely gyógypedagógus kompetenciák fejlesztését tudja a hallgatóval való együttműködésben a leghatékonyabban támogatni,
 • nyilatkozatát, szakmai bemutatkozó anyagát, elérhetőségét az Egyetem partnerintézményi adatbázisban közzé teheti.

 

A pályázati kiírás mellékletei:

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (pályázati dokumentumok):

Elektronikusan:

Kísérőlevél, a levél tárgyában megjelölve: „PTE Partnerintézménye pályázat- Gyógypedagógus képzés”, a levélhez csatolva az alábbiakat:

Egy db dokumentum PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva), a fájl címében a pályázó intézmény nevének a megjelölésével

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat (hozzácsatolva elért címeket, eredményeket igazoló dokumentumokat)
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

Egy db PDF formátumban legalább egy fő gyakorlatvezető mentorpedagógus pályázata (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva,) a fájl címében a pedagógus nevének a megjelölésével, több pályázó pedagógus esetében külön-külön PDF

 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus nyilatkozata, vagy vállalása
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai bemutatkozó anyaga
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus(ok) szakmai önéletrajza (lehetőleg Europass önéletrajz)
 • Tanúsítvány másolat a kiírásban szereplő végzettségről
 • Vezetői ajánlás  

Word (.doc vagy .docx) kiterjesztésben (aláírások nélkül)

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

A pályázati dokumentációt elektronikus úton a mozolai.annamaria@pte.hu címre kérjük elküldeni.

 

Melléklet: