Személyiség, Megismerés, Kommunikáció Kutatócsoport

 

Kutatások

 

A L A P Í T Ó   O K I R A T

 

Az alapító:

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet

SZEMÉLYISÉG, MEGISMERÉS, KOMMUNIKÁCIÓ kutatócsoport -ot hoz létre.

 

A kutatócsoport munkájában együttműködik a PTE Mentori tevékenységével valamint a PTE KPVK Karrierirodával programjai megvalósításában és szervezésében.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Személyiség, Megismerés, Kommunikáció kutatócsoport vizsgálódási területe az egyén és környezete közötti kapcsolat, a diskurzusban megjelenő társas célok megvalósulását szolgáló stratégiák feltárása, s ennek személyiségfejlődési, társas, kognitív (megismeréstudományi) valamint pszichológiai és nyelvi mozzanatai.

A megismerés témaköréhez szorosan kapcsolódik az önismereti tevékenység, s ennek fejlődése,  fejlesztése, egyéni és társas színtereken, így a kutatócsoport munkájának fontos pillére a csapatépítő tréningeken, workshop-okon keresztüli kommunikáció s ennek vizsgálata, valamint gyakorlati színtereken való megvalósítása.

 

Ennek keretében az Alapító feladatként határozza meg a kutatócsoport számára a következő tevékenységeket:

a/ kutatások indítása, folytatása, szervezése, eredmények publikálása

b/ önismereti tevékenység fejlesztése, egyéni és társas színtereken

c/ csapatépítő tréningeken, workshop-okon keresztüli kommunikáció s ennek vizsgálata, valamint gyakorlati színtereken való megvalósítása.

d/ hazai és nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése és ápolása a profiljába vágó területeken,

e/ igény szerint személyiségfejlesztő, pszichológiai, önismereti, csapatépítő valamint hatékony- és tudományos  kommunikációs tanácsadás az egyetem egyéb egységeinek, beleértve a vezetőséget ill. a fenntartót. 

A kutatócsoport munkanyelve a magyaron kívül az angol, és szükség szerint az olasz, illetve más modern európai nyelvek.

 

CÉLKITŰZÉS

1. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS OKTATÁS TERÜLETÉN

A kutatásban és oktatásban a kutatócsoport szükség esetén szakok, specializációk megalapozásával és kidolgozásával vesz részt, amelyek a KPVK, illetve szűkebben a KTI munkatársai számára bekapcsolódási lehetőséget jelentenek nemzetközi kapcsolatrendszerbe, és a haza szakmai egyesületekkel való együttműködésbe.  Tervezett tevékenységi területek: 1/ szociális kompetenciák támogatására személyiségfejlesztő workshop-ok és szakmai fórumok szervezése, megtartása 2/ online tréningek workshopok lebonyolítása, 3/ A személyiség és megismerés kommunikációval közös kapcsolódási területeinek tanulmányozása és az e téren való fejlesztő jellegű foglalkozások, tréningek megtartása valamint koordinálása 4/ többnyelvű (anyanyelv + angol) workshopok, kurzusok, tréningek szervezése és lebonyolítása 5/ interkulturális kommunikáció témában, kognitív, családterápiás valamint egyéb terápiás témakörben szerveződő programok támogatása és megvalósítása  6/ Személyiségfejlesztés az előadói készség, vezetői kompetenciák, nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztésével (prezentáció technikák, angol, magyar nyelven) 7/ Társas kapcsolataink témában szakmai programok szervezése, különös tekintettel a társas szerepeinkre és hatásukra a személyiség fejlődését illetően 8/ Tanulástechnika, atipikus fejlődés és diszfunkciók téren szakmai programok szervezése 9/ nyelvi kompetenciákat érintő fejlesztő foglalkozások, tréningek és workshopok lebonyolítása 10/ mentorálás, valamint hallgatókból tehetséggondozó műhelyek, csoportos foglalkozások szervezése.

 

2. TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE

A kutatócsoport kiemelt célja a meglévő nemzetközi szakmai kapcsolatok (Universitá di Cagliari, Olaszország; Bloomsburg University, Pennsylvania USA) ápolása, erősítése és fenntartása, lehetőség szerint közös online „joint course” jellegű kollaboratív kurzusok tartása és együttműködés a nemzetközi oktatói és kutatói tevékenység területén. A kutatócsoport fontos tevékenysége tovább a civil szervezetekkel való együttműködés.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

A létrejövő tudományos műhely tagjai kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban a PTE KPVK-n, valamint a kutatócsoport munkájában együttműködő intézményekben dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szuverén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is.

 

A KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÓ TAGJAI

Dr. Schnell Zsuzsanna (vezető)

Dr. Maros Kitti (társ-vezető, Kari Tanács felé beszámoló összesítés)

Prof. Dr. Szécsi Gábor

Universitá di Cagliari, Dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia (Cagliari egyetem Pedagógia Pszichológia és Filozófia intézete), Olaszország,

(https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01.page?contentId=SHD30802)

Bloomsburg University, Pennsylvania, USA, Center for Community Research and Consulting (https://www.bloomu.edu/center-community-research-and-consulting).

 

A KUTATÓCSOPORT KÜLSŐ TAGJAI

Dr. Zalay Szabolcs

Hum Zsuzsanna

 

A KUTATÓCSOPORT LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA ÉS MŰKÖDÉSE

Jelen alapító okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja a PTE KPVK dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE KPVK Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. Támogató döntés esetén jelen alapító okirat hatályba lép, és a kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését.

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kutatócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a csoportvezető szavazata dönt.

A kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy többi tagjának.

A kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás során használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagságukra.

 

LOGISZTIKAI HÁTTÉR, TECHNIKAI FELTÉTELEK, TUDOMÁNYOS INFRA­STRUKTÚRA

A kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosítja a működéshez szükséges helyiségeket ill. szükség esetén eszközigényt, egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infrastrukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek megteremtésére.

 

A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI

Kapcsolat

Dr. Maros Kitti

PTE KPVK KTI

7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.

email: maros.kitti@pte.hu

 

Dr. Schnell Zsuzsanna

PTE KPVK KTI

Pécsi Képzési Központ

Szántó K.J. u. 1/b 7633

email: schnell.zsuzsanna@pte.hu

 

A kutatócsoport jelenlegi központja:

7633 Pécs, Szántó K J. u. 1/b.

A kutatócsoport hivatalos neve:

 

Név: Személyiség, Megismerés, Kommunikáció Kutatócsoport (SzeMKomm)

Angol név: Research Group for Personality, Cognition, and Communication

 

Az alapító okirat kelt:

Pécs, 2022. február. 24.

 

Az alapítók nevében:

                                                                                            Dr. Schnell Zsuzsanna

                                                                                                       adjunktus

Záradék:

A PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT  11/2022. (03.21.) számú határozatával elfogadta az alapító okiratot.