Tanító alapszak [nemzetiségi tanító (német)]

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 200 000 Ft/félév, LK: 200 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
ANA, ALA: 1<3, ANK, ALK: 1<5;
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Nemzetiségi (német) tanító
Képzés célja: 

Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

A nemzetiségi oktatási feladatok teljesítése az általános iskola bevezető, kezdő és alapozó szakaszában. Olyan tanítók képzése, akiket nemzetiségi értelmiségiként jellemez a saját anyanyelvi kultúrájuk szolgálatában álló nyelvismeret és a korszerű általános és nemzetiségi műveltség.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudomány mesterképzési szakon való továbbtanulást, valamint a Kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzéseit és többféle pedagógus szakvizsgát kínálunk a végzett tanítóknak.

Főbb témakörök: 
 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • ének-zene,
 • informatika,
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • társadalomtudomány,
 • természetismeret,
 • technika,
 • életvitel és háztartástan,
 • testnevelés,
 • vizuális nevelés,
 • iskolai szakmai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi területek.

Nemzetiségi szakirány tárgyai:

 • német nyelvtan,
 • beszédgyakorlatok,
 • német nyelv tanításának tantárgypedagógiája,
 • kétnyelvűség elmélete és gyakorlata,
 • magyarországi német nemzetiség irodalma és gyermekirodalma,
 • német irodalom és gyermekirodalom,
 • német nemzetiségi ismeretek.
Szakirányok, specializációk: 

A kötelezően választható specializációk: Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk, akik toleránsak a kisebbségek jelene, múltja, hagyományai iránt. Ismeretekkel rendelkeznek a hagyományápolás területén és középfokú nyelvvizsgával, vagy annak megfelelő nyelvtudással bírnak német nyelven.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alkalmassági (3. típus) és magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

Alkalmassági vizsga (fizikai, beszéd, ének-zenei)

Elhelyezkedési területek: 

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg. Német nemzetiségi iskolák.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Klein Ágnes (klein.agnes@pte.hu)