Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - 2024/2025-ös tanév

 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Pályázati felhívás a NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére

a 2024/2025-ös tanévre

 

A felsőoktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felősoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának feltételeit az Nftv., a Kormányrendelet, továbbá a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: PTE) SzMSz 6. számú melléklete szabályozza.

A Szabályzat értelmében, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (a továbbiakban: PTE KPVK) Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: PÖB) pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére, az alapképzésben, vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók részére, a 2024/2025-ös tanévre.

I. Pályázati feltételek

1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki

 1. az adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, a pályáztatás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 55 kreditet megszerzett, továbbá

 2. az utolsó lezárt tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el (tanulmányi eredményének  [súlyozott átlag] szerinti számtani átlaga minimum 4,10), illetőleg

 3. a maguk szakmai területén kimagasló munkát végeztek.

2. A 2024/2025-ös tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025-ös tanévben folyósítható.

3. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára nem folyósítható.

4. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján.

5. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

6. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanév 10 hónapjára szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 forint havonta.

II. A pályázatok benyújtása

1. A pályázatot a PTE KPVK PÖB-nek címezve, személyesen, vagy postai úton a Dékáni Hivatal Titkárságára egy eredeti példányban kell benyújtani. Postacím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

2. A pályázati borítékon nyomtatott betűvel kérjük feltüntetni:

 • a pályázó nevét,
 • a pályázó e-mail címét,
 • a pályázó NEPTUN-kódját,
 • a pályázó szakjának megnevezését.

3. A pályázat beérkezési határideje: 2024. június 26.,(szerda) 12:00 óra.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének értékelését tartalmazó igazolásokon túl:

 • a kitöltött, aláírt pályázati adatlapot (1. sz. melléklet, mely letölthető a kari honlapról),
 • a Tanulmányi Osztály által hitelesített indexmásolatot, vagy a Tanulmányi Osztály által hitelesített teljesítménylapot,
 • a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) fénymásolatát,
 • a szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetését és az ezeket igazoló tanári ajánlásokat (az igazoláshoz elég az oktatótól származó e-mail, eredeti aláírásra nincs szükség),
 • tanulmányi versenyeken elért eredményekről kapott oklevél fénymásolatát,
 • a közéleti, sport- és egyéb tevékenységek rövid ismertetését és az ezeket igazoló dokumentumokat.

5. A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek; hiányos adatokat a PÖB nem vesz figyelembe, és nem pontoz. A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után.

III. A pályázatok elbírálása és felterjesztése

 1. A pályázatokat a PÖB rangsorolja.
 2. A pályázó tanulmányi eredményére vonatkozó pontok a tanulmányi átlagából számítandók. A súlyozott tanulmányi átlag kiszámítását a Tanulmányi Osztály végzi.
 3. A szakmai tevékenységet a PÖB pontszámokkal értékeli a 2. sz. mellékletben foglalt pontrendszer alapján.
 4. A tanulmányi eredményekre, a szakmai és más, igazolható sport-, kulturális és közéleti tevékenységre vonatkozó pontok összege adja a végleges pontszámot, mely a rangsorolás alapja (lásd 2. sz. melléklet). A rész- és összesített pontokat a PÖB a hallgató pályázati lapjára rávezeti.
 5. A pályázatok elbírálásának, közzétételének határideje: 2024. július 3. (szerda) 12 óra.
 6. A pályázatok elbírálásának menetéről a PÖB jegyzőkönyvet készít.
 7. A pontszámokról és rangsorról a hallgatókat a PÖB titkára e-mailben értesíti.
 8. A megítélt pontszám ellen, jogsértés vagy technikai (pl. számítási) hiba észlelése esetén elektronikus formában fellebbezés nyújtható be a Kar Dékánjához. E-mail cím: kpvk.titkar@pte.hu. A fellebbezés beérkezési határideje: 2024. július 10. (szerda) 12:00 óra. A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek helye nincs.
 9. A fellebbezéseket a Dékán 2024. július 17-ig (szerdáig) elbírálja, a döntésről elektronikusan értesíti a hallgatót, valamint a PÖB elnökét, és titkárát. A végleges pályázati rangsort, az erre szolgáló excel táblázatban a Dékán küldi meg a PTE Hallgatói Szolgáltatási Központ Tehetséggondozó Irodának elektronikus és nyomtatott formában.
 10. Az ösztöndíj odaítéléséről a végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza meg.
 11.  PTE Tehetségtanács beszámol a Szenátusnak a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásának tárgyában, átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, egyben tájékoztatja a Szenátust a minisztériumi döntésről: a Szenátus őszi ülésszakának első ülésén (2024. szeptember-október).

 

Szekszárd, 2024. május 10.

Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága

 

Mellékletek

1. számú melléklet - űrlap

2. számú melléklet - PTE KPVK PÖB bírálati szempontok

magyar