Felvételi információk - Szociálpedagógia MA szak 2021. évi általános eljárás

Felvételi információk - Szociálpedagógia MA szak 2021. évi pótfelvételi eljárás

 

A felvételi eljárás menetéről, a jelentkezési határidő lejárta utáni teendőkről kérjük, először a https://www.felvi.hu  tájékoztatója alapján informálódjon!

A mesterképzés felvételi eljárási rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen itt tájékozódhat:

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/7mell_m2/7bmell-felveteli20200617.pdf

 

Azt elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének ideje: 2021. augusztus 8.

Mesterképzésben meghirdetett szak

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Meghírdetett képzés

Önköltség

Képz. idő (félév)

M

L

K

Szociálpedagógia

300 000

4

 

 

 

 

 

 

 

A képzésre bekerülés feltételei

 • szociálpedagógia BA
 • szociális munka BA
 • szociálpedagógia főiskolai szak
 • általános szociális munka szak képzettséggel való rendelkezés
   

Továbbá:

valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgatók összességében legalább 25 kreditszámban tanultak a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. Azon képzettségek esetében, melyeket a hallgatók a kreditrendszer kialakítása előtt szereztek, a tanulmányok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.

 

Nem szociális alapképzettségűek kreditpótlása
 

Az MA szak elvégzéséhez nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a meglévő legalább 25 krediten túl, legfeljebb további 25 kreditet kell teljesíteni előképzettségi követelményként a következő megoszlásban:

 • pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
 • pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
 • szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
 • egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.

 A nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a 10 kreditet kötelezően szociálpedagógia, szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, továbbá szociális szakmai gyakorlat tanegységekből kell a képzés első két félévében teljesíteni.

A krediteket a mesterképzéssel egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell megszerezni, a kreditpótlás a képzési időt nem növeli.

A kreditelismerési nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
Kreditelismertetési nyomtatvány letöltése »

 

A kitöltött, aláírt kreditelismertetési kérelmet a szükséges mellékletekkel (az adott tárgy/tárgyak sikeres teljesítését tartalmazó leckekönyvi oldal/oldalak másolata, tantárgyleírás) együtt kell 2021. augusztus 13-ig a kar címére postai úton megküldeni!

Cím: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Tanulmányi Hivatal (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

Az eljárás eredményéről a kérelmet benyújtó jelentkezők írásos határozatot kapnak. Kérjük, őrizzék meg a határozat másolatát, hiszen sikeres felvételi esetén az ad támpontot a pótlásként felveendő tárgyak felvételéhez.

 

Felvételi pontok számítása

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 90+10 pont, azaz maximum 100 pontos rendszerben értékeli, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Általános pontszámítás

 • tanulmányi pontok – az oklevél minősítése alapján max. 45 pont –, és a

felvételi vizsgapontok – a felvételi elbeszélgetés alapján max. 45 pont – összege,

vagy

 • a felvételi vizsgapontok duplázása – max. 90 pont.

 

A felvételi pontszám megállapításakor azt a számítási módot kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

 

Többletpontok (maximum 10 többletpont adható)

 

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
   

  • fogyatékosság: 6 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 4 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony igazolás) gyakorlat: 4 pont
 • idegen nyelven külföldi szakmai folyóiratban megjelenő publikáció: 4 pont
 • tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont

 

A vizsgáztatás nyelvéből szerzett bármely szintű és típusú nyelvvizsga első nyelven letett középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgának minősül, melyért pont nem jár.

Ha a jelentkező a többletpontokra több nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 10 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy (a jelentkező számára előnyösebb) nyelvvizsgáért adható többletpont.

Államilag elismert középfokú (B2) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Az adott szakterületen szerzett gyakorlatért kapható többletpontokat – hasonlóan az előzetes kreditelismertetési kérelmekhez – a PTE KPVK bírálja el, ezért az erre vonatkozó dokumentumokat is 2021. augusztus 13-ig Karunknak kell elküldeni.

Cím: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Tanulmányi Hivatal (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

 

Intézményi szabályok

 

A felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. augusztus 16. (hétfő). Az elbeszélgetésre online, a MS Teams felületén kerül sor. Ezzel kapcsolatban a vizsga előtt e-mailen küldünk bővebb információkat.

 

FONTOS! Kérjük, a jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a felvételi eljárásban a felvételi elbeszélgetésre a megadottól eltérő időpontot kijelölni nem tudunk. Ha a felvételiző a felvételi elbeszélgetésen nem jelenik meg, az a felvételi eljárásból való kizárást vonhatja maga után.

A felvételi elbeszélgetés (szóbeli vizsga) vizsgabizottság előtt zajlik, a felvételi elbeszélgetés tárgykörei és szakirodalma az alábbi linken elérhető:

 

A felvételi elbeszélgetés témaköreinek és szakirodalmának letöltése »

 

A közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt nyilatkozik az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.

 

A felvételi elbeszélgetéshez témaválasztási nyilatkozat letöltése »

 

Kérjük, a felvételi elbeszélgetéshez a témaválasztási nyilatkozatot kitöltve és aláírva 2021. augusztus 13. 14 óráig küldje meg e-mailben, a PTE KPVK Tanulmányi Hivatalának, a kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu címre.

 

A felvételi elbeszélgetésre a következőket szíveskedjen odakészíteni:

 • személyazonosításra alkalmas fényképes okmány;
 • a felvételi elbeszélgetés díjának befizetését igazoló bizonylat;
  • a többletpontokra jogosító dokumentum(ok) eredetijét és – ha még nem küldték be – az arról/azokról készült másolato(ka)t;
  • ha a jelentkezőnek szükséges a kreditelismertetési eljárással élnie – és még nem küldte be – akkor a kitöltött és aláírt nyomtatványt, illetve a szükséges mellékletek (az adott tárgy/tárgyak sikeres teljesítését tartalmazó leckekönyvi oldal/oldalak másolata, tantárgyleírás) eredeti dokumentumait és az azokról készült másolatokat.

 

A Kar a felvételi eljárással kapcsolatos költségeinek fedezésére külön eljárási díjat határoz meg, melynek mértéke 4000,-Ft.

A díjat utalással kell befizetni

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

Bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11731001-23135378

Közleményben kérjük feltüntetni: „250085 Név, KPVK felvételi elbeszélgetés”

 

A felvételi elbeszélgetés díjának befizetését igazoló bizonylatot 2021. augusztus 13. 14 óráig küldje meg e-mailben, a PTE KPVK Tanulmányi Hivatalának, a kpvk.tanulmanyihivtal@pte.hu címre.