Pályázati felhívás Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre - 2021/2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik ország felsőoktatási intézményében. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók jelen pályázat elnyert ösztöndíj alapján:

 • 3-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján szakmai tárgyakhoz kapcsolódó 15 ECTS.
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;

 

A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor);
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n; és diplomájukat nem szerzik meg a mobilitási időszak befejezése előtt
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után);
 • valamint megfelelnek a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,
 • benyújtandó dokumentumok:
 • Önéletrajz (magyar nyelven)
 • Motivációs levél (a választott egyetem oktatási nyelvén, maximum 1 oldal terjedelemben)
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (min. középfokú angol nyelvismeret és/vagy a célország anyanyelvének ismerete és ennek hivatalos igazolása).
  • Előny, de nem feltétel:
   • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
   • A célország anyanyelvének ismerete

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgató köteles egy OLS (Online Linguistic Support) nyelvi szintfelmérésen részt venni, amennyiben a tanulmányok nyelve nem az anyanyelve, de az alábbi nyelvek egyike: angol, német, olasz, spanyol, francia, holland, (bővebb információ a pályázat pozitív elbírálását követően)
 • Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

 

 • Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1 hónap mobilitás alatt 30 napot értünk!)

 

 

Tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű célországok

520 €

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia (NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES), Svédország (SE),

Közepes megélhetési költségű célországok

470 €

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

 

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2021. március 12-ig kell benyújtani az outgoing.pte.hu online felületen. Bővebb felvilágosítás a kari Erasmus koordinátornál: Bajner Mária (Rákóczi út 1. 208-as iroda, bajner.maria@pte.hu, tel.: 74/528-300/1211)

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények adatai a http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság PTE KPVK Külügyi Bizottság által kijelölt Mobilitás Bíráló Bizottság bírálja el az alábbi szempontok szerint.

A pályázatokra maximum 100 pont adható, az alábbiak szerinti megosztásban:

 • Nyelvtudás

Nyelvtudásra maximum 25 pont adható.

A fogadó intézmény oktatási nyelvéből, vagy angol nyelvből szerzett nyelvvizsgák értékelése:

 • Államilag elismert általános középfokú C típusú nyelvvizsga 10 pont
 • Államilag elismert általános felsőfokú C típusú nyelvvizsga 20 pont

(Abban az esetben, ha a pályázó nem rendelkezik nyelvvizsgával, nyelvi meghallgatás dönt, hogy pályázhat-e a továbbiakban, fenntartva, hogy nem kerül hátrányba emiatt.)

 • Más nyelv(ek)ből meglévő nyelvvizsgá(k)ért összesen 5 pont adható.

 

 • Tanulmányi eredmény

Tanulmányi eredményre maximum 35 pont adható.

A két legutolsó lezárt félév - melynek során a pályázó legalább 15 kreditet teljesített és félévenként elérte a 4,0-es átlagot. Átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján kerül kiszámításra az átlagok alapján adható pontszám.

 • 4,000 4,099 15 pont
 • 4,100 4,199 17 pont
 • 4,200 4,299 19 pont
 • 4,300 4,399 21 pont
 • 4,400 4,499 23 pont
 • 4,500 4,599 25 pont
 • 4,600 4,699 27 pont
 • 4,700 4,799 29 pont
 • 4,800 4,899 31 pont
 • 4,900 4,999 33 pont
 • 5,000 35 pont

 

 • Közéleti tevékenység

Közéleti tevékenységre maximum 15 pont adható.

Az értékeléshez az adott testület véleményét ki kell kérni, illetve 2 munkatárs, szervezeti tag referencia-személyként való megnevezése szükséges, akik a pályázó közösségi munkáját felelősséggel értékelni tudják.

 • A beutazó külföldi hallgatók mentorálásában részt vevő hallgatók max. 6 pontot kaphatnak a munka rendszerességének és hatékonyságának függvényében.
 • A diákszervezetek, illetve a Kar legjelentősebb programjainak szervezői munkájuk hatékonyságának függvényében max. 3 pontot kaphatnak programonként, de a maximális pontszám nem haladhatja meg a 6 pontot.
 • Egyéb kari szervekben (Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság, Diákjóléti Bizottság, Hallgatói Tanács, Ellenőrző Bizottság, stb.) tisztséget ellátó hallgatóknak összesen 3 pont adható évente.

A tisztségekhez kötődő, automatikusan delegált posztokért külön pont nem jár.

 

 • Tudományos tevékenység:

Tudományos tevékenységre maximum 25 pont adható az alábbiak megosztásban:

 • Tudományos Diákköri Konferencián való részvételéért 4 pont adható.
 • A Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjének első tíz helyezettjének, a kari forduló első három helyezettje illetve a különdíjasoknak legfeljebb további 4 pont adható.
 • Tanulmányi versenyen való részvételért 2 pont, az eredményes - díjazott – részvételért legfeljebb még 4 pont adható.
 • Szakmai folyóiratban megjelent szakmai publikációkért legfeljebb 6 pont;
 • A hallgatónak valamely tanszéken az oktatók által elismert kutatómunkájáért 5 pont adható.
 • Egyéb szakmai rendezvényen, konferencián való igazolt részvételért és előadás tartásáért vagy írásos jelentés, beszámoló elkészítéséért 2 pont, összesen maximálisan 4 pont adható.

 

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni:

Dr. Bajner Mária, PTE KPVK bajner.maria@pte.hu

Tel: +36-74/528-300/1211