A Tudományos Diákkör

A PTE KPVK a tudományos diákköri (TDK) tevékenységet az oktató-nevelő munka szerves részének tekinti. A TDK a tehetséggondozás legfontosabb terepe. Célja, hogy felkeltse és fenntartsa a hallgatók érdeklődését a tudományos munka iránt. Tudományos diákköri munkának tekinthető a hallgatók által végzett minden olyan — a tantervben előírt szakmai követelményeken túlmutató — rendszeres tudományos kutatói vagy művészi alkotói tevékenység, amely szervezett diákköri keretek között történik. A KPVK kiemelt figyelmet fordít az intézményi tehetséggondozásra, melynek egyik eleme a hallgatók felkészítése az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK-n) való részvételre.

A munka során a hallgató témavezetője irányításával önálló kutatást folytat, melynek eredményeit egy nagyobb lélegzetű műben összegzi. A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián a kutatásuk eredményeit taglaló dolgozattal indulhatnak a jelöltek. Az országos konferenciára akkor lehet nevezni, ha a kari helyi fordulón a zsűri javasolja a részvételt.

 

A Tudományos Diákkör céljai

 • a tehetségek felkarolása, támogatása
 • az oktatók és a hallgatók között kialakuló közvetlen munkakapcsolat révén a hallgatók

szakmai fejlődésének elősegítése, ismereteik mélyítése

 • a választott tudományterület alapos megismerése
 • a tudományos kutatás elméletének és gyakorlatának elsajátítása
 • bekapcsolódás az elméleti és gyakorlati kutatómunkába
 • a hallgatók bekerülése a szakmai közéletbe
 • a kimagasló TDK-munkát végző hallgatók erkölcsi elismerésének elősegítése
 • az elért egyéni eredmények bemutatásának biztosítása és hasznosításának elősegítése
 • tudományos diákköri tevékenység a KPVK-n alap- és mesterképzési szinten folyhat
 • a TDK-munka segítése a Kar valamennyi oktatójának közös feladata

 

A hallgatók eredményes TDK-munkájának elismerése

A TDK-tevékenység elbírálásának és jutalmazásának alapja a Kari TDK konferencián elért eredmény, valamint az országos rendezvényen történő szereplés. A hallgatók TDK-tevékenységét javasolt figyelembe kell venni intézményi szakmai díjak, ösztöndíjak odaítélésekor, és a Doktori Iskola felvételi eljárás során.

 

A TDK munka előnyei

 • a sikeres konferenciaszereplés és az elért helyezések erkölcsi sikert jelentenek
 • a TDK munka során a jelöltek megismerik a szakmai jellegű tanulmányok megírásának fortélyait
 • a szakdolgozat már elkészült részkutatásaival is lehet jelentkezni a TDK Konferenciára, az itt szerzett tapasztalatokat a résztvevők hasznosítani tudják a tényleges szakdolgozatban
 • az OTDK-n fődíjat vagy első, második vagy harmadik díjat nyert dolgozatot a szakfelelős külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhat, ha az megfelel a szakdolgozatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek
 • a TDK szereplésért pluszpontok szerezhetők a felvételi eljárás során, ha a dolgozat készítője továbbtanulását tervezi mesterszakon
 • a TDK-s múlt előnyt jelenthet álláskeresésnél, mert a szakmai elhivatottságot bizonyítja
 • a TDK szereplés említése értékesebbé teszi a szakmai önéletrajzot
 • önbizalomnövelő élményt és
 • szakmai bátorságot ad

 

A TDK munkában való részvétel lehetőségei

 • a TDK munkában alap- (BA) és mesterszakos (MA), nappali és levelező tagozatos hallgatók vehetnek részt. Tudományos diákköri tevékenységet az a hallgató végez, aki rendszeresen részt vesz a Diákkör rendezvényein, elméleti vagy gyakorlati kutatást folytat és munkájának eredményeit tudományos diákköri dolgozat formájában összegzi
 • egy szerző több dolgozattal is jelentkezhet a konferenciára
 • a TDK-n való részvételre minden évben lehetőség van, akár új dolgozattal, akár az előző évi téma folytatásával
 • a TDK-dolgozatot több szerző is készítheti közös munkában
 • a dolgozatot elkészítésére vonatkozóan – formai és tartalmi előírások – az OTDT szabályai az irányadók (http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei)

 

Tanácsok a TDK dolgozat elkészítéséhez 

A dolgozattal szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy önálló kutatómunkán alapuló, és tudományos igényű legyen. A pályamunkának új kutatási eredményeket kell tartalmaznia.

 

A dolgozat javasolt felépítése

Címlap: az intézmény és a hallgató neve, a dolgozat címe

Tartalomjegyzék: áttekinthető és logikus tagolásban a részek, a fejezetek, az alfejezetek, a főszövegen kívüli járulékos részek feltüntetése

Bevezetés és célkitűzések: a témaválasztás indoklása, annak elméleti és gyakorlati jelentősége, célkitűzéseket, vizsgálati módszerek megjelölése

Irodalmi áttekintés: a témakörben megjelent fontosabb publikációk eredményeinek rövid leírása, összefoglalása, értékelése. A tanulmányozott szakirodalmakat a hallgatónak kritikai szempontból kell feldolgoznia.

Módszerek: az alkalmazott kutatási módszerek leírása világos és érthető módon

Önálló kutatás bemutatása: a hallgató által elvégzett konkrét kutatás részletes, elemző kifejtése

Eredmények: a saját munka eredményeinek alapos, egyértelmű kifejtése. Az irodalmi és saját eredmények egybevetése alapján a célkitűzésben megfogalmazott kérdések megválaszolása.

