Pályázati felhívás Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre - 2021/2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre

 

Pályázat célja:

A szakmai gyakorlat időszakának eltöltése egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél. A program segítséget nyújt a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, emellett a hallgatók megismerhetik a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúráját. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon, az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Az Erasmus+ pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai gyakorlatukat a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezetinél teljesítsék. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat is lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleg itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

Támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatásban tanuló hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-6 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap)

Pályázhatnak:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben
 • szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni
 • a hallgatói mobilitás megvalósulásának ideje alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • a tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal: a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a hallgató tanulmányait végzi (a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania; erre az időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal)

 

Pályázati feltételek:

 • benyújtandó dokumentumok: szakmai önéletrajz; tudományos és közéleti tevékenység, érdeklődési kör, motivációs levél, nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről (transzkript), meghívólevél/fogadólevél vagy levelezés másolata a külföldi szakmai gyakorlatot biztosító intézménytől, ennek hiányában a pályázat várólistára kerül
 • két példányban kell elkészíteni (magyarul és a megpályázott ország, illetve munkahely hivatalos nyelvén)
 • frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben (ebben az esetben a pályázatot még diplomaszerzés előtt kell benyújtaniuk)
 • a pályázat beadásához szükséges a kar belföldi és külföldi hallgatói, valamint a külföldi oktatói ösztöndíjakról és tanulmányokról szóló szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele (https://mobilitas.pte.hu/szabalyzatok)
 • bármely nyelvből minimum „C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga (mellékelni kell a középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgát, vagy az azzal egyenértékű más nyelvvizsgát igazoló külföldi nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát
 • az ösztöndíjat elnyerő hallgató karunkon az ösztöndíj tartalmára egyéni tanulmányi- és vizsgarendet kap
 • hazautazását követően a külföldön folytatott tanulmányokról írásbeli beszámolót kell készítenie
 • a pályázati kiírás 1. és 2. számú mellékletének kitöltése kötelező
 • kari kritérium: ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag
 • további információ az Erasmus szabályzatban
 • Szakmai gyakorlat kereső adatbázis: https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak

Az Erasmus+ program szabályai szerint, minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszakának hosszától és a célországtól. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1 hónap mobilitás alatt 30 napot értünk!):

 

Szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű célországok

620 €

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia (NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES), Svédország (SE),

Közepes megélhetési költségű célországok

570 €

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget. Azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat határideje és beadásának módja:

A pályázat beadása folyamatos a tanév során, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal szükséges benyújtani a pályázatot az outgoing.pte.hu online felületen. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A Külügyi Bizottság a pályázatokat az alábbi táblázatban foglalt szempontok alapján bírálja el és pontozza.

Szempont

Elérhető maximális pontszám

1. Főtárgy tanulmányi eredménye/tanulmányi portfólió

30

2. Szóbeli meghallgatás eredménye

20

3. Szakmai, művészeti tevékenység, ambíciók megjelenítése a pályázatban

20

4. Idegen nyelvi kommunikációs készség/nyelvvizsga

20

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatteremtési nyitottság, szociális készségek

10

Mindösszesen:

100

 

 1. Főtárgy tanulmányi eredménye/tanulmányi portfólió

A pályázat beadásáig lezárt félévek, melyek során a pályázó legalább 15 kreditet teljesített és a főtárgy jegye legalább 3-as. Átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján kerül kiszámításra az átlagok alapján adható pontszám.

3,000-3,999 17 pont

4,000-4,099 20 pont

4,100-4,199 21 pont

4,200-4,299 22 pont

4,300-4,399 23 pont

4,400-4,499 24 pont

4,500-4,599 25 pont

4,600-4,699 26 pont

4,700-4,799 27 pont

4,800-4,899 28 pont

4,900-4,999 29 pont

5,000 30 pont

 

2. Szóbeli meghallgatás eredménye

A szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítményre maximum 20 pont adható.

 

3. Szakmai, művészeti tevékenység, ambíciók megjelenítése a pályázatban

 • Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 4 pont
 • A Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjének első tíz helyezettjének, a kari forduló első három helyezettje illetve különdíj: 4 pont
 • Tanulmányi versenyen való részvétel: 2 pont, díjazott részvétel: 4 pont
 • Szakmai, művészeti folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 6 pont
 • Tudományos diákköri, szakkollégiumi tagság/tevékenység: 3 pont
 • Egyéb szakmai rendezvényen, konferencián való igazolt részvétel, előadás tartása vagy írásos jelentés, beszámoló elkészítése: 2 pont, összesen max. 4 pont
 • Köztársasági ösztöndíj: 5 pont

 

4. Idegen nyelvi kommunikációs készség/nyelvvizsga

Államilag elismert, középfokú „C” típusú: 5 pont

Államilag elismert, felsőfokú „A” vagy „B” típusú: 7 pont

Államilag elismert, felsőfokú „C” típusú: 10 pont

Amennyiben a pályázó fogadó intézmény oktatási nyelvéből rendelkezik nyelvvizsgával: +5 pont

További „A” vagy „B” típusú középfokú nyelvvizsga: 1 pont

További középfokú „C” típusú nyelvvizsga: 3 pont

További „A” vagy „B” típusú felsőfokú nyelvvizsga: 3 pont

További felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga: 5 pont

Ha a pályázó nem rendelkezik nyelvvizsgával, nyelvi meghallgatás dönt.

 

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatteremtési nyitottság, szociális készségek

 • Hallgatói Önkormányzat elnökségi tagság: 6 pont
 • Hallgatói Önkormányzat munkájában való aktív részvétel: 4 pont
 • Bizottsági tagság: 4 pont
 • Aktív tutori tevékenység: 4 pont
 • Nemzetközi szervezeti tagság: 8 pont
 • Egyéb közéleti aktivitás – plusz pont adható, kérjük megnevezni

 

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézmény kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Bajner Mária, kari Erasmus koordinátor

e-mail: bajner.maria@pte.hu

Telefon: +36-74/528-300/1211