Szemináriumok időpontjai

Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem

 

Pécs, 2021. január 23.

 

 

Képzési időterv

2020/21 tanév tavaszi szemeszter

 

 

A doktori iskola szabályzatának képzési kiegészítése az első és másod éves hallgatók számára

 

Online szemináriumok hetente.

 

MS Teams Filozófia Doktori Iskola felület. (A keresztféléves hallgatók beiratkozásának lezárásáig a Zoom felületé lesznek az órák. Minden résztvevő emailban kap meghívót.)

 

Beiratkozás után EHA kód áll rendelkezésre, a neptunban fel kell venni a Filozófia II. kurzust.

A filozófia MA vagy korábbi öt éves diplomával rendelkező hallgatók egyéni képzésen vesznek részt témavezetőjükkel vagy az iskolavezetővel egyeztetve, számukra az alábbi beosztás tájékoztató jellegű. Részvételük opcionális. A nem filozófia egyetemi diplomával rendelkező doktori hallgatóknak az alábbi program képezi a 30 kredit értékű Filozófia I.-II.-III.-IV. tárgy teljesítését. A szemináriumokon való részvétel kötelező, a teljesítési feltétel részét képezi.

 

Két online szeminárium, hetente 2x1,5 óra:

 

Kedd 16h-17.30h

Filozófiatörténet online

 

Szerda 16h-17.30h

Filozófia online

 

Teljesítés

  1. Személyes részvétel az online szemináriumon.
  2.  Egy-egy minimum 3 oldal, 5 oldalnál nem hosszabb esszé. A hallgató számára legérdekesebb témához: egy szerző vagy korszak munkásságának összefoglalása és annak megindoklása, hogy miért az adott szerző vagy korszak tetszett. Az esszét előzetes egyeztetés után a választott témát előadó tanárnak kell leadni. A teljesítést a tanár email-ban igazolja a titkárság vezető részére Schmieder Réka, schmieder.reka@pte.hu

 

Beadás: a félév folyamán bármikor, május 31.-ig.

Az igazolások beérkezése után kerül sor a félév 10 kredittel történő elfogadására

 

Az órák a doktorátushoz elvárt filozófiai alapműveltség mellett biztosítják a negyedik félév végén teljesítendő komplex vizsga filozófiatörténeti és filozófia tárgyak szükséges és a vizsgán demonstrált alaptudását.

 

Kutatószemináriumok

Minden doktori hallgatónak kötelezően választható.

MS Teams felületen

 

Szerda 10h-11.30h

Boros János, Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája online szeminárium.

Az előző szemeszterben megkezdett szeminárium folytatása. A most felvételt nyert hallgatók zökkenőmentes bekapcsolódását biztosítjuk.

Új hallgatók jelentkezése a borosjanos54@gmail.com címen.

A doktori iskola törzstagjai további kutatószemináriumokat hirdethetnek meg saját témavezetésükben részt vevő hallgatóknak, vagy az iskola valamennyi hallgatójának.

 

Csütörtök 18h -19.30h.

Andrássy György, Lehetséges-e a kisebbségi jogok szabadelvű, különösen természetjogi vagy emberi jogi megalapozása? Online szeminárium (Teams).

A régebbi és a mai politikafilozófiában és jogfilozófiában sokan igenlően, sokan viszont tagadóan válaszolták, illetve válaszolják meg a szeminárium címében feltett kérdést. A kutatószeminárium ezzel a törésvonallal és a kapcsolódó érvekkel foglalkozik.   

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: andrassy.gyorgy@ajk.pte.hu

 

Három szombaton 1.-4. szemeszter doktori hallgatónak tanulmányi nap, online előadásokkal

 

Február 20. szombat

Március 20. szombat

Április 17. szombat

*

Részletes program

 

Filozófiatörténet

Kedd 16h-17.30h

 

Források:

https://iep.utm.edu/

https://plato.stanford.edu/contents.html

 

A megadott internet enciklopédia cikkek tájékoztató, megalapozó jellegűek.

Az egyes órák tartalmát az óraadó tanár határozza meg, a tanár álláspontja, előadásának tartalma eltérhet a cikkekben foglaltaktól.

A legtöbb cikk végén szakirodalom lista található, mely a további megértést, kutatást teszi lehetővé.

 

Február 2.

