Erasmus+ oktatói mobilitási program 2021/2022 tanév I. szemeszter - PÓTPÁLYÁZAT

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki 2021/2022 tanév I. szemeszterére Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

2021. október 04.- 2022. január 31. közötti időszakra

  

A pályázat célja

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.

Kutatás és konferencián való részvétel ezen pályázaton nem támogatható!

 

A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2021/2022-es tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező ERASMUS+ programország-beli felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 munkanapnál  (akár 2 napos mobilitás is megvalósítható).

 

Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ programban:

•      aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);

•      aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;

•      akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;

 A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot a Kar Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának kell benyújtani, legkésőbb 2021. október 15-ig, a kari Erasmus koordinátor címére: bajner.maria@pte.hu

 A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbiakat:

  1. kitöltött, eredetiben aláírt pályázati űrlap;
  2. a három fél által aláírt pontos időtartamra szóló a partner egyetem által jóváhagyott munkatervet (Staff mobility for teaching mobility agreement)

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

  A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága bírálja el.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

1.)  Munkaterv – Erasmus+ nyomtatvány szerint;

2.)  Az elmúlt tanévben vagy a korábbi években ERASMUS+ támogatásban nem részesült oktatók pályázata előnyben részesül.

 A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: http://mobilitas.pte.hu)

 A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti / tanszéki, általános és formai kérdésekben a kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

Személyzeti kiutazásokra vonatkozó speciális ajánlások és engedélyeztetések

16/2020. számú rektori és kancellári utasítás

6. § (1) A változó járványügyi helyzetre tekintettel a kiküldetéssel érintett foglalkoztatott köteles előzetesen tájékozódni az utazás időpontjában érvényes hazai és célországbeli, utazásával kapcsolatos, járványügyi szempontból releváns szabályokról, melyeket köteles betartani.

A nemzetközi személyzeti mobilitások keretében tervezett ki- és beutazásokat a résztvevők a küldő és fogadó állam jogszabályai - különösen a járványhelyzettel összefüggő be- és kiutazási, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok -, az Európai Bizottság, a Tempus Közalapítvány, valamint a küldő és fogadó intézmény mindenkori járványhelyzettel összefüggő ajánlásai és szabályzatai figyelembevételével kötelesek megtervezni, a járványhelyzetben elvárható fokozott gondosság követelményére tekintettel.

A Nemzetközi Igazgatóság (továbbiakban: NI) munkatársai, illetve az NI által koordinált nemzetközi projektben résztvevő más szervezeti egységek munkatársai tekintetében a kiutazást a nemzetközi igazgató javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti.

Az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló bármely jogviszonyban álló munkatárs köteles a munkáltatói jogkör gyakorlónak előzetesen írásban az űrlapon bejelenteni, ha külföldre kíván utazni.

Várható Ösztöndíj összegek a 2021-2022-es tanévre:

 Fogadó ország

1.-14. nap

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE),  Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

170 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

140 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR), Serbia (RS))

110 € / nap

A kiutazásokhoz egyszeri utazási támogatás is adható.

 

A Pécs és a célhely közötti távolság kizárólag az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Utazási támogatás összegek:

 0 – 99 km

20 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1.999 km

275 €

2.000 – 2.999 km

360 €

3.000 – 3.999 km

530 €

4.000 – 7.999 km

820 €

8.000 – 19.999 km

1.100 €

 

Letölthető dokumentumok: