Neveléstudomány mesterszak kora gyermekkor pedagógiája specializáció

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
MNK, MLK: 325.000
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
A képzés helyszíne(i)
Felvételi irányszám
MNA, MNK: 5 < 10; MLA, MLK: 5 < 20
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész (Educational Scientist)
Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása

 • Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és tájékozott a neveléstudományok terén alkalmazható kutatási módszerekről. Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeit, a különböző elméleti paradigmák fejlődéstörténetét, rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit.
 • Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Ismeri és betartja a kutatásra vonatkozó etikai normákat.
 • Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan elemzi, értelmezi.
 • Mély ismeretekkel rendelkezik a tanulásra vonatkozó tudományos elméletekről, ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, a nevelés támogatásának eljárásait, érti a tanulás különböző tereinek és környezeteinek szerepét az élethosszig tartó tanulásban. 
 • Tájékozott a szakmapolitikai fejlesztési irányok vonatkozásában, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének nemzetközi tendenciáit, valamint szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit.
 • Érti a kommunikáció általános elméleteit, és alkalmazásának szakterületével összefüggő formáit.
 • Érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a modern kommunikáció tereit, lehetőségeit.
 • Ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Ismeri a tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit. Tájékozott szakmájához kapcsolódó kompetenciákról, lehetséges munkaszerepekről, szerepelvárásokról.

 

b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességei

 • A neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, hazai és nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes választani, ezeket feladataiban felhasználni, önállóan alkalmazni.
 • Az interdiszciplináris modelleket alkalmazva, képes egy adott probléma több szempontú elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat is lehetővé teszi.
 • Elemzéseiben alkalmazza a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, ezeket kezdeményezően hasznosítja munkájában.
 • Képes gyakorlati implementációs javaslatokat megfogalmazni.
 • Képes kisebb önálló és csoportos kutatási projekteket tervezésére és kivitelezésére, biztonsággal és önállóan tudja használni a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereket, biztonsággal alkalmaz matematikai statisztikai eljárásokat.
 • Képes önálló szempontok szerint szakmai anyagok elkészítésére, kutatásai eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, és szakmai tanulmányok önálló megírására.
 • A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére.
 • Képes figyelemmel kísérni és értelmezni a szakmai tevékenységét orientáló szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a különböző álláspontok argumentumait, képes azokat interpretálni.
 • Képes a szakmáját meghatározó dokumentumokat véleményezni, értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani.
 • A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére.
 • Magas szintű szakmai kommunikációra képes szóban és írásban, ehhez alkotó módon alkalmazza a a könyvtári és web-es információszerzési technikákat. Képes egy idegen nyelven magas szintű szakmai szövegértelmezésre és legalább alapszintű szakmai kommunikációra.
 • Differenciáltan és adaptívan kommunikál szakmai közegben és pedagógiai szituációkban, szakmai kommunikációs helyzeteket képes irányítani, moderálni.
 • Képes pályázatokat önállóan kezdeményezni, tervezni, lebonyolítani, értékelni.
 • Képes szakmai közösséget építeni.
 • Pedagógiai szakmai tudását felhasználva, az adott munkahelye elvárásait figyelembe véve képes munkavállalói kötelességeit ellátni és munkavállalói jogait érvényesíteni.
Főbb témakörök: 
 • A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere [elméleti és történeti pedagógia, pedagógiai (kultúr)antropológia, összehasonlító pedagógia] 15-20 kredit;
 • A nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere és azok magyar és nemzetközi aspektusai, trendjei (a nevelés és intézményeinek társadalmi szociológiai, pszichológiai, jogi, irányítási és menedzsment alapjai) 15-20 kredit;
 • A nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területei és azok kutatás-módszertana (művelődés és oktatáskutatás, a neveléstudományi kutatások módszerei, a különböző kutatási stratégiák kutatásmetodikai megalapozása) 15-20 kredit;
 • A nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei, továbbá a pedagógiai innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái (a kisgyermekkor pedagógiája, iskolapedagógia, szakképzés, szociálpedagógia, felnőttképzés és tudásmenedzsment, felsőoktatás-pedagógia) 25-30 kredit;
 • Kötelezően választandó szakos specializáció 40-45 kredit.
Szakirányok, specializációk: 
 • kora gyermekkor pedagógiája
 • tanterv- és programfejlesztés
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2019. január 7-ig, de legkésőbb 2019. március 29-ig!

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, legkésőbb 2019. július 10- ig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik. A szóbeli vizsga során a jelölt húz egy témakört és eddigi ismeretei alapján és az ajánlott irodalom segítségével kb. 10 percben kifejti az adott témakör lényegét. A szóbeli vizsga tárgyköreit a PTE BTK a honlapján közzéteszi.

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi képzési központ:

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301

E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu és tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu

Web: www.kpvk.pte.hu

 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Oktatásszervezési Iroda Tel.. 72/501-513