Tanévkezdési információk (FDI)

Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola

https://kpvk.pte.hu/hu/filozofia_doktori_iskola

Dr. Boros János egyetemi tanár, iskolavezető

 

Pécs, 2023. február 3.

Az Iskola Törzstag Professzorai

Dr. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár

Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi tanár

Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár Dr. Bús Imre főiskolai tanár

Dr. Andrássy György professor emeritus

Dr. Bús Imre főiskolai tanár

Dr. Kocsis László egyetemi adjunktus

 

Az iskola oktatói a PTE alkalmazásában

Dr. András Ferenc egyetemi docens

Dr. Laki Beáta egyetemi adjunktus

Dr. Pete Krisztián egyetemi adjunktus

Dr. Rippl Dóra egyetemi adjunktus

Dr. Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus

Dr. Tuboly Ádám egyetemi adjunktus, PTE, MTA

 

 

További meghívott előadók

Dr. Kucsera Tamás, főtitkár, MMA

Dr. Wesselényi-Garai Andor egyetemi tanár MMA, Nyugat-Magyarországi Egyetem

Dr. Patsch Ferenc egyetemi tanár, Gregoriana Egyetem, Róma

Dr. Kovács Gusztáv egyetemi tanár, rektor, PPHF

Dr. Kékesi Balázs egyetemi előadó BF

Dr. Bólya Anna Mária egyetemi docens, MMA, Táncművészeti Egyetem

Dr. Farkas Attila egyetemi docens, MMA, Szent István Egyetem

Dr. Zuh Deodáth tudományos kutató MTA, Esterházy János Katolikus Egyetem

 

 

Első éves doktori hallgatók részére

 

Tisztelt Első Éves Filozófia Doktori Hallgatók!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket filozófia doktori tanulmányaik megkezdése alkalmából. Gratulálunk a sikeres felvételhez. Kérjük, tanulmányaik megkezdése előtt olvassák el az alábbi információkat, melyek a doktori iskola szabályzatának megértését és alkalmazását segítik elő. (Ha e levélben véletlen vagy figyelmetlenség folytán bármely állítás ellent mondana a szabályzatnak, akkor a szabályzat érvényességét kell figyelembe venni.)

 

1. Szabályzatok

A tanulmányokat és a disszertáció írást a következő törvényi és jogszabályi előírások szabályozzák.

 

1. Kormányrendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200387.kor    

 

2. A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/13mell-doktoriszabalyzat20200429.pdf    

 

3. A Filozófia Doktori Iskola szabályzata

https://kpvk.pte.hu/hu/filozofia_doktori_iskola    

 

Ez utóbbiban olvasható az Iskola részletes programja is.

A szabályzat nem, de a program tartalma folyamatosan változik, a tudomány és oktatás fejlődésének, igényeinek megfelelően.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ezeket a szabályzatokat ismerjék meg, és doktori tanulmányaikat, munkájukat ezeknek megfelelően alakítsák. Az email küldeményt valamennyi első éves doktori iskola hallgató, az elektromos levél címzettje megkapja, így a tudomásul vétel aláírás nélkül is feltételezett és ténynek tekintett.

A szabályzatból tájékozódhatnak az Iskola tanárainak kutatási területeiről, témáiról, melyek közül szabadon választhatnak. Valamennyi, a szabályzatban feltüntetett téma folyamatosan meghirdetett. Érdeklődésüknek megfelelően vegyék föl a kapcsolatot az adott téma vezetőjével vagy oktatójával. A szabad téma- és oktatóválasztás értelmében a kijelölt kötelező programon túl további programokat, témákat választhatnak. Az adott tématerületen a kutatást vezető professzorral együttműködve, általa meghatározva, támogatva lehetséges egyéni kutatásokat, disszertáció előkészítést, írást folytatni. A doktori hallgatók szabadon választhatják témájukat és témavezető tanárukat. A téma és a témavezető személye a tanulmányok során választható és megváltoztatható, az egyéni kutatás és érdeklődés alakulásának megfelelően. A professzorok és tanárok email címe e levél címzettjeinek listájában megtalálható.

 

2. Beiratkozás

A tanulmányok megkezdéséhez szükséges a beiratkozás. Ezt kérjük, az online felületen tegyék meg. Kódot kapnak, amely segítségével lehetővé válik az un. Neptun oktatási rendszerbe belépni, továbbá az MS Teams online felületre, melyen az oktatás jelentős része történik. Az oktatás a téli szemeszterben szeptember hónap közepén, a tavaszi szemeszterben február elején kezdődik. A filozófia diplomával rendelkező doktori hallgatók félévente egy kutató szemináriumot teljesítenek, az általuk kiválasztott tanárnál vagy témavezetőnél. A hallgatók maguk jelentkeznek a  témavezetőnél.

