Ösztöndíjak

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar ösztöndíj és kedvezmény lehetőségei

 

A Pécsi Tudományegyetem számos ösztöndíj lehetőséget ajánl hallgatóinak. A KPVK hallgatói igénybe vehetik a PTE valamennyi hallgatója számára elérhető ösztöndíj és kedvezmény lehetőségeket és pályázhatnak kari alapítású ösztöndíjakra is.

 

 

Az egyetem valamennyi karán igényelhető ösztöndíj lehetőségek:

 

ELSŐSÖK KIEGÉSZÍTŐ ALAPTÁMOGATÁSA

Más néven gólyapénz, szociális alapon elbírált juttatás, melyre kizárólag az első szemeszter időtartamára pályázhatnak az elsőéves hallgatók.

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzetéből adódó  havonta  folyósított  juttatás,  megpályázására  szemeszterenként  van lehetőség.

 

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.

 

INTÉZMÉNYI, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

Aa tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PÁLYÁZAT

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem. A pályázatokat azok a hallgatók nyújthatják be, akik elnyerték az adott évben a kollégiumi elhelyezést. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) tisztviselője bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2/1. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.

Elérhetőség: http://pteehok.hu/osztondijak/szocialis

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók 50%-a részesül.

 

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY

A felsőbb évesek minden évben a tavaszi szemeszter végén, az elsőévesek pedig augusztus elején pályázhatnak, tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet alapján.

 

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ

Olyan ösztöndíj, melyre azon nappali tagozatos diákok pályázhatnak, melyeknek kiemelkedő tanulmányi eredményei vannak, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeznek.

 

POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJ

Jogosultak a teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott, pécsi állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű hallgatók.

 

BURSA HUNGARICA

Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

További info:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.Tel.: (1) 882-6876 (1) 882-6876 E-mail:bursa@emet.gov.hu

Internet: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM

Részletes információk és pályázati adatlapok az alábbi linken érhetők el:

http://nemzetikivalosag.hu/web/guest/osztondijak

 

 

ERASMUS PROGRAM

Az Európai Közösség Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.

További info:

http://erasmus.pte.hu/

http://felveteli.pte.hu/index.php?p=contents&cid=357

 

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása - különös tekintettel a foglalkoztathatóságra -, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, illetve a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

Ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz: http://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanu...

Küldöldi részösztöndíj: http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

Ösztöndíj szakmai gyakorlathoz: http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gy...

 

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.

A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

További info:

http://www.kozigosztondij.gov.hu/

 

A Tehetséggondozási Csoport által meghirdetett ösztöndíjak

 

SZINAPSZIS ÖSZTÖNDÍJ

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában.

 

ÁTÜTŐ TEHETSÉGEK ÖSZTÖNDÍJ

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerése szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

• kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét;

• a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;

• tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

 

KRISZBACHER ILDIKÓ ÖSZTÖNDÍJ

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy naptári évre, havonta folyósított juttatás. Ebben az ösztöndíjbana teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

További info:

http://tehetseg.pte.hu/

 

A KPVK hallgatóit az Illyés Gyula Szakkollégium segíti tanulmányaik folytatásában.

 

ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM

A Szakkollégium a Kar kompetenciájába tartozó képzési stúdiumokat végző és kutatási tevékenységet folytató hallgatók szakmai előmeneteléhez nyújt támogatást és segíti tudományos célkitűzéseik megvalósítását. Ez a szervezeti keret hagyományosan jó formája a tehetségfejlesztésnek, és ezt biztosítja a Kar legkiválóbb hallgatói számára.

A Szakkollégium a tanév során kurzusokkal, előadásokkal, kutatások kezdeményezésével, szervezésével, ezekhez kapcsolódó tudományos rendezvények megvalósításával, a szakkollégiumi tagok számára publikálási illetve más felsőoktatási intézmények szakkollégiumaival való együttműködési lehetőség biztosításával segíti tagjait.

A kutatásban történő előrehaladásról a szakkollégisták meghatározott időnként beszámolnak, illetve konferenciákon, szimpóziumokon vesznek részt és eredményeiket publikálják, hogy mások is megismerjék munkájukat. A kutatáshoz a kar biztosítja a megfelelő eszközöket és kollégiumi ellátást.

 

 

 

További részletek itt: https://kti.pte.hu/hu/osztondij-kifizetes-0