Környezeti nevelés és fenntarthatóság 2.0

 • 5. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
  (Angler Kinga)

  5.1 Bevezetés

  "A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idő múlásával vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak olyan szerencsések, akiket életük végéig hevít."
  (Gerald Durrell)

  A gazdaság és a természet viszonyának korábbi egyensúlya a 20. század közepétől egyre inkább felbomlani látszik. A környezet állapotának rohamos romlása nyomán az ENSZ Közgyűlése először 1968-ban foglalkozott a természetvédelem és a környezetvédelem ügyével.

  Napjankra egyértelmű, hogy a környezetünkkel kapcsolatos problémák világszinten komplexen menedzselendő súlyos nehézségek, kezelésük is szerteágazó megközelítést kíván. A környezeti gondokkal való megbirkózásban pedig mindegyik érintett tudományterületnek részt kell vennie.

  Az elmúlt időszakban sok nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi, illetve környezetfejlesztési stratégia készült. Ezek többnyire két – egymást támogató – fő vonalat követtek: egyrészt a környezetvédelem reáleszközeinek (anyagi-technikai feltételeinek), másrészt a környezetvédelem humán feltételeinek megteremtését, a lakosság személetformálását szorgalmazták.

  A környezet védelme, megóvása egyre inkább elsőbbséget kapott a gazdasági, növekedési kérdésekkel szemben. Manapság előtérbe került a környezet és a gazdaság tartós egyensúlyát biztosító ökológiai és ökonómiai szemléletmód együttese, ami a szűkös erőforrásokkal való optimális gazdálkodást tartja szem előtt.

  A környezetgazdálkodás környezetünk tervszerű fejlesztésével, hosszútávú, ésszerű hasznosításával foglalkozik, ahol a gazdasági tevékenységek során környezetkímélő technológiák alkalmazására törekszenek, hogy ne károsítsanak semmi élő és élettelen természeti értéket, s legfőképpen ne legyenek káros hatások az emberi egészségre sem.

  Mindehhez az egyének és a különböző szervezetek felelős és aktív szerepvállalása is szükséges, hiszen a környezetünk állapota a társadalom minden egyes tagját érinti, így az érte vállalt felelősség is közös. A környezettudatosság a hosszútávú gondolkodást feltételezi, azt hogy olyan életmódot folytatunk, amely tekintettel van a saját egészségünk mellett a bolygónk kincseire is. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életforma, szemléletmód kialakításában nagy szerepet játszik az iskolai oktatás-nevelés.

  5.2 A környezetgazdálkodás

  A környezetgazdálkodás feladata a társadalom erőforrásokat felhasználó tevékenységeinek számszerű leírásán túl a források és a fogyasztás működésének, szabályozásának és fenntartásának általános környezettudományi analizálása.

  Teendője továbbá a természeti, épített és humán erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás elveinek elsajátítása. Azoknak az általános, minden erőforrás-fogyasztó gazdasági ágazatra egyaránt jellemző szerkezeti és működési törvényeknek megértése, amelyek a fenntartható gazdálkodást biztosítják.

  A fejezet a környezetgazdálkodás szerepét és jelentőségét mutatja be.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Tópart
  https://youtu.be/nIAgSmtvsjY

  Bright Future/Fényes Jövő
  https://youtu.be/nUwG9K8nGt0

  5.3 A környezeti szabályozás

  A fejezet a környezetvédelem témaköréhez kapcsolódóan vizsgálja a környezeti szabályozás alapelveit, típusait és lehetőségeit, annak érdekében, hogy megértsük, milyen alapokra épülnek a környezetvédelmi intézkedések és milyen szabályozási formákat követnek.

  A környezeti szabályozás hazai és Európai Uniós vonatkozásai mellett kitérünk a környezetvédelmi akcióprogramokra, amelyek a környezettudatos tevékenységeket és stratégiákat részletezik az állami és magánszektor számára.

