3/2021. sz. dékáni utasítás a vizsgaidőszakban tett jelenléti vizsgákról

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar) vezetése elkötelezett a Kar polgárai élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzése érdekében, ezért a veszélyhelyzet fennállásának idejére, figyelemmel az ágazati ajánlásokra is, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra, a 3/2021. számú rektori utasítás felhatalmazása alapján, valamint a PTE Operatív Stáb 3/2021. (V. 12.) elektronikus úton hozott határozatával összhangban az alábbiak szerint szabályozom a rektori utasítás mellékletében rögzített képzések vonatkozásában a vizsgaidőszakban tett jelenléti vizsgák, szigorlatok, és a záróvizsgák szervezésének és lebonyolításának módját a 2020/2021. tanév tavaszi félévében:

 

I. Vizsgaidőszakban tett jelentéti vizsgák, szigorlatok

1. § (1) Főszabályként a vizsgák, szigorlatok online formában kerülhetnek megtartásra.

(2) Ez alól kivételt képeznek azon vizsgák és szigorlatok, melyekre a 3/2021. számú rektori utasítás alapján felmentést kapott a Kar.

2. § (1) Jelenléti vizsgát és szigorlatot, a járványügyi szabályok maradéktalan betartása mellett, csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani. A terem folyamatos vagy rendszeres (óránként min. 10 perc időtartamú), fokozott intenzitású természetes szellőztetésének biztosítása az oktató feladata.

(2) Jelenléti vizsgán és szigorlaton kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató hallgató, oktató, illetve adminisztratív személyzet vehet részt, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.

(3) Jelenléti vizsgán és szigorlaton a 1,5 méter védőtávolság betartása és a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk viselése kötelező.

(4) Jelenléti vizsga és szigorlat során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait.

(5) A járványügyi szabályok betartása, és a csoportosulás elkerülése érdekében az oktató előzetesen megtervezi a vizsga menetét úgy, hogy a hallgatók előre egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.

(6) A Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül, vagy a Tanulmányi Hivatal segítségével az oktató termet rendel a vizsgához oly módon, hogy a vizsgázók létszáma a terem méretével összhangban úgy kerüljön megállapításra, hogy a vizsgázók között 1,5 méter távolság biztosítva legyen minden irányban.

(7) Szóbeli vizsga esetén egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a vizsgáztató(k) és az adminisztratív személyzeten kívül. A vizsga helyszíne minimum 30 fő befogadására alkalmas terem lehet.

(8) Az írásbeli vizsga dokumentumai a higiénés szabályok betartásával 24 órás várakozást követően javíthatók.

(9) Jelenléti vizsgán és szigorlaton nem engedélyezett a tárgyak egymás közötti átadása (pl. szótár, könyv, térkép). A segédeszközök meglétéről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

 

II. Záróvizsgák

3. § (1) Főszabályként a záróvizsgák jelenléti formában kerülhetnek megtartásra. A záróvizsgát a hallgató személyes jelenléte mellett az illetékes intézet a Tanulmányi Hivatal segítségével szervezi meg.

(2)  Különösen indokolt esetben (veszélyhelyzettel kapcsolatos ésszerű, nyomós okra hivatkozással) a hallgató a záróvizsgát elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével (Microsoft Teams) online is teljesítheti. Az online záróvizsga kérelmet a Tanulmányi Bizottságnak címezve – a különösen indokolt esetre történő hivatkozással, és erre vonatkozó dokumentumok csatolásával együtt – 2021. május 24. (hétfő) 14 óráig a Tanulmányi Hivatalba (kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu) elektronikus úton kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról, a Tanulmányi Bizottság döntését követően a Tanulmányi Hivatal 3 munkanapon belül értesítést küld. Pozitív elbírálás esetén az értesítés tartalmazza az online záróvizsga pontos időpontját, mely megkezdésekor a záróvizsga-bizottság kezdeményezi a hallgató Microsoft Teamsen keresztüli hívását. A Bizottság a megadott időpontban, és azt követően maximum 10 percig 3 hívás erejéig próbálkozik kapcsolatot teremteni.

(3) Az online záróvizsga megkezdése előtt a hallgató személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatása kötelező. A számonkérés során abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik, más nem lehet jelen, amiről a záróvizsga-bizottságnak lehetőség szerint meg kell győződnie. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, a Bizottság elnöke jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani, és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni

(4) Az online záróvizsga esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. sz. mellékletének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

4. § Az illetékes intézet a Tanulmányi Hivatal segítségével, a járványügyi szabályok betartása érdekében, előzetesen megtervezi a résztevők száma alapján a záróvizsga menetét, úgy hogy a szóbeli vizsgára a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.

5. § (1) A záróvizsgán kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató hallgató, oktató, illetve adminisztratív személyzet vehet részt, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.

(2) A záróvizsgán a 1,5 méter védőtávolság betartása és a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk viselése kötelező.

(3) A záróvizsga során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait.

6. § A záróvizsga megnyitásától és az eredmények kihirdetésétől el kell tekinteni. A záróvizsgára vonatkozó szabályokat a záróvizsgát megelőzően, a hallgatók részére kiküldött behívó levélben kell közölni, az eredményről a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül legkésőbb a vizsgát követő napon.

7. § Azon feleletek esetén, ahol szakmailag indokolt a záróvizsga-bizottság további taggal történő bővítése, ott ez úgy is megtörténhet hogy a kérdéses tag  elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével (pl. Microsoft Teams) online kapcsolódik be a záróvizsga menetébe. Az ehhez szükséges technikai felszerelés beszerelése a vizsga megkezdése elött meg kell történjen.

8. § (1) A záróvizsgát csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani, és egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a záróvizsga-bizottságon és az adminisztratív személyzeten kívül. A vizsgázók létszáma a terem méretével összhangban úgy kerüljön megállapításra, hogy a vizsgázók között 1,5 méter távolság biztosítva legyen minden irányban.

(2) Egy nap maximum 15 hallgató vizsgázhat.

(3) A terem folyamatos vagy rendszeres (óránként min. 10 perc időtartamú), fokozott intenzitású természetes szellőztetésének biztosítása a jegyzőkönyv vezető feladata.

 

III. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 

9. § Jelen utasítás 2021. május 17. napján lép hatályba és a 2020/2021. tanév tavaszi félévében megrendezésre kerülő vizsgák lebonyolítására vonatkozik.

 

Szekszárd, 2021. május 10.

                                                                                                              Prof. Dr. Szécsi Gábor

                                                                                                                              dékán s.k.

magyar