Szabályzatok, dokumentumok

SZABÁLYZATOK

 

A Filozófia Doktori Iskola szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata (PTE SZMSZ 13. számú melléklete)

A Filozófia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve

A Filozófia Doktori Iskola képzési terve

Quality Assurance Plan of the Doctoral School of Philosophy

The Training scheme of the Doctoral School of Philosophy

 

 

A PTE habilitációs szabályzata

Habilitáció - az Egyetemi habilitációs szabályzat kiegészítése

 

Habilitációs kritériumok

I. Publikációk

 

A pályázó három kritériumrendszer közül választhat.

 

Két monográfia.

 1. Hivatalosan bejegyzett kiadó, magánkiadás nem lehet.
 2. A kötetek lektoráltsága nem követelmény.
 3. Az első monográfia lehet a publikált a PhD dolgozat.
 4. A két monográfia nem lehet szöveg szintjén azonos. De a téma lehet  azonos. Például az  első és a második monográfia is szólhat ugyanarról a szerzőről vagy tárgykörről.
 5. Monográfiát nem helyettesíthet kiadói igazolás a megjelenés tervéről.
 6. Az egyik monográfiát helyettesítheti MTA doktori disszertáció.
 7. A két monográfia mellett legyenek szakfolyóiratban megjelent tanulmányok, melyek tanúsítják a folyamatos szakmai munkát. A tanulmányok száma nem rögzített.
 8. Az idézettség mértékét nem meghatározott.

 

Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat

 1.          A dolgozatról két habilitációval rendelkező értékelő ír véleményt.
 2.         A dolgozat terjedelme minimum 400.000 leütés.
 3.          A monográfia nem lehet a PhD disszertáció publikált változata.
 4.         A monográfia tematikusan összefüggő tanulmánykötet is lehet.
 5.          Legyenek szakfolyóiratban megjelent tanulmányok, melyek tanúsítják a folyamatos szakmai munkát. A tanulmányok minimális száma 15.
 6.          Idézettség mértéke nem meghatározott.

 

25 tanulmány, amelyből legalább 5 a doktori védés után nemzetközi szakfolyóiratban kell, hogy megjelenjen.

 1. 5 db referált nyugat-európai vagy észak-amerikai filozófiai szaklapban megjelent tanulmány, melyek megjelenése lehet a PhD védés előtt vagy után
 2. Az idézettség mértéke nem meghatározott.

 

II. Konferencia előadások:

 

Minimum tíz konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos rendezvényen. A nemzetközi konferencia helyszíne Magyarország, Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok.

 

 

III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):

Az alábbiak közül bármelyik tíz feltételnek teljesülnie kell.

 

 • MA és BA szakdolgozat-vezetés,
 • TDK-dolgozat vezetése,
 • oktatási tevékenység doktori programban,
 • doktori témavezetés,
 • felsőoktatási oktatási program kidolgozása,
 • külföldi vendégoktatás,
 • szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat, tematikus  folyóiratszám vendégszerkesztése),
 • hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,
 • szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,
 • tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,
 • hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,
 • hazai és nemzetközi pályázatokban, való részvétel,
 • hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,
 • ösztöndíjas elismerés (pl. OTKA),
 • nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,
 • hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,
 • tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,
 • szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,
 • egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,
 • egyéb.

 

 

Honosítási eljárás

 

Honosítási eljárást akkor tud az Egyetem lefolytatni, ha a külföldi fokozatnak megfelelő tudományterületen működik doktori iskola az Egyetemen. Az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) kijelöli a tudományágnak/tudományterületnek megfelelő Doktori Iskolát a szakmai vélemény elkészítésére, majd az illetékes Doktori Tanács előterjeszti azt az EDT-nek. A benyújtandó anyagokat az Egyetemi Doktori Tanácsnak címezve kell elektronikusan eljuttatni: edt@pte.hu

A benyújtandó anyagok listája:

 • A fokozat honosítását kérő személy által írt kérelem a honosítás elindítására
 • A honosítandó oklevél eredetije (elektronikus másolat megfelelő)
 • Az oklevél hivatalos fordítása
 • A kérelmező önéletrajza
 • A kérelmező publikációs listája, megjelölve a PhD fokozatszerzéshez kapcsolódó publikációkat
 • A PhD fokozat elnyeréséhez készített disszertáció (elektronikus  másolat megfelelő)

Oklevele elismertetésére vagy honosíttatására az jogosult, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal igazolja, az Európai Unió tagállamai állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, magyar állampolgársággal nem rendelkező személy akkor jogosult oklevele honosíttatására, ha keresőtevékenység folytatása, vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

DOKUMENTUMOK

Akkreditáció