  A fejezet a környezetirányítási rendszerek ismertetésével zárul, amely megmutatja, hogy a különböző szervezetek miként integrálhatják a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot a mindennapi működésükbe.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Mondj nemet a génmódosításra! (Say NO to GMO)
  https://youtu.be/9JqL3qbObss

  5.4 A természeti erőforrások

  Természeti erőforrások azok a természeti (földrajzi) adottságok, anyagok, jelenségek és energiák, amelyek a rendelkezésre álló műszaki feltételek között, a termelés (a tudomány és technika) adott fejlettségi szintjén az ember (a társadalom) anyagi szükségleteinek kielégítésére közvetlenül, vagy közvetve gazdaságilag hasznosít az energiatermelésben, az élelmezési cikkek előállításában és ipari nyersanyagként.

  A fejezetben bemutatjuk a természeti erőforrásokat, csoportosítási lehetőségeiket, a megújuló erőforrások mellett a nem megújuló erőforrások felhasználási sajátosságait is elemezve.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  60 second environmental
  https://youtu.be/acepdSIY580

  Következmény
  https://youtu.be/zjjNH789r-o

  5.5 Globális környezeti problémák

  A környezetünk folyamatosan változik és ezen változásokat jelentős mértékben az emberi tevékenység okozza. A korábban elsősorban lokális és regionális szinten jelentkező problémák a globalizáció miatt a 20. század második felétől egyre inkább globális szinten jelentkeznek.

  A fejezetben olvashatunk többek között a túlnépesedésről, az élelmiszerválságról, az anyag- és energiaválságról, vagy éppen a globális felmelegedés emberi közösségekre gyakorolt hatásairól.

  A globális környezeti problémák rávilágítanak arra, hogy sok tekintetben az utolsó utáni órában vagyunk, ha nem változtatunk életmódunkon és fogyasztási szokásainkon, a negatív hatások egyre kevésbé lesznek visszafordíthatóak.

  Míg ebben a fejezetben áttekintő módon ismertetjük a globális környezeti problémák hatásait, addig a későbbi fejezetrészekben részletesen is vizsgáljuk, mely területek tekinthetők a legkritikusabbnak napjainkban.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Eliezer Nigéria Live Responsibly
  https://youtu.be/gs5wBm1D2qw

  Faith Blackstone A Whole Other World
  https://youtu.be/Nu2xloMASeg

  5.6 Talaj- és vízszennyezés

  Az egyik kritikus globális probléma a talaj és a víz szennyezettsége.

  A talajszennyezés a talajok fizikai, kémiai vagy biológiai összetételének megváltozása vagy megváltoztatása, mely következtében a talaj eredeti képessége (eltartó-, termő-) károsodik. Talajszennyezést az emberi tevékenység során a talajra vagy a talajba került folyékony, oldott, vagy oldható talajidegen anyag okoz.

  A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége. A vízszennyezés következménye, hogy a vizek nem lesznek, vagy csak korlátozottan lesznek alkalmasak emberi használatra és a vízben végbemenő természetes életfolyamatok biztosítására.

  A fejezet a következő témákkal foglalkozik:

  • ~ a talajszennyezés forrásai,
  • ~ erózió, defláció, szikesedés, savanyodás,
  • ~ a vízszennyezés okai,
  • ~ a vízszennyezés csökkentésének lehetőségei,
  • ~ a vízszennyezéssel kapcsolatos szabályozás,
  • ~ a kommunális szennyvíz begyűjtése, kezelése, melléktermék elhelyezése.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Green Living
  https://youtu.be/XT5Fuv3NzOU

  Cali for the Nature
  https://youtu.be/N3yNLLyqZXE

  5.7 Lég-, zaj- és fényszennyezés

  A követkető globális problématerület az egyre fokozódó lég-, zaj- és fényszennyezés.
  A fejezet a következő témákkal foglalkozik:

  • ~ az ózonréteg vékonyodása,
  • ~ üvegházhatás,
  • ~ levegőszennyezés forrásai és hatásai,
  • ~ a zajszennyezés,
  • ~ terhelési határértékek,
  • ~ fényszennyezés hatása az emberre, egyéb élőlényekre.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Sárik Alexandra Water
  https://www.youtube.com/shorts/EzOQVUi1C2E
  Zsolt Pinter We serve what you deserve Shoot4earth Video Contest
  https://youtu.be/bdp6NLcdtBA