Ókori filozófia – Preszókratikusok, Platón I.– Boros János borosjanos54@gmail.com

(összefoglaló ismétlés)

 

Milétosziak:

Thalész https://iep.utm.edu/thales/

Anaximandrosz https://iep.utm.edu/anaximan/

Anaximenész https://iep.utm.edu/anaximen/

Egyedül állók:

Pythagorasz https://iep.utm.edu/pythagor/

Xenophanész https://iep.utm.edu/xenoph/

Hérakleitosz https://iep.utm.edu/heraclit/

 

Eleaták:

Parmenidész https://iep.utm.edu/parmenid/

Eleai Zénó https://iep.utm.edu/zeno-par/

 

Pluralisták:

Empedoklész  https://iep.utm.edu/empedocl/

Anaxagorasz https://iep.utm.edu/anaxagor/

Démokritosz https://iep.utm.edu/democrit/

Leukipposz https://iep.utm.edu/leucippu/

 

Szofisták:

Protagórasz https://iep.utm.edu/protagor/

Gorgiasz https://iep.utm.edu/gorgias/

 

Szókratész és Platón

https://iep.utm.edu/socrates/

https://plato.stanford.edu/entries/socrates/

https://iep.utm.edu/plato/

https://plato.stanford.edu/entries/plato/

 

Február 9.

Ókori filozófia Platón II. és Arisztotelész – Boros János

 

Arisztotelész

https://iep.utm.edu/aristotl/

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle/

 

Február 16.

Késő Antik Kor -- Korai Középkor (4-12. század)  – Boros János

Szent Ágoston (Ausgustinus)  https://iep.utm.edu/augustin/

Pseudo Dionysius Areopagita https://iep.utm.edu/pseudodi/

Boethius https://plato.stanford.edu/entries/boethius/

Karoling reneszánsz (Alkuin, Rhabanus Maurus)

John Scotus Eriugena https://plato.stanford.edu/entries/scottus-eriugena/

Az univerzálé vita

Szent Anzelm (1033-1109)

https://iep.utm.edu/anselm/

https://iep.utm.edu/ont-arg/

A Párizsi és a Chartres-i Iskola (10-13. század)

A St. Victor iskola: Szentviktori Hugo (1096-1141), Szentviktori Richard (1110-1173)

Dualisták és panteisták 13. század: Albigensek és Katariak, Bena-i Amalrik (+1207), Dinant-i Dávid (1160 – c. 1217)

Iszlám és zsidó filozófia: Avicenna (980-1037), Averroes, (1126-1198), Moses Maimonides (1135-1204)

 

Február 23.

A skolasztika virágkora – 13. század – Boros János

Guillome d’Auvergne (1190 - 1249)

Robert Grosseteste (1168-1253)

Roger Bacon (1214-1292)

Szent Bonaventura (1221-1274)

Raymundus Lullus (1232-1315)

Nagy Szent Albert (1193-1280)

Aquinoi Szent Tamás (1225-1274)

Latin averroizmus: Brabanti Siger (1240-1284)

John Duns Scotus (ca. 1265-1308)

 

Március 2.

Késő középkor – 14. század – Boros János

William Ockham (ca. 1285-1349)

Ockhamisták: Jean de Mirecourt (1300-1349), Nicolas d’Autrécourt (1300-1350)

Páduai Marsilius (1275-1342)

Spekulatív miszticizmus: Eckhart Mester (1260-1327), Johannes Tauler (1300-1361), Heinrich Suso (1295-1366), Jan van Ruusbroec (1293-1381).

Sziénai Szent Katalin (1347-1380)

 

Március 9.

Reneszánsz filozófia – Boros János

Nicholas Cusanus – Nicholas von Kues (1401-1464)

Természetfilozófia:  Paracelsus (1493-1541), Giordano Bruno (1548-1600), Tommaso Campanella (1568-1639), Pierre Gassendi (1592-1655), Jakob Böhme (1575-1624)

Francis Bacon (1561-1626)

Politikafilozófia: Niccolò Machiavelli (1469-1527), Szent Mórus Tamás (1478-1535), Jean Bodin (1530-1596), Hugo Grotius (1583-1645)

Skolasztika: Francisco Suárez (1548-1617)

 

Újkor

 

Március 16.

René Descartes (1561-1626) – Boros János

 

Március 23.

Blaise Pascal (1623-1662)

Nicolas Malebranche (1638-1715)

Baruch Spinoza (1632-1677)

Gottfried Leibniz (1646-1716) – Boros János

 

Március 30.

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1704)

Isaac Newton (1643-1727) – Pete Krisztián petekrisz@gmail.com

 

Április 13.

George Berkeley (1685-1753) – Pete Krisztián

 

Április 20.

David Hume (1711-1776) – Demeter Tamás tsd2333@gmail.com

 

Április 27.