 

3. Tanulmányok

Az első félév során a nem filozófia egyetemi diplomával rendelkező doktori hallgatóknak az első évfolyamon a Filozófia I. tárgyat kell teljesíteniük. Ez egyetlen, harminc kreditet érő tárgy. 8 szemeszteres tanulmányaik során összesen 8x30=240 kreditet kell teljesíteniük, mindig egy tárgyban összefoglalva. A Filozófia I teljesítéséhez több kurzust kell elvégezniük, és több feladatot megoldaniuk. Ennek ismertetését olvashatják a féléves programban, amit szintén megkapnak email-ban.

Az online oktatás felülete MS Teams.

Egyes kutató szemináriumokat az iskola oktatói más online felületen is tarthatnak, melyről egyéni módon tájékoztatják a résztvevőket.

A PTE Filozófia Doktori Iskola felülete az MS Teams-ben már megtalálható. Az órák legnagyobb részét ezen a felületen tartjuk. Kérjük, hogy a beiratkozás, a regisztráció után és a kód birtokában mindenki lépjen be, ellenőrizze, hogy működik-e számára a rendszer.

 

4. Kutató szemináriumok

Az Iskola tanárai kutató szemináriumokat hirdethetnek meg. Ezeken a hallgatók érdeklődésnek megfelelően részt vehetnek. Egy félév 30 kredittel igazolható, ha a hallgató legalább egy kutatói szemináriumon részt vesz, de ez nem feltétele a 30 kreditnek. Az első négy félév nem filozófus diplomával rendelkezők számára biztosított alapozó tanulmányain túl minden félév munkáját (kutatás, disszertáció írás, szakmai publikáció, konferencia előadás) a témavezető vagy az iskola vezetője igazol a 30 kredit megítélésével.

 

5. Konferenciák

Az Iskola több, mint húsz éves története során számos nemzetközi konferenciát tartott, olyan intézményekről is érkeztek előadók, mint Harvard, New York, Stanford, Oxford, Cambridge, Párizs, München, Sao Paolo egyetemei. Ezekről a honlapon lehet tájékozódni. A jövőben is folyamatosan tartunk konferenciákat. A doktori hallgatóktól elvárt a részvétel, hallgatóként vagy előadónként. A nemzetközi konferenciák előkészítése általában hosszabb időt, legalább egy évet vesz igénybe, melyek során a kutatások is a konferencia témájához kapcsolódnak. A komplex vizsga utáni négy szemeszter során a konferencián előadással történő részvétel a félév 30 kredittel történő érvényesítésének feltétele.

 

6. Kooperatív Doktori Program

A Kooperatív Doktori Programmal kapcsolatos információk az Innovációs Minisztérium honlapjáról szerezhetők be. Iskolánk teljes mértékben támogatja a programban való részvételt. A programra doktori iskolába felvett hallgatók magánjelleggel pályázhatnak, munkahelyük és az egyetem támogatásával, melynek űrlapjait a minisztériumi honlapján megtalálhatják. A programban részt vevők ugyanazt a képzést kapják, mint a doktori iskola valamennyi tagja, a doktori dolgozatuk témája és egyéni kutatási témájuk releváns a minisztériumi program vonatkozásában. Az egyéni kutatást az első évben ajánlatos elkezdeni, de fő részét az 5-8. szemeszterben kell végezni, a disszertáció írással együtt. Iskolánk öt témát határozott meg a program számára, témavezetőkkel. A meghatározott témák és vezetők száma bővülhet.  A témaleírást file-ban mellékeljük, az iskola szabályzatának mellékleteként.

Az Iskolával és a tanulmányokkal kapcsolatos általános kérdésekkel bármikor fordulhatnak az iskola vagy a titkárság vezetőjéhez. Az Iskola törzstag professzorai és oktatói szívesen állnak rendelkezésre kutatási témájuk, doktori programjaik, kurzusaik és témavezetésük vonatkozásában.

A filozófia az ógörög nyelvből származó elnevezés, jelentése a bölcsesség (szofia) szeretete (filein). Filozófiát művelni a bennünket emberré tevő gondolkodó mivoltunk becsülése, szeretete, sőt élvezete. Bízunk benne, Önök is felfedezik, hogy miután különös dolog, hogy a föld bolygón megjelent az ember, az ő számára a legnagyszerűbb az a különösség, hogy gondolkodni tud, és gondolkodását szeretni tudja, sőt gyönyörét leli benne.

 

Jó kezdést, a filozófiai tanulmányokban sok örömet kívánunk!

Az Iskola Tanárai és Munkatársai nevében,

Boros János