  Green Factor Föld film
  https://youtu.be/2QRSHHkdTbI

  Hangzavar (Cacophony)
  https://youtu.be/q5OiikMjGX0

  5.8 Hulladékgazdálkodás

  Az emberi közösségek működése során keletkező hulladék világszinten is egyre több problémát okoz. Elég csak az óceánokban található hatalmas kiterjedésű hulladékszigetekre, az emberi táplálékláncba is bekerülő mikroműanyagokra, vagy éppen a fejlett országokból a fejlettlen országok felé irányuló hulladék-exportra gondolni.
  A természetes ökoszisztémák működésére is hatást gyakorló hulladékmennyiség megfelelő formában történő kezelése, semlegesítése egyre sürgetőbb feladat világszerte.
  A fejezet a következő témákkal foglalkozik:

  • ~ a hulladék fogalma, típusai,
  • ~ a hulladék okozta problémák,
  • ~ a hulladékkezelés,
  • ~ a hulladékok hasznosítása,
  • ~ a komposztálás és biogáztermelés.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Together
  https://youtu.be/cMJ5OrmM7qk

  Sound Of Pain
  https://youtu.be/xtzzDsOPV68

  5.9 A radioaktív szennyezés

  Radioaktivitás az atommagoknak az a tulajdonsága, hogy sugárzás („ionizáló sugárrészecske”) kibocsátása mellett elbomlanak, más atommaggá alakulnak.

  Radioaktív anyagok a bomlásképes atommagokat tartalmazó, ezért folyamatosan sugárzást kibocsátó anyagok. Ezek lehetnek természetes vagy mesterségesen előállított radioaktív anyagok. Fogyásukat és így intenzitásuk csökkenését a felezési idő jellemzi.

  Radioaktív hulladékok azok a radioaktivitást tartalmazó anyagok, amelyek az atomenergia hasznosításának vagy egyéb, nukleáris technikát alkalmazó eljárásnak melléktermékei.

  Az atomenergia széleskörű felhasználásával párhuzamosan egyre jelentősebb a radioaktív hulladékok mennyisége, amelyek kezelési lehetőségeit taglalja a fejezet.
  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  TEAM BTC
  https://youtu.be/NG7yEqIPMI0

  A természet sikolya
  https://youtu.be/XRzMlSw5saM

  5.10 A környezet- és energiatudatosság

  A környezettudatosság mindazon gondolatoknak, érzelmeknek és cselekvéseknek az összessége, amelyek a Föld bioszférájának megóvására irányulnak, az emberi faj Földünkön való fennmaradását és jólétét biztosítják. Lényege, hogy igyekszünk tekintettel lenni a környezetünkre, óvni természeti kincseinket.

  Az energiatudatoság elsősorban szemléletmódot jelent, melynek célja az energiafelhasználás minimalizálása, az energia fedezése megújuló energiaforrásokból, ezáltal biztosítva a károsanyag kibocsátás lecsökkentését, megszüntetését.

  A fosszilis és környezetkárosító energiaforrások helyett megújuló energia használata jellemző minél nagyobb mértékben. Ezzel együtt jár az energiaigények csökkenése, a keletkező hulladékok minimalizálása. A környezettudatosság kulcskérdése az energetika, hiszen energia mindenhez szükséges.

  A környezet- és energiatudatoság a hosszú távú gondolkodásról szól, amelynek lehetőségeit vizsgálja a fejezet.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Ne dobd ki, ami megmaradt add tovább!
  https://youtu.be/MYDNSGIx5NA

  Szabó Viktória Cintia Recycling Újrafeldolgozás
  https://youtu.be/YkqlB1Sm334

  5.11 Szintetizáló feladatok

  A szintetizáló feladatok segítenek abban, hogy átgondoljuk a környezetgazdálkodás és a környezettudatosság lehetőségeit a mindennapjainkban.

  5.12 Felhasznált források

  A fejezet elkészítéséhez felhasznált források tanulmányozása segít a téma alaposabb megértésében.