Felvilágosodás

Francia felvilágosodás: Fontenelle, Bernard le Bovier  (1657-1757), Montesquieu, Charles-Louis de Secondat baron de (1689-1755), Maupertuis, Pierre Louis Moreau de  (1698-1759), Voltaire,  François-Marie Arouet  (1694-1778), Vauvenargues, Luc de Clapiers (1715-1747), Condillac, Étienne Bonnot de (1714-1780), Helvétius, Claude Adrien (1715-1771).

Az enciklopédia: Diderot, Denis (1713-1784), d’Alambert, Jean le Rond  (1717-1783)

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Német felvilágosodás: Christian Thomasius (1655-1728), Christian Wolff (1679-1754), Moses Mendelssohn (1729-1786), Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), Johann Georg Hamann (1730-1788), Johann Gottfried Herder (1744-1803), Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851)

A filozófiatörténet kialakulása – Boros János

 

Május 4. 

Immanuel Kant (1724-1804)

A tiszta ész kritikája – Boros János

 

Május 11.

Immanuel Kant, A gyakorlati ész kritikája

Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája  -- Boros János

 

*

Filozófia

szerda 16h-17.30h

 

Február 3.

Etika  – Boros János

 

Február 10.

Etika: Bioetika és orvosi etika – Laki Beáta laki.beata@gmail.com

 

Február 17.

Etika: Az orvosi etika története – Laki Beáta

 

Február 24.

Etika: Eutanázia – Szolcsányi Tibor tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

 

Március 3.

Etika: Gén-etika – Laki Beáta

 

Március 10.

Etika: Állatvédelem, állatkísérletek – Szolcsányi Tibor

 

Március 17.

Jogfilozófia: Az emberi jogok filozófiája I. – Andrássy György mrandrassy@gmail.com

 

Március 24.

Jogfilozófia: Az emberi jogok filozófiája II. – Andrássy György

 

Március 31.

Jogfilozófia: Az emberi jogok filozófiája III. – Andrássy György

 

Április 14.

Etika: Az intuíció szerepe az etikában – Kovács Gusztáv dr.kovacs.gusztav@gmail.com

 

Április 21.

Alkalmazott filozófia: Fake News I. – András Ferenc andrasf2011@gmail.com

Megértés és intenció.

Tévedés vs álhír.

Hazugság vs igazmondás; igaz és igaznak hinni.

 

Április 28.

Alkalmazott filozófia: Fake News II. – András Ferenc

Valóság és igazolás.

Mentális és fizikai megkülönböztetése.

Jelentéstulajdonítás.

 

Május 5.

Alkalmazott filozófia: Fake News III. – András Ferenc

Anomális monizmus.

Kritikai gondolkodás

 

Május 12.

Bevezetés a mesterséges intelligencia filozófiájába – Rippl Dóra ripdor@gmail.com

 

*

Szombati online tanulmányi napok

Február 20. – Március 20. – Április 17.

Február 20. szombat

Filozófiai kutatások, irányzatok bemutatása

08h45-09h00 Köszöntő, tájékoztató – Boros János

09h0-10h30 Kognitív filozófia I. Kékesi Balázs balazs.kekesi@gmail.com

10h30-10h45 Szünet

10h4512.15h Kognitív filozófia II. Kékesi Balázs

12.15h-13.00h Szünet

13.00h-14.30 Neurofilozófia Sík Attila, egyetemi tanár

 

Március 20. szombat

09h00-10h30  A természettörvények természete – Kocsis László egyetemi adjunktus kocsis.laszlo@gmail.com

10h30-10h45h Szünet

10h45-12h15h Tudományfilozófia: Carnap, Popper, Kuhn – Tuboly Ádám tudományos munkatárs tubolyadamtamas@gmail.com

12.15h-13h00 Szünet

13h00-14h30 Neuroesztétika – Sík Attila

 

Április 17. szombat

09h00-10h30 Tudományfilozófia: Értékek a tudományban – Tuboly Ádám

10h30-10h45 Szünet

10h45-11h30h Gazdaságfilozófia – Nemeskéri Zsolt egyetemi tanár  nemeskeri.zsolt.dr@gmail.com

11h30-11h45 Szünet

11h45h-12h30 Zenefilozófia – Windhager Ákos tudományos munkatárswindhager.akos@mma-mmki.hu

12h30-13h00 Szünet

13h00-13h45h Az építészet filozófiája és esztétikája – Wesselényi Garay Andor tudományos munkatárs Wesselenyi-Garay.Andor@mma-mmki.hu

13h45h-14h30h A jogfilozófia autonómia fogalma – Kocsis Miklós igazgató kocsis.miklos@mma-mmki.hu

 

Archívum