Felvételi információk - Gyermekkultúra MA szak

A felvételi eljárás menetéről, a jelentkezési határidő lejárta utáni teendőkről kérjük, először a https://www.felvi.hu/ tájékoztatója alapján informálódjon!

A mesterképzés felvételi eljárási rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen itt tájékozódhat:

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Ad...

 

Azt elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje:

2024. február 15.

 

Meghirdetett képzés

Képzés és vizsga helyszíne

Képzési szint

Munka-rend

Finansz. forma

Vizsga időpontja

Gyermekkultúra

Szekszárd

M

L

A/K

2024. 06. 17.

 

 

A képzésre bekerülés feltételei

  1. A bemenethez feltétel nélkül (teljes kreditérték beszámításával) elfogadott a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.
  2. A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások (KKK 4. ill. 9.4. pont) az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben:

 

További szakok esetében:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma az alapképzésben szerzett 50 kredit a neveléstudomány, a társadalomtudomány, a kultúraelmélet szerinti területeiről.

c. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen:

neveléstudomány, társadalomtudomány,  kultúraelmélet.

 

Azon képzettségek esetében, melyeket a hallgatók a kreditrendszer kialakítása előtt szereztek, a tanulmányok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.

 

Nem pedagógusképzés alapképzettségűek kreditpótlása:

Az MA szak elvégzéséhez nem pedagógusképzés képzési terület alapdiplomával rendelkezők esetében a meglévő legalább 30 krediten túl, legfeljebb további 20 kreditet kell teljesíteni előképzettségi követelményként a neveléstudomány, a társadalomtudomány, és a kultúraelmélet tanegységekből.

A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, a mesterképzéssel egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell megszerezni.  A kreditpótlás a képzési időt nem növeli.

Kreditelismerési nyomtatvány

A kitöltött, aláírt kreditelismertetési kérelmet a szükséges mellékletekkel (az adott tárgy/tárgyak sikeres teljesítését tartalmazó leckekönyvi oldal/oldalak másolata, tantárgyleírás) együtt kell 2024. május 19-ig a kar címére postai úton megküldeni.

Cím: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Tanulmányi Osztály (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Az eljárás eredményéről a kérelmet benyújtó jelentkezők írásos határozatot kapnak. Kérjük, őrizzék meg a határozat másolatát, hiszen sikeres felvételi esetén az ad támpontot a pótlásként felveendő tárgyak felvételéhez.

 

Felvételi pontok számítása

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 90+10 pont, azaz maximum 100 pontos rendszerben értékeli, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Általános pontszámítás

tanulmányi pontok – az oklevél minősítése alapján max. 45 pont –, és a

felvételi vizsgapontok – a felvételi elbeszélgetés alapján max. 45 pont – összege,

 

vagy

 

a felvételi vizsgapontok duplázásamax. 90 pont.

 

A felvételi pontszám megállapításakor azt a számítási módot kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

 

Többletpontok (maximum 10 többletpont adható)

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

• fogyatékosság: 2 pont

• gyermekgondozás: 6 pont

• hátrányos helyzet: 2 pont

• 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

• 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

• 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

• 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

• 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

• 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

• 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

• nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

• nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

• nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

• OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 4 pont

• sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

• sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 3 pont

• szakirányú szakmai gyakorlat: 4 pont

• szakmai folyóiratban megjelenő publikáció: 4 pont

• tudományos fokozat: 4 pont

 

A vizsgáztatás nyelvéből szerzett bármely szintű és típusú nyelvvizsga első nyelven letett középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgának minősül, melyért pont nem jár.

Ha a jelentkező a többletpontokra több nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 10 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy (a jelentkező számára előnyösebb) nyelvvizsgáért adható többletpont.

Államilag elismert középfokú (B2) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Az adott szakterületen szerzett gyakorlatért kapható többletpontokat – hasonlóan az előzetes kreditelismertetési kérelmekhez – a PTE KPVK bírálja el, ezért az erre vonatkozó dokumentumokat is 2024. május 19-ig Karunknak kell elküldeni.

Cím: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Tanulmányi Osztály (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

 

Felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2024. június 17.

Az elbeszélgetéssel kapcsolatban a vizsga előtt e-mailben küldünk bővebb információkat.

 

FONTOS! Kérjük, a jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a felvételi eljárásban a felvételi elbeszélgetésre a megadottól eltérő időpontot kijelölni nem tudunk. Ha a felvételiző a felvételi elbeszélgetésen nem jelenik meg, az a felvételi eljárásból való kizárást vonhatja maga után.

 

A felvételi elbeszélgetés vizsgabizottság előtt zajlik.

A felvételi elbeszélgetés tárgykörei és szakirodalma

 

A közzétett tárgykörök alapján a jelentkező nyilatkozik az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.

A felvételi elbeszélgetés témaválasztási nyilatkozata

 

Kérjük, szíveskedjen a felvételi elbeszélgetéshez a témaválasztási nyilatkozatot kitöltve és aláírva 2024. május 19-ig e-mailben elküldeni a PTE KPVK Tanulmányi Osztályának kpvk.szekszard.to@pte.hu címére.

 

A felvételi elbeszélgetésre a következőket szíveskedjen előkészíteni:

  • személyazonosításra alkalmas fényképes okmány;
  • a felvételi elbeszélgetés díjának befizetését igazoló bizonylat;
  • a többletpontokra jogosító dokumentum(ok) eredetijét és – ha még nem küldték be – az arról/azokról készült másolato(ka)t;
  • ha a jelentkezőnek szükséges a kreditelismertetési eljárással élnie – és még nem küldte be – akkor a kitöltött és aláírt nyomtatványt, illetve a szükséges mellékletek (az adott tárgy/tárgyak sikeres teljesítését tartalmazó leckekönyvi oldal/oldalak másolata, tantárgyleírás) eredeti dokumentumait és az azokról készült másolatokat.

 

A Kar a felvételi eljárással kapcsolatos költségeinek fedezésére külön eljárási díjat határoz meg, melynek mértéke 4.000 Ft. A díjat átutalással kérjük befizetni.

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

Bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11731001-23135378

A közleményben kérjük feltüntetni: „250085 Név, KPVK felvételi elbeszélgetés”