Összefoglalás: a dolgozat céljainak, módszereinek és eredményeinek rövid összegzése

Irodalomjegyzék: az irodalomjegyzéknek tartalmaznia kell minden olyan könyv-, periodika-, elektronikus média-hivatkozást, amit a hallgató a munka készítése során felhasznált 

Függelék, mellékletek: amennyiben nagy számú táblázat- vagy képanyag bemutatása szükséges, azokat „Függelék” vagy „Melléklet” fejezetcím alatt a dolgozat végére kell csatolni

 

A dolgozat minimum oldalszáma: 20 oldal

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12

Sortáv: 1,5

Margó: 2,5

Hivatkozási rend: APA hivatkozási stílus

 

Tanácsok a szóbeli prezentációhoz

A TDK-pályamű bemutatásához a szerzőnek 15 perc áll rendelkezésére.

Ennek során az alábbiakat kell bemutatni a hallgatóságnak és a Zsűrinek:

 • a dolgozat témája, a témaválasztás indoklása
 • kiindulási szempontok, szakirodalmi kitekintés
 • az önállóan végzett kutatómunka részletezése
 • az eredmények kifejtése, használhatóságuk, további kutatási lehetőségek
 • konklúzió

 

A jelentkezés módja a Kari TDK-ra 

 • a Kar oktatói szívesen segítenek a kutatási téma kiválasztásában és dolgozat elkészítésében
 • Jelentkezési lap leadása a Kari TDK vezetőjénél
 • a TDK dolgozatról egyoldalas tartalmi kivonat készítése, melyet nyomtatott és elektronikus formában kell eljuttatni a Kari TDK vezetőjének, előre megadott határidőig
 •  a TDK dolgozatot elektronikus formában eljuttatni a Kari TDK vezetőjének
 • a Kari TDK Konferenciára az előadások prezentálására PPT-bemutatóval kell készülni

 

A TDK dolgozat bírálati szempontjai

(Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció; Társadalomtudományi szekció. A szakmaspecifikus szempontok az otdk.hu oldalán megtekinthetők.)

 • a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 • a kutatási módszer felhasználásának szintje
 • a kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
 • a vizsgálat, elemzés kivitelezése
 • az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 • a dolgozat szerkezete, stílusa
 • az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 

 

A szóbeli prezentáció bírálati szempontjai

(Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció; Társadalomtudományi szekció)

 • az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
 • az előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus) 
 • a bírálói véleményekre adott válaszok
 • az előadó tudományos vitakészsége

 

A Kari TDK-konferencia

 • a Karon évenként sor kerül a Kari TDK-konferenciára. A Kari TDK szervesen kapcsolódik az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához. Célja, hogy elősegítse a hallgatók előadó- és vitakészségének kialakulását és fejlesztését, a diákköri alkotómunka elismerését. A helyi forduló célja az OTDK-ra javasolt dolgozatok kiválasztása, továbbá helyezések kiosztása
 • a konferencián a hallgatók pályamunkával vehetnek részt
 • a dolgozatok tartalmi és formai követelményeinek tekintetében az OTDT által előírtak a mérvadók, melyek a vonatkozó szekciók felhívásaiban olvashatóak
 • a Kari TDK-konferencia szekcióülésein biztosítani kell a hallgatók és az oktatók részvételét, javasolt külső szakemberek meghívása is
 • a beadott műveket két opponens értékeli, azonos szempontrendszer alapján
 • a Kari TDK-ra a jelöltek max. 15 perces, PowerPoint-tal támogatott prezentációval készülnek, bemutatják dolgozatuk főbb eredményeit. Prezentációjukat kb. 5 perces vita követi. A helyi forduló eredményét az írásbeli munka, valamint a prezentáció értéke adja
 • a Kari TDK konferencián az előzetes bírálatok, az előadások és az azokat követő viták alapján a zsűri értékeli és rangsorolja a pályamunkákat, és ajánlást tesz az országos konferencián való bemutatásra

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 • az OTDK-ra való továbbküldésről a Kari TDK Konferencia Zsűrije dönt
 • az OTDK-ra javasolt TDK-dolgozatokat az OTDT által előírt formában és példányban a kell eljuttatni
 • a Kari TDK elnöke szorgalmazza az OTDK-n kiemelkedő eredményt elért hallgatók erkölcsi és anyagi elismerését

 

A Kari TDK felelősei

 • A Kari szintű Tudományos Diákkört a TDK vezetője koordinálja.
 • A TDK-val kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül lehet keresni:

 

A Kari TDK felelőseinek feladatai

 • a Kari TDK-t évenkénti megrendezése
 • a konferencia időpontjának kijelölése
 • a részvétel feltételeinek meghirdetése
 • a jelentkezések és a dolgozatok beadásával kapcsolatos határidők, formai követelmények meghatározása
 • a szekciók összeállítása
 • a zsűri felkérése
 • a beérkezett dolgozatokat kiadása bírálatra
 • a legeredményesebben szereplő hallgatók számára az OTDK-n történő szereplés biztosítása

 

A Kari TDK vezetője

 • folyamatosan tájékoztatja a Kar Dékánját a Kari TDK-munka helyzetéről, aktuális feladatairól, eredményeiről
 • szervezi és irányítja a Kari TDK-konferencia munkáját
 • figyelemmel kíséri az aktuális pályázati kiírásokat