Pedagógus szakvizsga - gyakorlatvezető tanító

magyar
Jelentkezési határidő: 
kedd, augusztus 25, 2020

 

Gyakorlatvezető tanító

Pedagógus szakvizsga modul

3. - 4. félév

 

A Gyakorlatvezető tanító ismeretkör képzésre jelentkezés esetén 2011–től kiállított pedagógus szakvizsga oklevél birtokában a mentori megbízáshoz szükséges 55 kredit gyakorlatvezető mentori ismeret két féléves képzés keretében Szekszárdi képzési helyen szerezhető meg. A két féléves mentorképzés 8 fő jelentkező esetén indul.

A 2011. előtt megszerzett szakvizsgás oklevél esetén a jelentkezéshez csatolni kell az oklevél  mellékletét vagy a leckekönyv másolatát, és kéjük a jelentkezőt, hogy  egy rövid kísérőlevélben jelezze, kéri a korábbi teljesítéseinek beszámítását.

A kérelem beérkezése után dönthető el, hogy szükséges-e hiányzó tárgyak teljesítése.

A hiányzó tantárgyak teljesítésének pótlása 2020/21 őszi szemeszterben lehetséges, az induló, négy féléves pedagógus szakvizsga képzés keretében, annak órarendje szerint meghirdetett időtartamban és teljesítési feltételekkel. Ezáltal lehetőség kínálkozik arra, hogy a 2011. előtt szakvizsgázott kollégák is két félév alatt juthassanak a  Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés - Gyakorlatvezető tanító ismeretkör teljesítését igazoló oklevél birtokába. 

Az érdeklődő Kollégák szíves figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a Gyakorlatvezető tanító ismeretkör és a Gyakorlatvezető óvódapedagógus ismeretkör képzési helye a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi telephelye, addig a négy féléves szakvizsgás képzés első évének, vagyis a hiányzó tárgyak pótlásának a helyszíne a PTE BTK Neveléstudományi Intézete (Pécs, Ifjúság útja 6.). 

A képzés minden esetben önköltséges; az esetlegesen felmerülő utazási és egyéb költségek is a jelentkezőt terhelik. 

 

A pótjelentkezés határideje: 2020. augusztus 25.

Képzési idő: összesen 4 félév - ebből a modul 2 félév

Kreditszám:  120 (65 + 55) kredit

Képzési forma: levelező

Képzés helye: Pécs, Szekszárd

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Képzési költség: 170.000 Ft/félév

 

Jelentkezési lap

(A jelentkezési lapokat a PTE BTK-ra kell benyújtani a honlapon leírtaknak megfelelően)

 

Jelentkezéshez szükséges a kitöltött Jelentkezési lap és a diploma (oklevél) másolata.

A jelentkezési lap beküldendő aláírva, szkennelve és word változatban aláírás nélkül az alábbi e-mail címre: pedagogus.szakvizsga@pte.hu  Kérjük, hogy a csatolmányok címében a jelentkező neve szerepeljen!

 

A képzés koordinátora: Darányiné Knipl Mária

A képzés honlapja a PTE BTK oldalán »

Tájékoztató levél a képzésről »

 

Gyakorlatvezető tanító modul (3.-4. félév)

A képzési modul tanterve »

 

A modul célja:

A mentorálás folyamatának tudatos megalapozása az elmélet és jó gyakorlat segítségével. A mentorálás kultúrájának színesítése, bővítése és elterjesztése azokban az iskolákban, ahol hallgatóink feltehetően külső gyakorlatukat töltik, illetve ahol tanítójelöltek töltik kétéves gyakornoki idejüket. A képzés minden eleme törekszik arra, hogy hozzájáruljon a leendő mentorok korszerű szerepértelmezéséhez, továbbá, hogy a résztvevők ismerjék fel a reflexió jelentőségét a támogatásban és saját munkájukban, legyenek tisztában annak módszertanával, alkalmazási lehetőségeivel. A továbbképzés biztosítja a már gyakorlott kollégák ismereteinek megerősítését és tágítását, módszertani kultúrájuk megújulását és tudatosabbá válását a leendő tanítók és az alsó tagozatos gyermekek érdekében. Célunk továbbá a német nemzetiségi iskolákban dolgozó kollégák német nyelvi szókincsének növelése, fejlesztése, szakszókincsük modernizálása, a nyelvoktatás és az alsó tagozat tárgyainak német nyelvű oktatásának elősegítése. Az integrált-inkluzív modul tárgyainak célja az adaptívszemlélet elterjesztése a speciális helyzetben levő gyermekekek hatékony ellátása, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek speciális megsegítése érdekében.

 

Elsajátítandó kompetenciák, ismeretek:

A résztvevő pedagógusok ismerjék meg a mentorálás fogalmát, célját, lehetőségeit, a hozzá kapcsolódó speciális módszereket. Sajátítsák el az alapvető ismereteket és a bemutatott módszereket, technikákat, valamint legyenek képesek alkalmazni őket a gyakorlatban. Továbbá tudják a jó gyakorlat során szerzett ismereteiket alkalmazni a saját gyakorlatukban a jelöltekkel. Váljanak nyitottá a hallgatókat segítő módszerek megismerésére. Ennek érdekében ismerjék meg az optimális fejlesztést segítő technikákat,a gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeit és módszertanát, és sajátítsák el a mentorálás tervezését, szervezését, legyenek képesek a jelölteket a pedagógiai gyakorlat során a gyakorlati munkára felkészíteni, irányítani és árnyaltan értékelni. Legyenek képesek értelmezni a terminológiákat adekvát módon magyar és/vagy német nyelven. Legyenek képesek ezek alkalmazására a hallgatókkal való munkájukban. Német nyelven tudják vezetni a tervezés és értékelés folyamatát a német nemzetiségi modul képzésében résztvevő hallgatók.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a reflektív tanító mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók köznevelési intézményben történő egyéni gyakorlatának mentori feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. Munkáját a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a mentornak képesnek kelllennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Az erre irányuló módszerek ismerete mellett az önreflexió az a kulcsképesség, amelynek alkalmazásával lehetővé válik a tervezett pedagógiai hatások és a gyakorlatban történő megvalósulások összevetése, értékelése, valamint a diszkrepancia okainak feltárása. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításához, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely a hallgatók tapasztalati tanulásának hatékonyságát valamint a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja.

 

 

Helyszín: 
Pécs és Szekszárd
Képzés feltétele: 
Tanító szakos diploma és tanító szakos diploma német nyelvi műveltségi terület vagy német nemzetiségi szakirány (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
Kapcsolattartó: 
Schmieder Réka
06-72/501-500/22531